Heijplaat woningen industrie
Dossier

Dossier Heijplaat

Heijplaat ligt zuidelijk van de Nieuwe Maas, tussen de Eemhaven in het Westen en de Waalhaven in het Oosten, te midden van haven en bedrijven. Inwoners ervaren overlast van een afvalverwerkingsbedrijf dat hier gevestigd is: SUEZ / Sita Recycling Services Zuid B.V.. DCMR is bij dit bedrijf verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet Milieubeheer.

Via dit dossier informeren we omwonenden over de ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving.

Actueel

4 juni 2021: Suez hoeft van rechter nog geen extra maatregelen te nemen tegen vliegenoverlast. De rechter deed 2 juni uitspraak. Lees het nieuwsbericht hier.

4 juni 2021: Open Rotterdam maakte woensdag 2 juni een reportage van de vliegenoverlast op Heijplaat en van de vliegenonderzoeken op Heijplaat en in andere wijken van Rotterdam.

12 mei 2021: Suez is het niet eens met de recente opgelegde wijzigingen van hun omgevingsvergunning. Het bedrijf heeft daarom beroep ingediend en gevraagd om schorsing van de gewijzigde vergunning. Deze is daarom nog niet in werking. Op 18 mei 2021 buigt de rechter zich over het schorsingsverzoek. Lees het nieuwsbericht hier.

21 april 2021: Twee vliegenonderzoeken gestart in Rotterdam begin april 2021. Voor het ene onderzoek worden, net als voorgaande jaren, vliegenvallen geplaatst op Heijplaat. Voor het andere nieuwe onderzoek gebeurt dat in andere wijken van Rotterdam. Lees het nieuwsbericht hier.

Situatie

Vergunningverlening DCMR

Uitgangspunt bij het verlenen van vergunningen door DCMR zijn het bestemmingsplan en de milieuwet- en regelgeving. In het bestemmingsplan geeft de gemeente aan welke bedrijven zich in het gebied kunnen vestigen. DCMR verstrekt vervolgens een vergunning aan individuele bedrijven op basis van een aanvraag die een bedrijf indient.

SUEZ is sinds 1998 gevestigd aan de Waalhavenweg 50. Op 16 juli 2009 is aan SUEZ een revisievergunning verleend voor het op- en overslaan en sorteren/bewerken van bouw- en sloopafval en bedrijfsafvalstoffen. Een groot aantal afvalstromen maakt onderdeel uit van deze vergunning, waaronder kunststoffen.

Vanaf medio 2010 is SUEZ zich meer gaan richten op de inname en sortering van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD). In 2015 heeft SUEZ een tweede scheidingsinstallatie in gebruik genomen, waardoor de capaciteit is verdubbeld en dit nu de hoofdactiviteit is van de organisatie.

Geuroverlast SUEZ

Vanaf 2016 ondervinden de bewoners van Heijplaat veel overlast van de geur van afval. Op 13 mei 2016 heeft DCMR een dwangsom opgelegd aan SUEZ om geuroverlast te voorkomen. Op 6 november 2017 is een tweede, hogere dwangsom opgelegd aan SUEZ.
Woensdag 3 maart 2021 deed de rechter uitspraak in het hoger beroep van SUEZ tegen deze tweede dwangsom. Het hoger beroep is volledig ongegrond verklaard. De dwangsom is helder, aldus de rechter. Het bedrijf weet wat het moet doen om te zorgen dat geen dwangsommen worden verbeurd. Ook de hoogte van de dwangsom wordt niet als een probleem gezien door de rechter.

Onder druk van de dwangsommen heeft SUEZ inmiddels flink geïnvesteerd in diverse maatregelen om geurverspreiding te voorkomen. Het aantal geurklachten dat bij DCMR is ingediend laat inmiddels een dalende lijn zien.

Op 1 juli 2020 is SUEZ gestart met een proef, waarbij lucht uit de sorteerhal wordt afgezogen via een actief koolfilter. Doel van de proef is om na te gaan of met deze aanvullende maatregel geur overlast bij de woningen van Heijplaat wordt voorkomen. De proef liep tot en met december 2020, maar is verlengd tot 1 april 2022.

De huidige vergunning van SUEZ voorziet in de mogelijkheid om een proef te doen. SUEZ heeft daarvoor wel de nodige informatie aan DCMR moeten overleggen. Voor deze proef is goedkeuring gegeven. Om het effect over een langere periode te kunnen beoordelen, heeft SUEZ deze verlenging van de proef aangevraagd.

Overlast van vliegen

Vanaf 2016 ondervinden de bewoners van Heijplaat ook overlast van vliegen. Vooral vanaf 2018 zijn er veel klachten van bewoners.

vlieg op een blad van een plant

Onderzoek Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)

Na diverse onderzoeken heeft de gemeente Rotterdam in 2019 aan het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen gevraagd om onderzoek te doen naar de bron van de vliegenoverlast. Als potentiële bron van de vliegenoverlast is de verwerking van PMD-afval (plastic-, metaal- en drinkverpakkingen) aangewezen. 

Belangrijkste conclusies van het onderzoek 2020
Het onderzoek uit 2019 is in 2020, in de periode 6 april t/m 16 oktober, in opdracht van de gemeente Rotterdam herhaald. 

De situatie in 2020 is in vergelijking met 2019 bijna niet veranderd. Het aantal vliegen is vergelijkbaar. Dat blijkt uit het aantal meldingen van inwoners in combinatie met het aantal vliegen dat is gevangen in hiervoor speciaal bevestigde vliegenvallen. Het onderzoek laat zien dat er veel meer vliegen worden gevangen naarmate de vliegenvallen zich dichter bij het terrein van SUEZ bevinden. Ondanks dat er maatregelen zijn getroffen heeft dit nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Het KAD adviseert om onderzoek en maatregelen te richten op het PMD-afval (plastic-, metaal en drinkverpakkingen).

Het volledig rapport kan hier worden gedownload.

Dwangsom

In 2020 heeft de DCMR een dwangsom aan SUEZ opgelegd vanwege de overlast van vliegen. SUEZ heeft tegen deze dwangsom bezwaar ingediend en de rechter verzocht de dwangsom op te schorten. De rechter heeft dit verzoek toegewezen, de dwangsom is opgeschort. De rechter heeft in een voorlopig oordeel aangegeven dat niet aannemelijk is gemaakt dat bij de verwerking van PMD-afval gehandeld wordt in strijd met de vergunning en de zorgplicht.

Naar aanleiding hiervan heeft een hoorzitting plaatsgevonden van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie die advies uitbrengt aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid–Holland. De bezwarencommissie adviseert Gedeputeerde Staten de dwangsom in te trekken omdat onvoldoende duidelijk is wanneer SUEZ aan de eisen in de dwangsom heeft voldaan.

Op dit moment onderzoekt DCMR of een aangepaste versie van de dwangsom mogelijk is, waarbij de opmerkingen van de rechter en de onafhankelijke bezwarencommissie worden meegenomen. Op basis hiervan wordt een advies uitgebracht aan de provincie, die vervolgens een beslissing neemt over het bezwaarschrift. 

SUEZ heeft inmiddels diverse investeringen gedaan om de overlast door vliegen te beperken. Tijdens de zitting heeft SUEZ aangegeven dat zij - ongeacht  de uitspraak - maatregelen zullen blijven nemen. Regelmatig overleg vindt plaats met SUEZ om mogelijke maatregelen te bespreken.

Vergunning

Om het vliegenprobleem aan te pakken is er een aangepaste versie gemaakt van de vergunning voor SUEZ. In deze vergunning staat specifiek en concreet aangegeven wat SUEZ dient te doen om de ontwikkeling en verspreiding van vliegen zo veel mogelijk te voorkomen. De aangepaste vergunning is toegestuurd aan belangenorganisatie WIJplaat en lag van 24 november 2020 tot en met 4 januari 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kon door iedere betrokkene een zienswijze (aanvulling, opmerking of bezwaar) worden ingediend. Na het verwerken van alle zienswijzen is de definitieve vergunning gepubliceerd. 

De aangepaste vergunning kon worden ingezien op de volgende locaties: 

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 in Rotterdam; 
  • Gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 in Poortugaal, na telefonische afspraak; 
  • DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. 

Vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis konden de stukken bij DCMR alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken konden worden gemaakt door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Meer informatie over het indienen van een zienswijze is hier te vinden.

Plan van Aanpak

DCMR heeft naar aanleiding van de overlast meldingen, verschillende keren Heijplaat bezocht, zoals op 1, 2 en 3 juni. Daarnaast heeft op 12 juni een uitgebreide beoordeling van de situatie op Heijplaat plaatsgevonden, samen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). 

Op 17 oktober is burgemeester Aboutaleb op bezoek geweest op Heijplaat, op 17 september mevrouw Adri Bom-Lemstra, lid van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.

Tijdens dit bezoek is afgesproken dat een Plan van Aanpak wordt opgesteld om de overlast door geur en vliegen naar een acceptabel niveau terug te brengen. Inmiddels heeft de Projectgroep verschillende keren overleg gehad. Begin februari is het Plan van Aanpak besproken met het Vliegenteam van belangenorganisatie WIJplaat en met SUEZ.

Renewi

Zomer 2019 is de locatie van Renewi aan de Ophemertstraat gesloten. De locatie is verkocht aan een andere partij. De vergunning voor de activiteiten van Renewi gaat niet over naar die nieuwe partij.

Uniport

De geluidsklachten over activiteiten bij Uniport, met name het laden en lossen van schepen en het  lawaai van aggregaten, namen in de loop van de jaren duidelijk af. In 2020 zijn de activiteiten bij Uniport gestopt.