Actuele dossiers

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft als taak, namens het bevoegd gezag, toezicht te houden op de naleving van de milieuregelgeving door bedrijven en waar nodig de naleving af te dwingen. In de loop van 2011 heeft de DCMR het toezicht verscherpt. Hieronder staan een aantal verbeteringen die inmiddels zijn doorgevoerd.

Samenwerking provincies en RUD's


Op 25 april 2013 is de samenwerkingsovereenkomst BRZO-RUD getekend (Zuid-Holland, Zeeland, 160 bedrijven). De DCMR coördineert vanaf nu vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.
Door de uitvoering voor Zeeland en Zuid-Holland te concentreren bij één Regionale Uitvoeringsdienst ontstaat meer efficiëntie, kwaliteit en uniformiteit.

Tankopslag

Na Odfjell zijn 12 andere op- en overslagbedrijven doorgelicht, om vast te stellen of er bij andere tankopslagbedrijven sprake is van vergelijkbare overtredingen. Uit dat onderzoek bleek dat de ernst en overtredingen bij Odfjell uniek waren.

Veiligheidscultuur

Op basis van een uitgevoerd TNO-onderzoek wordt bij inspecties naast de beoordeling van installaties en veilgheidssystemen ook de veiligheidscultuur beoordeeld. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de mate waarin bedrijven de verantwoordelijkheid voor een veilige bedrijfsvoering serieus nemen.

Risiscoanalyse

Met een nieuw ontwikkeld analysemodel wordt de inzet van toezichtcapaciteit sterker gebaseerd op basis van risico's en naleefgedrag. Het toezicht vindt hiermee efficiënter en effectiever plaats.

Onaangekondigde inspecties

Inspecties worden vaker onaangekondigd en ook buiten reguliere werktijden uitgevoerd. Zodat bedrijven bewust worden van het feit dat ze op elk moment van de dag gecontroleerd kunnen worden. En de DCMR beter in beeld heeft of er andersoortige overtredingen worden aangetroffen.

Consequente toepassing van de sanctiestrategie

Waar voortvarend doorpakken geboden is, wordt in besluitvormingsprocessen geborgd dat handhaving conform de sanctiestrategie wordt ingezet, zodat handhaving uniform plaatsvindt.

Hogere dwangsommen

Binnen de grenzen van de wet (proportionaliteit) worden sancties opgelegd die zo effectief mogelijk zijn. Dit heeft geleid tot hogere dwangsommen dan in het verleden.

Openbaarmaking

Vanaf mei 2013 worden CIN-meldingen gepubliceerd op rijnmondveilig.nl