het bedrijfsterrein van Chemours en Du Pont in Dordrecht vanuit de lucht
Dossier

Dossier Chemours, DuPont en Dow

Sinds 1 juli 2017 voert de DCMR in opdracht van de provincie Zuid-Holland taken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving uit bij de bedrijven Chemours, DuPont en Dow in Dordrecht. Deze bedrijven delen een industrieterrein en zijn in werking onder één vergunning. Tot 1 juli 2017 werden die taken uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Milieu en veiligheid bij bedrijven

Bedrijven zijn primair verantwoordelijk voor het milieu en de veiligheid in en om het bedrijf en moeten ten minste binnen de verleende vergunning handelen. Dat geldt ook voor de bedrijven Chemours, DuPont en Dow. Voor het verlenen van de vergunning op het gebied van milieu en voor de bouwvergunningen is de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk. Dat betekent dat de provincie ook verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving voor onder meer de onderwerpen veiligheid, emissie naar de lucht, geluidbelasting, het afvoeren van afval en lozingen van afvalwater via het gemeentelijke riool (indirecte lozingen).

Vergunningsplichtig

De DCMR beoordeelt namens de provincie vergunningaanvragen van de bedrijven die betrekking hebben op milieu en controleert of de op het gebied van milieu geldende wettelijke regels en vergunningvoorschriften worden nageleefd. Ook stellen wij onderzoek in bij incidenten bij bedrijven en bij meldingen van overlast. Als regels niet worden nageleefd dan treden wij handhavend op in overeenstemming met de Landelijke Handhavingstrategie.

Zogenoemde directe lozingen op het oppervlaktewater vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

De DCMR stemt af met de gemeente Dordrecht en Rijkswaterstaat.

Splitsing van de vergunning

De geldende vergunning voor de bedrijven Chemours, DuPont en Dow is afgegeven in 2013. In de vergunning staan voorschriften waaraan de bedrijven zich moeten houden op het gebied van milieu en veiligheid. In 2013 was op het industrieterrein alleen het bedrijf DuPont gevestigd. In de jaren daarna zijn onderdelen van DuPont afgesplitst en verder gegaan onder de namen Chemours en Dow. In het voorjaar van 2018 hebben DuPont en Chemours ieder een aanvraag voor een nieuwe vergunning ingediend. In de zomer van 2020 heeft ook Dow een eigen vergunning aangevraagd.  De DCMR beoordeelt momenteel of de aanvragen voldoen aan de geldende wetten en regels en zal, op basis daarvan naar verwachting in 2021, overgaan tot verlening van drie aparte vergunningen met daarin voorschriften.

Aanscherping vergunning Chemours – emissies PFAS

Chemours maakt bij haar productieproces gebruik van PFAS. PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Tot 2012 maakte Chemours onder andere gebruik van de stof PFOA, behorend tot de PFAS. Het gebruik van deze stof is inmiddels voor de meeste toepassingen verboden. Chemours heeft PFOA vervangen door een stof die zij de naam FRD hebben gegeven. Deze stof wordt gebruikt in het zogenoemde GenX-proces. FRD is minder schadelijk dan PFOA.

Omdat inmiddels is gebleken dat ook FRD schadelijk is voor de gezondheid, wordt de emissie van deze stof naar de lucht en de lozing van deze stof via de riolering sterk verminderd door Chemours.

De uit het GenX-proces vrijkomende stoffen zijn FRD (naar water en lucht) en E1 (naar de lucht). Deze stoffen kunnen op verschillende manieren in het milieu en uiteindelijk in het menselijk lichaam terecht komen. Dat kan bijvoorbeeld door inademing of het eten / drinken van producten die sporen van die stoffen bevatten.

Omdat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verantwoordelijk voor onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid, al vrij snel haar twijfels had over de mogelijke gezondheidseffecten van FRD en E1, besloot de provincie Zuid-Holland tot aanscherpen van de vergunning. De eerste aangescherpte vergunning is sinds 6 juni 2017 in werking. De hoeveelheid FRD en E1 die naar de lucht uitgestoten mag worden is aanzienlijk verlaagd, evenals de hoeveelheid FRD die geloosd mag worden op het water (E1 werd al niet geloosd op het water).

In 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorlopige milieukwaliteitsnorm voor FRD in oppervlaktewater bepaald. Op grond daarvan heeft de provincie besloten de vergunning opnieuw aan te scherpen. Via deze ambtshalve wijziging is de hoeveelheid FRD die via het rioolwater geloosd mag worden teruggebracht van ruim 2.000 kg per jaar sinds 2017 naar 140 kg per jaar vanaf 2019 en verder tot maximaal 20 kg per jaar vanaf 2021. Deze vergunning is sinds eind 2018 in werking.

In april 2020 is lozing van FRD via het rioolwater op verzoek van Chemours verder aangescherpt naar 2 kg per jaar. Deze verlaging is mogelijk doordat het bedrijf inmiddels gebruik maakt van koolstoffilters voor de waterzuivering Tevens is met deze vergunning op verzoek van Chemours een restlozing van PFOA van 40 g per jaar vergund. Beide lozingen voldoen aan de geldende oppervlaktewaterkwaliteitsnormen.

In 2018 heeft de provincie een ingenieursbureau gevraagd een studie te doen naar de technische en economische haalbaarheid van het verminderen van de uitstoot van fluorkoolwaterstoffen door Chemours. Volgens de studie van het ingenieursbureau kan Chemours met behulp van geavanceerde technieken de uitstoot van de meeste fluorkoolwaterstoffen met circa 99% verminderen.

Chemours heeft in een persbericht aangegeven een reductie van 99% in 2030 te kunnen bereiken ten opzichte van 2018. Provincie Zuid-Holland is echter op basis van de studie van het ingenieursbureau van mening dat deze reductie al per 2025 haalbaar is. Daarom heeft de provincie de vergunning opnieuw aangepast om daarmee vanaf 2021 de vergunde emissies van Chemours significant te reduceren. Voor de emissies naar de lucht van FRD is voorgeschreven dat deze per 1 januari 2021 verlaagd worden met 99% ten opzichte van de voorheen vergunde jaarvrachten. 

Chemours is tegen deze vergunning in beroep gegaan. Hierdoor treedt een deel van de aanscherpte voorschriften niet in werking voordat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Regelmatige inspecties door DCMR

Sinds 1 januari 2017 voert de DCMR ten minste eens per maand een inspectie uit bij Chemours en DuPont. Bij die inspecties wordt gecontroleerd of wettelijke bepalingen (uit het Brzo) en de voorschriften uit de vergunning worden nageleefd. Wij handhaven bij overtredingen volgens de Landelijke Handhavingstrategie.

Zowel Chemours als DuPont zijn Brzo-bedrijven. Brzo staat voor Besluit risico's zware ongevallen. Daaronder vallen bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Brzo-bedrijven worden op de regels uit het Brzo geïnspecteerd. De samenvatting van de inspectierapporten van de gezamenlijke Brzo-inspecties van de DCMR met de veiligheidsregio en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn in te zien op de website van BRZO+.

Om vast te stellen of de aangescherpte normen op de emissies naar water en naar lucht worden nageleefd neemt de DCMR monsters van het op het riool geloosde water en laat deze analyseren.

Rijkswaterstaat beoordeelt of het water wat rechtstreeks wordt geloosd voldoet aan de gestelde normen.

DCMR houdt ook toezicht op de emissies naar de lucht.

Last onder dwangsom

Op 2 september 2019 legde provincie Zuid-Holland aan DuPont een last onder dwangsom op. DuPont gebruikt een bestaande procesoven als afvalverbrandingsinstallatie. Deze oven voldoet niet volledig aan alle eisen die het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt aan een afvalverbrandingsinstallatie. Het gaat vooral om monitoringseisen die voor een afvalverbrandingsinstallatie strenger zijn dan voor een gewone procesoven. Omdat er technische aanpassingen aan de oven noodzakelijk zijn om aan alle eisen te voldoen, had DuPont tot 1 maart 2020 om de oven aan te passen. Voor deze datum heeft DuPont alle technische maatregelen uitgevoerd en een aantal metingen verricht. Hiermee is grotendeels voldaan aan de eisen. DuPont moet alleen nog een halfjaarlijkse meting verrichten.

Op 6 augustus 2020 legde provincie Zuid-Holland aan Chemours een last onder dwangsom op. De dwangsom heeft betrekking op een bodemverontreiniging die op 17 december 2018 is ontstaan en waarbij Chemours heeft nagelaten om maatregelen te nemen om de bodemverontreiniging zoveel als mogelijk ongedaan te maken. Chemours moet alsnog de bodem saneren en de volledige sanering moet op 1 oktober 2022 zijn afgerond.

Overzicht documenten over Chemours, DuPont en Dow

Hier vindt u een overzicht van documenten die betrekking hebben op de situatie bij de bedrijven. Het gaat om documenten van 1 juli 2017 tot nu.