zicht op het stadhuis van Vlaardingen
Dossier

Dossier geluidsoverlast Vlaardingen

Hier leest u meer over toezicht en handhaving door DCMR bij de geluidsoverlast in Vlaardingen die bewoners ervaren. Het gaat daarbij in het bijzonder over geluid van bedrijven en verkeer in de omliggende industriegebieden. DCMR wil hiermee achtergrondinformatie geven over wat we wel en niet kunnen doen bij geluidsklachten en over wat u zelf kunt doen.

Waar gaat het om

Inwoners in Vlaardingen melden al langer dat ze last hebben van geluidsoverlast. Er zijn normen (de zogeheten grenswaarden) vastgelegd voor de geluidbelasting door bedrijven. Dit gaat in zogeheten decibels. Ook als het geluidniveau onder of op de norm ligt, kan het geluid hoorbaar en hinderlijk zijn. Ook omgevingsgeluid kan van invloed zijn, bijvoorbeeld van verkeer in de buurt. De normen kunnen per plek en per bedrijf verschillen. Voor grote industriële bedrijven gelden speciale vergunningen. Veel andere bedrijven vallen onder het zogeheten Activiteitenbesluit. Dat is een reeks van Rijksregels waar bedrijven aan moeten voldoen op basis van de Wet milieubeheer. De meldkamer van DCMR registreert alle meldingen die binnenkomen.

Actueel

Het kan voorkomen dat er een periode geen nieuws is. Er zijn dan geen recente updates.

Februari 2021
Op 1 februari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met inwoners, vertegenwoordigers van de SP en DCMR, met de gemeente Vlaardingen als toehoorder. Daarop is uitleg gegeven over de aanpak van de ervaren geluidoverlast en is afgesproken dat DCMR de inwoners op de hoogte gaat houden.

November 2020
Er zijn geluidmetingen verricht in Vlaardingen. Conclusie was dat een zoemtoon van ongeveer 200 Hz meetbaar is en te onderscheiden is tussen het andere geluid. De sterkte ervan verschilt tussen de ene en andere plek. Er is veel achtergrondgeluid.

Oktober 2020
Na een aantal klachten in oktober 2020 heeft DCMR in Vlaardingen opnieuw een geluidscontrole uitgevoerd en zijn waarnemingen gedaan. Er is industriegeluid hoorbaar en meetbaar. Ook in Pernis is de zoemtoon waarneembaar. Een groot aantal factoren is van invloed. Naast windsnelheid en windrichting is ook temperatuur een factor. Daarnaast is er in Vlaardingen ook snelweggeluid vastgesteld.

Bekende en onbekende bronnen

De procedure bij een melding van overlast is als volgt. Als de melding binnen de handhavingsmogelijkheden van DCMR ligt, gaat een toezichthouder op onderzoek uit. Belangrijk daarbij is de bron van het geluid. Soms lukt het door onderzoek een bron van het geluid te vinden.
 Als een melding is te herleiden naar een bron (een ‘veroorzaker’ heet dat officieel), is de volgende stap een onderzoek. Dat is bijvoorbeeld een geluidmeting om te bepalen of er maatregelen nodig zijn. Als de bron is vastgesteld, gaat DCMR op basis van de resultaten van de uitgevoerde geluidmeting vaststellen of we kunnen gaan handhaven. Vaak kan DCMR dan optreden, maar niet altijd. Soms is er geen zogeheten ‘wettelijke grondslag’. Er is bijvoorbeeld wel geluid hoorbaar, maar het volume valt binnen dat wat door de vergunning van een bedrijf is toegestaan.
In andere gevallen is het niet mogelijk de melding te herleiden naar een bron. Bij geluid van een onbekende bron is niet op voorhand duidelijk of DCMR kan optreden. Soms lukt dat door meer onderzoek, soms blijft onduidelijk wat de oorzaak van de overlast was.

De rol van gemeente en provincie

DCMR houdt voor gemeenten en provincie toezicht op de naleving van de milieuvoorschriften. Dat heet officieel het bevoegd gezag. Andere overheden zijn dus eindverantwoordelijk, DCMR voert uit. De gemeente Vlaardingen is eindverantwoordelijk voor het deel dat over de inwoners gaat. De provincie Zuid-Holland is dat voor het deel dat gaat over grote industriële bedrijven.

De rol van de industrie aan de Waterweg

Aan de Waterweg/Nieuwe Maas  ligt een groot aantal industriële, chemische en overslagbedrijven. Verschillende activiteiten daar veroorzaken geluid. Eén van de bedrijven heeft in 2019 daarom een eerste ronde aan investeringen gedaan en maatregelen genomen. Zo zijn er dempers geplaatst op een luchtinlaat. Om compressoren zijn kasten gebouwd. Ook is er isolatie aangebracht in een overkapping van een luchtaanzuiginstallatie en zijn leidingen geïsoleerd. Het bedrijf doet verder onderzoek naar oplossingen en houdt hierover contact met DCMR. Soms lukt het maatregelen te nemen. Zo heeft een bedrijf een keer de snelheid van de motoren van vloeistofpompen aangepast met als doel dat ze minder geluid produceren.

Wanneer wijst DCMR een melding van overlast toe aan een bedrijf?

Soms is het bij geluidoverlast duidelijk dat er één geluidsoort is en één bron, soms niet. De plaatselijke geluidsomstandigheden spelen een rol, zoals verkeersgeluid en geluid van verschillende industrieën in de omgeving. Het absolute geluidsniveau (“ik hoor geluid”) betekent dus niet meteen een overschrijding van de norm door een bepaald bedrijf. DCMR wijst overlastmeldingen alleen toe aan een bedrijf als een toezichthouder op de plek van de overlast zelf onderzoek heeft gedaan en de bron gevonden is. Soms vindt ook onderzoek in en om woningen plaats. Daarna volgt een toetsing van de gemiddelde geluidbelasting aan de norm, die vastgelegd is in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling en of de vergunning. Klachten die zijn toegewezen, meldt DCMR ook aan het betreffende bedrijf. Na het toetsen van de metingen aan de norm zijn er twee mogelijke uitkomsten:

  • Als blijkt dat het bedrijf de gestelde geluidsnorm overschrijdt, dan kan DCMR handhavend optreden.
  • Blijft het geluid van het bedrijf onder de geluidsnorm, kan DCMR niet handhavend optreden. Dat is vervelend voor u als u last heeft van het geluid.

Geluidmetingen moeten zorgvuldig gebeuren. Bij de metingen mag geen stoorgeluid optreden. Voorbeelden van stoorgeluid zijn achtergrondgeruis van verkeer en andere bedrijvigheid, geluid van druppels die de grond raken tijdens een regenbui. Onderdeel van de zorgvuldigheid is ook dat de metingen door speciaal opgeleide mensen gebeurt. Op basis van geluidmetingen door particulieren mag DCMR dus niet handhaven.

Wat kunt u doen u overlast ervaart?

Als u last heeft van geluid in en om uw woning in het Rijnmondgebied dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bij meldkamer van DCMR terecht. U kunt gebruik maken van het online klachtenformulier of bellen naar 0888 333 555. DCMR Milieudienst Rijnmond registreert alle klachten en houdt ze bij in een overzicht. Klachten geven DCMR inzicht over de aard en de ernst van de overlast. Het is niet mogelijk dat DCMR bij klachten direct ter plaatse komt om te meten. Dit omdat wettelijk geldige geluidmetingen te complex zijn om zonder goede voorbereiding op korte termijn uit te voeren.