Milieumonitoring

Milieumonitoringsrapporten geven een overzicht van de milieukwaliteit in het Rijnmondgebied.

Waardoor raakt het milieu verontreinigd? Wat betekent dit voor de gezondheid? Welk effect hebben beschermende maatregelen? Jaarlijks geven diverse overheidsinstanties in het samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR) in een rapport antwoord op dit soort vragen.

Daarom hebben deze organisaties informatie nodig over de gevolgen van belastende activiteiten voor mens en natuur, moeten zij weten welke beschermende maatregelen genomen kunnen worden en wat de effecten hiervan zijn. Monitoringsgegevens zijn dan ook van groot belang voor beleidsmakers en bestuurders van overheidsinstanties om prioriteiten te stellen.

De monitoringsrapporten worden sinds 1994 opgesteld aan de hand van ruim 100 indicatoren, teksten en afbeeldingen. Bekijk de rapporten op www.hetmilieuinderegiorotterdam.nl

Het project MSR is na evaluatie in 2015 met ingang van 2016 beëindigd. Een deel van de taken is overgenomen door het nieuwe project Monitoring & Omgevingsinformatie (MOI).

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. Het register wordt in de loop van 2017 aangevuld met nieuwe informatie.

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag? Mail dan naar: