DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dossier bedrijven Heijplaat

Dossier Rotterdam-Zuid

Heijplaat ligt zuidelijk van de Nieuwe Maas. Tussen de Eemhaven in het Westen en de Waalhaven in het Oosten. Te midden van haven en bedrijven. Inwoners ervaren onder andere overlast van twee afvalverwerkingsbedrijven die hier gevestigd zijn: Renewi en SUEZ. De DCMR is bij beide bedrijven verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Milieubeheer. Bij beide bedrijven is de Provincie Zuid-Holland het bevoegde gezag. Om de omwonenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving bij bedrijven op Heijplaat, houden we deze informatie bij in dit dossier op onze website.
De laatste update is van 5 november 2018.

Vergunningverlening DCMR

Bij het verlenen van vergunningen zijn het bestemmingsplan en de milieu wet- en regelgeving het uitgangspunt voor de DCMR. De DCMR vergunt individuele bedrijven op basis van een aanvraag die een bedrijf indient. In het bestemmingsplan geeft de gemeente aan welke bedrijven zich in het gebied kunnen vestigen.

Bij een vergunningprocedure vraagt de DCMR de Veiligheidsregio Rotterdam om advies. DCMR neemt dit advies mee in de vergunningsprocedure.

Als er sprake is van een bestaande vergunning die niet meer past in de huidige tijd, dan kan de DCMR het initiatief nemen om een vergunning te wijzigen. Dit heet een ‘ambtshalve wijziging’. Aan zo’n wijziging van de vergunning zit een doorlooptijd van 6 maanden vast.

Toezicht en handhaving SUEZ

SUEZ is sinds 1998 gevestigd op de Waalhavenweg. De activiteiten bestaan uit de op- en overslag en sorteren van bouw- en sloopafval, diverse soorten bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval.

In 2010 verving SUEZ de sorteerinstallatie van bouw- en sloopafval door een sorteerinstallatie voor de sortering van kunststofafval. In 2011 is deze sorteerstraat in gebruik genomen. Naast kunststof zijn in 2015 drankkartons en blik toegevoegd aan de afvalstroom die in de sorteerinstallatie worden verwerkt.
SUEZ ontvangt ca 75 % van het landelijk ingezamelde PMD (plastic, metaal, drankkarton). Het bedrijf scheidt deze stroom in diverse mono stromen plastic (PP, PE, PET, drankkarton) en metaal. Deze stromen zijn broeigevoelig vanwege de voedselresten in het plastic. De mono stromen worden dan ook heel regelmatig afgevoerd. De doorloopsnelheid van de scheidingsinstallatie is hoog. Al het PMD dat binnen komt, is binnen een dag verwerkt.

Op het buitenterrein liggen ook afvalstoffen opgeslagen, waaronder snoei- en takkenafval. SUEZ meet dagelijks de temperatuur in deze afvalstromen met een thermokoppel. De meetlans kan tot twee meter in het afval gestoken worden. Zo wordt ook de kerntemperatuur gemeten. Als die te veel oploopt, kan SUEZ direct maatregelen nemen.

Geuroverlast

De DCMR legde SUEZ namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 6 november 2017 een last onder dwangsom op vanwege geuroverlast. Op 23 augustus 2017 was de 'oude' dwangsom volgelopen.
SUEZ voert maatregelen uit om geuroverlast te voorkomen of in ieder geval te beperken.
Van begin 2018 tot 12 oktober kwamen in totaal 97 geurklachten binnen bij de DCMR. Deze klachten kwamen verspreid over het jaar binnen. Op sommige dagen worden meerdere klachten gemeld, tot maximaal 10 per dag.
DCMR voerde van begin 2018 tot 12 oktober 22 inspecties uit. Op 27 juli en op 11 oktober wezen wij de klachten toe aan SUEZ. Dat betekent dat de dwangsom van 6 november 2017 in 2018 tot twee keer werd geind.

Renewi

Het bedrijf verwerkt afval buiten op het terrein op een manier die voldoet aan de vergunningvoorschriften. Het bedrijf verwerkt geen huishoudelijk en organisch afval. Deze afvalstromen verwerkt het bedrijf op een andere locatie.
Renewi slaat divers afval op het buitenterrein op. De afvalstromen zijn goed gecompartimenteerd, zodat een eventuele brand binnen een vak blijft. Bij afvalstromen die gevoelig zijn voor broei, zoals huisvuil en geshredderd hout, is de afvoerfrequentie zo hoog dat er te weinig tijd is om broei te laten ontstaan. Om een brand tijdig te kunnen detecteren, werkt het bedrijf met een mobiele warmtebeeldcamera.

In de zomer is er twee keer brand geweest bij Renewi. Op 17 en 18 augustus en op zaterdag 8 september, voerden onze inspecteurs flitscontroles bij Renewi uit. Hierbij bleek dat Renewi voldeed aan de gestelde vergunningsvoorschriften.

In het hele land komen branden bij afvalverwerkingsbedrijven vaker voor. Daarom controleert de DCMR samen met de brandweer  extra op brandpreventie bij de afvalverwerkende bedrijven.

Vliegenoverlast

Voor het derde jaar op rij ervaren Heijplaters vliegenoverlast bij warm weer. Vanaf begin 2018 zijn er 474 klachten over vliegen ingediend. De laatst klacht is van 5 augustus.
Gemeente Rotterdam liet in de zomerperiode een monitoringsonderzoek in de wijk uitvoeren. Het rapport is te vinden op de site van de gemeente Rotterdam.https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/

Geluidhinder van schepen

Bewoners ervaren geluidhinder van afgemeerde schepen. Het gaat om geluid dat geproduceerd wordt door hulpmotoren, nodig vanwege de stroomvoorziening. Klachten hierover worden door de DCMR doorgegeven aan het Havenbedrijf Rotterdam. De veroorzaakte geluidoverlast valt namelijk buiten de omgevingsvergunning en valt daardoor niet onder de taak van de DCMR. Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt of maatregelen mogelijk zijn. Overige geluidklachten zoals bijvoorbeeld over werkzaamheden aan schepen, onderzoekt de DCMR wel.

In juli kwamen er geen klachten bij ons binnen over geluidhinder. In augustus waren dat er in totaal 24, waarvan 19 klachten op 22 augustus. In september werden en 6 klachten bij ons gemeld, waarvan er 3 op 1 dag werden gemeld.

 

Nieuwsberichten

Onderhoudsstop bij SUEZ op Heijplaat

SUEZ pakt het onderhoud tussen 25 november en 3 december in één keer groots aan, in een zo kort mogelijke periode, om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken.

Milieumeldingen

Vliegenoverlast Rotterdam Heijplaat

Rotterdam-Zuid

Sinds zondag melden bewoners van Heijplaat overlast van vliegen.

Vliegenoverlast Rotterdam Heijplaat

Rotterdam-Zuid

Sinds de eerste week van mei melden bewoners uit Heijplaat, Rotterdam, bij de DCMR meldkamer een grote hoeveelheid vliegen in hun omgeving. Op 22 mei kreeg onze meldkamer 16 klachten over een vliegenplaag binnen.