DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Wob-verzoek indienen

Dagelijks ontvangt de DCMR Milieudienst Rijnmond verzoeken om informatie. Het recht om informatie van overheidsinstanties te verkrijgen, is in Nederland vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Als u meer wilt weten over beleid en uitvoering van de DCMR kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde informatie. Dit heet een Wob-verzoek. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Wie kan een Wob-verzoek doen?

Op grond van de Wob kan iedereen een verzoek om informatie indienen over het beleid van de DCMR en de uitvoering daarvan.

Waar dien ik een Wob-verzoek in?

U kunt een Wob-verzoek digitaal en per post op de volgende manieren indienen:

Voorwaarden indienen Wob-verzoek

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar moet wel voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria:

  • U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen;
  • De informatie moet gaan over het beleid van de DCMR of over de voorbereiding of uitvoering daarvan;
  • Uw verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd, op papier of digitaal;
  • Uw verzoek moet gaan om informatie waar de DCMR over beschikt. U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt. Wel kan dit de DCMR helpen om u beter van dienst te zijn;
  • U vermeldt uw contactgegevens;
  • U dient er rekening mee te houden dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet).

Procedures

Na ontvangst van uw Wob-verzoek bekijkt de DCMR of de informatie beschikbaar is en of deze kan worden verstrekt op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Indien uw verzoek reeds openbare informatie betreft wordt deze zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Indien uw verzoek informatie betreft die niet reeds openbaar is, zult u een ontvangstbevestiging ontvangen met daarin de termijn waarbinnen beslist zal worden op uw verzoek.

Indien blijkt dat de verzochte informatie zich bij een ander bestuursorgaan bevindt, dan wordt uw verzoek doorgestuurd en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Termijn

De DCMR beslist uiterlijk binnen 4 weken op uw Wob-verzoek. Indien uw verzoek milieu-informatie betreft beslist de DCMR binnen 2 weken op uw verzoek. Deze termijnen kunnen nog eens gemotiveerd verlengd worden met 4 weken.

Soms bevat een Wob-verzoek zoveel informatie dat ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te verzamelen en beoordelen. In dat geval worden er verdere afspraken met u gemaakt over de afhandeling van het verzoek.

Ingebrekestelling

Indien het besluit op een ingediend Wob-verzoek niet tijdig wordt genomen kunt u een ingebrekestelling indienen. Het indienen van een ingebrekestelling kan ook alleen via het hierboven genoemde webformulier of op het genoemde postadres.

Afwijzen Wob-verzoek

In de Wob wordt bepaald wanneer een Wob-verzoek wordt afgewezen, geheel of gedeeltelijk. Dit is bijvoorbeeld omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook kijkt de DCMR altijd of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen, bijvoorbeeld de controle en inspectie die de DCMR uitvoert.

Wie het niet eens is met het besluit van de DCMR kan hiertegen bezwaar maken.