Afhandeling meldingen

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft een protocol voor de afhandeling van milieumeldingen.

Wat doet de DCMR met uw melding?

De DCMR registreert uw melding. Als u dat wilt, wordt u achteraf geïnformeerd over wat er met uw melding is gedaan. De DCMR onderzoekt de melding (volgens een prioriteitenlijst) en gaat op zoek naar de veroorzaker om de overlast te laten stoppen. Als blijkt dat niet volgens de voorschriften is gewerkt, handhaaft de DCMR, soms in samenwerking met de politie. Bij meer dan 15 klachten is de zogenaamde klachtengolfprocedure van kracht. Dat betekent dat alle betrokken instanties, zoals provincie en politie worden geïnformeerd.

Privacy gewaarborgd

Als u een melding bij de meldkamer indient, worden uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan de bedrijven waarover u een melding doet. De DCMR hanteert hierbij de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Alleen als uw melding tot een strafrechtelijk onderzoek leidt, kunnen het Openbaar Ministerie of de rechtbank uw gegevens bij de DCMR opvragen. De DCMR moet die dan verstrekken.

Meldingen over vliegverkeer

Voor de afhandeling van meldingen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gelden aparte regels. U doet deze meldingen bij de DCMR die ze registreert en afhandelt. Dit doet de DCMR ten behoeve van de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport (CRO RTHA). Anonieme meldingen worden hierbij niet in behandeling genomen. Dit is geregeld in artikel 3.1b van het klachtenreglement van de CRO. Adresgegevens van een melding zijn nodig om geautomatiseerd een koppeling te kunnen maken met de (meest) waarschijnlijke veroorzaker van de ervaren overlast.

De DCMR maakt elk kwartaal een rapport voor de CRO met daarin een overzicht van meldingen en gesignaleerde trends. In het rapport zijn de meldingen geanonimiseerd. De CRO bespreekt dit rapport op haar vergaderingen. 

De CRO komt 4 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden: bestuurders en bewoners van de (deel)gemeenten van Rotterdam, Lansingerland, Schiedam en de provincie Zuid-Holland, vertegenwoordigers van de Luchtverkeersleiding Nederland, Rotterdam The Hague Airport, gebruikers van de luchthaven en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (bevoegd gezag voor de luchthaven van Rotterdam, agendalid).

Meldingen die de DCMR niet kan behandelen

Meldingen die de DCMR niet kan behandelen worden meestal naar andere meldpunten of overheidsorganisaties doorgestuurd. Zoals die van de RET en Prorail. Als het voor de melding noodzakelijk is, worden ook uw persoonsgegevens doorgegeven. Op die manier kunnen deze organisaties u op de hoogte houden van de afhandeling van uw melding.