Overzicht opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de DCMR komen bedrijven voor die onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland vallen. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de handhavingsbeschikkingen die de provincie heeft opgelegd aan een aantal van deze bedrijven.

Achtergrondinformatie

De DCMR inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de DCMR op namens de provincie en wordt een handhavingsbeschikking opgelegd. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Hieronder staat een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Over dit overzicht

Hieronder staat een overzicht van de verzonden handhavingsbeschikkingen, waarvan het voornemen is deze openbaar te maken. Zolang de bezwaarprocedure loopt wordt de handhavingsbeschikking nog niet gepubliceerd. En is deze dus ook nog niet aanklikbaar. Kijk voor meer informatie op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

Handhavingsbeschikkingen

 Naam bedrijf

 SITA Recycling Services West B.V. (Waalhavenweg 50 te Rotterdam)

 Bevoegd gezag  Provincie Zuid-Holland
 Datum  6 november 2017
 Overtreding  Er werd niet voldaan aan het vergunningvoorschrift dat geen geur afkomstig van het bedrijf waarneembaar mag zijn buiten de inrichting
 Status  Bezwaarprocedure loopt nog
 Naam bedrijf

 Vopak Terminal Europoort B.V. (Moezelweg 75 te Europoort Rotterdam)

 Bevoegd gezag  Provincie Zuid-Holland
 Datum  29 september 2017
 Overtreding

 Er werd niet voldaan aan het vergunningvoorschrift dat geen geur afkomstig van het bedrijf waarneembaar mag zijn bij geurgevoelige locaties 

 Status  Bezwaarprocedure loopt nog
 Naam bedrijf Tronox Pigments Holland B.V. (Professor Gerbrandyweg 2 te Botlek-Rotterdam)
 Bevoegd gezag  Provincie Zuid-Holland
 Datum  20 juli 2017
 Overtreding  Er is een overtreding geconstateerd van het voorschrift dat een schriftelijke instructie aanwezig moet zijn en dat deze  instructie moet worden nageleefd  
 Status Handhavingsbeschikking
 Naam bedrijf

 Koole Tankstorage Minerals B.V. (Petroleumweg 56 te Rotterdam) 

 Bevoegd gezag  Provincie Zuid-Holland
 Datum  13 juli 2017
 Overtreding  Het zonder vergunning bouwen van opslagtanks
 Status  Bezwaarprocedure loopt nog 
Naam bedrijf AVR Afvalverwerking B.V. (Prof. Gerbrandyweg 10, Botlek-Rotterdam)
Bevoegd gezag  Provincie Zuid-Holland
Datum 26 juni 2017
Overtreding Het vergunningvoorschrift dat verpakking van verpakt afval in goede staat moet verkeren, is overtreden. Als de verpakking  is beschadigd en afval zichtbaar is, dient het afval te worden afgevoerd of dient de beschadiging te worden gerepareerd.
Status Bezwaarprocedure loopt nog
 Naam bedrijf  Kees in 't Veen B.V. en Tank Cleaning Europoort B.V. (Moezelweg 151, Europoort Rotterdam)
 Bevoegd gezag  Provincie Zuid-Holland 
 Datum  19 april 2017
 Overtreding  het onvergund accepteren van drie vrachten hemelwater/terreinwater van derden in samenhang met vergunningvoorschrift 1.1.1 en 1.1.2 van de  omgevingsvergunning van 11 oktober 2010
 Status  Bezwaarprocedure afgerond

 Naam bedrijf

 Archer Daniels Midland Europoort B.V. (Elbeweg 125 te Rotterdam)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland
 Datum  19 april 2017
 Overtreding  Buiten de inrichting werd geurhinder veroorzaakt
 Status  Bezwaarprocedure loopt nog

 Naam bedrijf

 Esso Raffinaderij (Nederland) B.V. (Botlekweg 121 Rotterdam)
 Bevoegd gezag  Provincie Zuid-Holland

 Datum

 21 maart 2017

 Overtredingen

 - Er zijn onvoldoende maatregelen genomen om zo veel mogelijk te voorkomen dat SO2-emissies plaatsvinden

   van een opslagtank voor vloeibare zwavel.

-  Een emissie van SO2 is niet op de juiste wijze gemeld.

 Status

 Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

 LAPOG Deltaweg B.V. te Vierpolders

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland
 Datum  24 februari 2017
 Overtredingen  Op de locatie Deltaweg 150 te Vlaardingen waar sprake is van bodemverontreiniging, zijn ontgravingswerkzaamheden verricht, zonder dit te melden bij de provincie
 Status

Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

 Neele-Vat Maasvlakte B.V. (Sontstraat 8 Maasvlakte Rotterdam)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland

 Datum

 24 februari 2017

 Overtredingen

 diverse overtredingen van regelgeving met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen

 Status

 Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

 Vopak Terminal Europoort B.V. (Moezelweg 75, Europoort Rotterdam)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland

 Datum

 16 januari 2017

 Overtreding

 In strijd met eigen werkprocedure is onvoldoende controle uitgevoerd tijdens verlading van een schip

 Status

 Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

 Handelsonderneming Bepo B.V. (Ceintuurbaan 124 te Rotterdam)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland

 Datum

 21 november 2016

 Overtredingen

 Het bedrijf heeft zonder vergunning elektronisch afval bewerkt en verwerkt

 Status

 Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

 Hollandia Offshore B.V. (Schaardijk 23 te Krimpen aan den IJssel)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland

 Datum

 18 oktober 2016

 Overtredingen

 Zonder dat dit vooraf is gemeld aan het bevoegd gezag, heeft het bedrijf handelingen verricht waardoor een bestaande bodemverontreiniging is beïnvloed

 Status

 Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

 Akzo Nobel Chemicals B.V. (Welplaatweg 12 te Rotterdam-Botlek)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland

 Datum

 12 oktober 2016

 Overtredingen

 Het bedrijf heeft niet volgens de eigen werkprocedures gehandeld tijdens een incident

 Status

 Bezwaarprocedure loopt nog

 Naam bedrijf

Houweling Vastgoed B.V. (Oosteindsepad 3, Bergschenhoek)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland

 Datum

 30 september 2016

 Overtredingen  In strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden gevaarlijke (afval)stoffen binnen de inrichting opgeslagen
 Status

 Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

Vopak Terminal Europoort B.V. (Moezelweg 75, Europoort Rotterdam)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid Holland

 Datum

 29 september 2016

 Overtredingen

 Er zijn enkele lekkages opgetreden als gevolg van het niet goed aandraaien van bouten en moeren en het niet altijd gebruiken van een geschikte pakking.

 Status

 Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

 Eurogen B.V. (Merseyweg 10, Rotterdam)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland

 Datum

 23 september 2016

 Overtredingen

 1. emissievoorschrift voor NOx is overtreden

 2. het voorval is niet tijdig gemeld bij de meldkamer van de DCMR

 Status

 Bezwaarprocedure loopt nog

 Naam bedrijf

 Sita Recycling Services West B.V. (Waalhavenweg 50, Rotterdam)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland
 Datum

 13 mei 2016

 Overtredingen

 Geuroverlast (vuilnisgeur) vanuit de inrichting

 Status Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

 Cerexagri B.V. (Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland

 Datum

 21 april 2016

 Overtredingen

 Een opslagloods voor gevaarlijkse stoffen voldoet niet helemaal aan het volgens de vergunning vereiste beschermingsniveau

 Status

 Bezwaarprocedure loopt nog

 Naam bedrijf

 Koole Tankstorage B.V. (Petroleumweg 56)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland

 Datum

 10 maart 2016

 Overtredingen

 Geur van de inrichting was waarneembaar buiten de inrichting

 Status

 Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

 Esso Nederland B.V. (Raffinaderij Rotterdam)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland

 Datum

 10 februari 2016

 Overtreding

 In de ruimtes van het gebouw die zijn aangeduid als "kantoorfunctie" zijn geen brandmelders aanwezig en ontbreekt een ontruimingsinstallatie

 Status Handhavingsbeschikking

Naam bedrijf

 P. van der Kooij B.V. (Nieuwe Waterwegstraat 21, Schiedam)

Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland

Datum

 7 januari 2016

Overtredingen  Het niet gescheiden opslaan tussen keerwanden van verschillende partijen grond, afval op het terrein en het niet leegmaken van   lekbakken.
Status Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

 NTC Tankcontainer Service Botlek B.V. (Westgeulstraat 5-7, Rotterdam)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid Holland

 Datum

 28 december 2015

 Overtredingen

 Er is geconstateerd dat in het geloosde bedrijfsafvalwater grotere hoeveelheden van bepaalde stoffen zaten dan volgens de vergunning is toegestaan

 Status Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

 Gemeentewerf Barendrecht (Londen 15, Barendrecht)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid Holland

 Datum

 15 december 2015

 Overtredingen

- Gemorst zout is niet onmiddelijk verzameld en verplaatst naarde daartoe ingerichte opslagplaats.

- De bodembedeigende activiteiten vonden niet plaats boven een bodembeschermende voorziening.

 Status Handhavingsbeschikking

Naam bedrijf

Rubis Terminal B.V. (Botlekweg 121, Rotterdam)

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Datum

26 november 2015

Overtreding Niet alle op het bedrijfsterrein aanwezige slangen waren volgens het eigen onderhoudssysteem gekeurd
Status

Handhavingsbeschikking

Naam bedrijf  Shell Nederland Raffinaderij B.V. (Vondelingenweg 601, Rotterdam)
Bevoegd gezag  Provincie Zuid-Holland
Datum  26 november 2015
Overtredingen

Het journaal gevaarlijke stoffen wordt niet altijd goed bijgehouden

Status Handhavingsbeschikking

 

 Naam bedrijf

 Gemeentewerf Brielle ('t Woudt 53, Brielle)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid Holland

 Datum

 25 november 2015

 Overtredingen

- Morsingen wegenzout buiten de container

- Opslag matrassen vond plaats in een open container zonder overkapping

 Status Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf

 Tank Services Pernis B.V. (Propaanweg 27, Vondelingenplaat - Rotterdam)

 Bevoegd gezag

 Provincie Zuid-Holland

 Datum

 17 november 2015

 Overtredingen

 Leeg ongereinigde containers met als laatste lading gevaarlijke stoffen, zijn niet geplaatst in de buitenste rij van de stapeling

 Status Handhavingsbeschikking

Naam bedrijf

 Wilhelmsen Ships Service (Willem Barentszstraat 50, Albrandswaard)

Bevoegd gezag

 Albrandswaard
Datum

 29 juli 2015

Overtreding  In het CRP journaal 'Gevaarlijke stoffen' zijn gegevens vermeld die niet overeenkomen met de feitelijke opslag van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting.
Status

 Handhavingsbeschikking

 Naam bedrijf  Koole Tankstorage Minerals  (Petroleumweg 56, Rotterdam)
 Bevoegd gezag  Provincie Zuid-Holland
 Datum  31 maart 2015
 Overtredingen
  1. Niet alle losverklaringen worden volledig ingevuld
  2. De binnenvaartschepen worden na het lossen niet gewassen, terwijl dit in bepaalde gevallen wel verplicht is
 Status Handhavingsbeschikking

 

 Naam bedrijf  LBC Rotterdam (Oude Maasweg 4, Rotterdam)
 Bevoegd gezag  Provincie Zuid-Holland
 Datum  19 juli 2017
 Overtredingen  tekortkomingen bij het onderhoud van leidingdelen en van de dampverwerkingsinstallatie en het niet op tijd uitvoeren van (vervolg) trainingen waardoor het Besluit risico's zware ongevallen 2015 wordt overtreden
 Status  Bezwaartermijn loopt