Bedrijfscontrole

Bedrijven zijn zelf verplicht de milieuregels na te leven die horen bij hun bedrijfsactiviteiten. De DCMR Milieudienst Rijnmond houdt voor de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten verspreid in het gebied toezicht op de naleving van deze regels.

Controles bedrijven

De DCMR voert aangekondigd en onaangekondigd controles uit. Bedrijven worden vaker gecontroleerd als hun activiteiten grote risico's hebben voor het milieu en als zij de milieuregels slecht naleven.

Bij een controle maakt de toezichthouder een ronde door het bedrijf en vraagt hij/zij inzage in bepaalde documenten (certificaten, onderhoudscontracten, enzovoorts).
Aan het einde van de controle noteert de toezichthouder eventuele overtredingen van milieuregels. De ondernemer ontvangt daarvan een kopie.

Na de bedrijfscontrole stuurt de DCMR bij geconstateerde overtredingen binnen enkele weken een brief. In deze brief staat  welke overtredingen zijn geconstateerd en op welke termijn deze ongedaan gemaakt moeten zijn.
Als bij nacontrole blijkt dat een overtreding niet tijdig ongedaan gemaakt is, volgen sancties. Sancties worden vastgesteld aan de hand van de sanctiestrategie. Een ondernemer ontvangt per brief een aankondiging van sancties.

Planmatige en risicogerichte aanpak

De participanten van de DCMR hebben beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken, ook wel VTH-taken genoemd. Een voorbeeld hiervan is de Nota VTH van de provincie Zuid-Holland. Het VTH-beleid van onze participanten is gebaseerd op wettelijke kwaliteitseisen (Wabo, Activiteitenbesluit, Bor, Mor) en is richtinggevend voor de uitvoering van onze VTH-taken.

Dit VTH-beleid en het Verbeterprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving heeft de DCMR uitgewerkt in het VTH Uitvoeringsplan 2014-2017. Centraal in de uitvoering staat risicogericht toezicht.

De branches waar de grootste milieu- en veiligheidsrisico’s een rol spelen worden in beeld gebracht. Binnen die branches spitst het toezicht zich weer toe op de bedrijven met de grootste risico’s. Jaarlijks wordt het toezicht op deze bedrijven per branche in de vorm van projecten uitgevoerd. Eindresultaat van deze projecten is een rapport waarin met name het naleefgedrag van de branche in beeld wordt gebracht.

Controles BRZO bedrijven

Risicovolle bedrijven moeten voldoen aan veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in het Besluit Risico Zware Ongevallen (Brzo). Deze bedrijven worden elk jaar geïnspecteerd. De resultaten van de inspecties bij deze bedrijven worden in rapporten vastgelegd. In deze rapporten wordt bijvoorbeeld vermeld waar naar is gekeken bij de inspectie en welke overtredingen er zijn.

Milieu-overlast

Wat doet de DCMR bij milieu-overlast? Wanneer kan de DCMR handhaven?