DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dossier Chemours en DuPont

Dossier Dordrecht

Laatst gewijzigd

Sinds 1 juli 2017 voert de DCMR in opdracht van de provincie Zuid-Holland taken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving uit bij de bedrijven Chemours en DuPont in Dordrecht. Beide bedrijven delen een industrieterrein en zijn in werking onder één vergunning. Tot 1 juli 2017 werden die taken uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Milieu en veiligheid bij bedrijven

Bedrijven zijn primair verantwoordelijk voor het milieu en de veiligheid in en om het bedrijf en moeten ten minste binnen de verleende vergunning handelen. Dat geldt ook voor de bedrijven Chemours en DuPont. Voor Chemours en DuPont is de provincie Zuid-Holland het Wabo bevoegd gezag. Dat wil zeggen dat de provincie verantwoordelijk is voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onder meer de onderwerpen veiligheid van de omgeving, emissie naar de lucht, geluidbelasting, het afvoeren van afvalwater via het riool en zogenaamde ‘nieuwe’ bodemverontreinigingen (alle bodemverontreinigingen die zijn ontstaan na 1987).
De DCMR beoordeelt namens de provincie vergunningaanvragen en meldingen van de bedrijven die betrekking hebben op milieu en controleert of de op het gebied van milieu geldende wettelijke regels en vergunningvoorschriften worden nageleefd. Ook stelt de DCMR een onderzoek in bij meldingen van overlast. Als regels niet worden nageleefd dan treedt de DCMR handhavend op in overeenstemming met de landelijke sanctiestrategie.

Bestuursrechtelijke maatregelen:

Dwangsom: een dwangsom wordt opgelegd om te zorgen dat een bedrijf een overtreding niet meer maakt. De hoogte van het geldbedrag is afgestemd op de zwaarte van de overtreding. Iedere keer dat het bedrijf opnieuw in de fout gaat, moet het deze dwangsom betalen.
Bestuursdwang: via bestuursdwang kan een toezichthouder het bedrijf geheel of gedeeltelijk stilleggen. Bijvoorbeeld door machines te verzegelen of de riolering af te sluiten.
Intrekking van de vergunning: de toezichthouder kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken. Het bedrijf is dan in overtreding voor de activiteiten die onder de vergunning vallen en moet hiermee stoppen.

Strafrechtelijke maatregelen:

Proces-verbaal: een groot aantal toezichthouders heeft opsporingsbevoegdheden. Dat betekent dat zij een proces-verbaal kunnen opmaken bij overtreding van de milieuregels. Een proces-verbaal kan leiden tot een geldboete, maar ook tot een dagvaarding (de zaak wordt dan voor de rechter gebracht).
Voorlopige maatregel: de officier van justitie kan bepaalde bedrijfsactiviteiten laten stoppen. In ernstige gevallen kan de rechter (een deel van) het bedrijf laten stilleggen.
Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu: de directeur van de DCMR heeft de bevoegdheid bedrijven die de milieuregels (bewust) overtreden direct een geldboete op te leggen.

Bodemverontreinigingen na 1987 en zogenoemde indirecte lozingen, lozingen vanuit het bedrijfsproces in het riool, vallen onder de bevoegdheid van de provincie Zuid-Holland.
Oude bodemverontreinigingen (voor 1987) vallen niet onder de bevoegdheid van de provincie Zuid-Holland, die vallen onder de bevoegdheid van de gemeente Dordrecht.

Zogenoemde directe lozingen (dat zijn lozingen die rechtstreeks en niet via de waterzuivering van een Waterschap worden geloosd) op het oppervlaktewater vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De DCMR werkt intensief samen met de gemeente Dordrecht en Rijkswaterstaat.

De vergunningensituatie en de andere regels

De geldende vergunning voor de bedrijven Chemours en DuPont is afgegeven in 2013. In de vergunning staan voorschriften waaraan de bedrijven zich moeten houden op het gebied van milieu en veiligheid. In het voorjaar van 2018 hebben  DuPont en Chemours ieder een aanvraag voor een nieuwe vergunning ingediend. De bedrijven willen elk een eigen vergunning. De DCMR beoordeelt momenteel of de aanvragen voldoen aan de geldende wetten en regels en zal, op basis daarvan al dan niet overgaan tot verlening van twee vergunningen met daarin voorschriften.

Aanscherping vergunning op het proces ‘GenX’

GenX is een proces dat door Chemours is ontwikkeld ter vervanging van PFOA. PFOA werd gebruikt in het proces om onder meer teflon te maken, één van de producten van Chemours. Het product teflon wordt onder meer gebruikt in koekenpannen en computermuizen en als smeermiddel. Het GenX-proces wordt nu in plaats van PFOA gebruikt om teflon te maken.
Zowel PFOA als de in het GenX-proces betrokken stoffen kunnen op verschillende manieren in het milieu en uiteindelijk in het menselijk lichaam terecht komen. Dat kan bijvoorbeeld door inademing of het eten / drinken van producten die sporen van die stoffen bevatten. PFOA is een stof die lang in het menselijk lichaam aanwezig blijft, de in het GenX-proces betrokken stoffen verlaten het lichaam sneller. PFOA wordt niet meer gebruikt. De uit het GenX-proces vrijkomende stoffen zijn FRD-903 (naar water en lucht) en E1 (naar de lucht).
Omdat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, verantwoordelijk voor onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid, geen zekerheid kon geven over de gevaarseigenschappen van FRD-903 en E1 besloot de provincie Zuid-Holland tot aanscherpen van de vergunning op zowel FRD-903 als E1. Die aangescherpte vergunning is sinds 6 juni 2017 van kracht. De hoeveelheid FRD-903 en E1 die naar de lucht uitgestoten mag worden is aanzienlijk verlaagd, evenals de hoeveelheid FRD-903 die geloosd mag worden op het water (E1 werd al niet geloosd op het water). De provincie Zuid-Holland bepaalt de vergunde hoeveelheden op basis van geldende wetten en regels en beschikbare informatie. De provincie kan dus niet zomaar een vergunning aanpassen. Daarvoor moeten gefundeerde argumenten zijn.

Op 15 mei 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorlopige milieukwaliteitsnorm voor FRD-903 in oppervlaktewater bepaald. Op grond daarvan heeft de provincie besloten de vergunning opnieuw aan te scherpen. Via deze ambtshalve wijziging is de hoeveelheid FRD-903 die via het rioolwater geloosd mag worden teruggebracht van ruim 2.000 kg per jaar sinds 2017 naar 140 kg per jaar vanaf 2019 en verder tot maximaal 20 kg per jaar vanaf 2021. Deze vergunning is op 14 december 2018 onherroepelijk geworden.

Chemours heeft de provincie gevraagd de vergunde emissie van de GenX stof FRD-903 via het riool te verlagen naar 2 kilogram per jaar in 2020. De verlaging kan doordat het bedrijf inmiddels gebruik maakt van koolstoffilters voor de waterzuivering. Dit is een verlaging met meer dan 98% ten opzichte van 2019. In 2018 heeft de provincie een ingenieursbureau gevraagd een studie te doen naar de technische en economische haalbaarheid van het verminderen van de uitstoot van fluorkoolwaterstoffen door Chemours. Volgens de studie van het ingenieursbureau kan Chemours met behulp van geavanceerde technieken de uitstoot van de meeste fluorkoolwaterstoffen met circa 99% verminderen. Chemours heeft in een persbericht aangegeven een reductie van 99% in 2030 te kunnen bereiken ten opzichte van 2018. Provincie Zuid-Holland is echter op basis van de studie van het ingenieursbureau van mening dat deze reductie al per 2025 haalbaar is. Daarom heeft de provincie de vergunning opnieuw aangepast om daarmee vanaf 2020 de vergunde emissies van Chemours significant te reduceren. Voor de emissies naar de lucht van FRD-903 wordt voorgeschreven dat deze al per 1 januari 2020 verlaagd worden met bijna 80% en per 1 januari 2021 met 99% ten opzichte van de voorheen vergunde jaarvrachten. De vergunning ligt ter inzage tot 30 januari 2020.

Regelmatige inspecties door DCMR

Sinds 1 januari 2017 voert de DCMR ten minste eens per maand een inspectie uit bij Chemours en DuPont. Bij die inspecties wordt gecontroleerd of wettelijke bepalingen (uit het Brzo) en de voorschriften uit de vergunning worden nageleefd. De DCMR handhaaft bij overtredingen volgens de landelijke sanctiestrategie.
Zowel Chemours als DuPont zijn Brzo-bedrijven. Brzo staat voor Besluit risico's zware ongevallen. Daaronder vallen bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Brzo-bedrijven worden op de regels uit het Brzo geïnspecteerd. De samenvatting van de inspectierapporten van de gezamenlijke Brzo-inspecties van de DCMR met de veiligheidsregio en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn in te zien op de website van BRZO+.
Om vast te stellen of de aangescherpte normen op de emissies naar water en naar lucht worden nageleefd neemt de DCMR monsters van het op het riool geloosde water en laat deze analyseren. Rijkswaterstaat beoordeelt of het water wat rechtstreeks geloosd wordt voldoet aan de gestelde normen. DCMR houdt ook toezicht op de emissies naar de lucht.

Last onder dwangsom

Op 16 april 2018 legde provincie Zuid-Holland aan Chemours een last onder dwangsom op. Uit bemonstering van het afvalwater door de DCMR bleek dat Chemours kleine hoeveelheden PFOA via het gemeentelijk riool loost.
Chemours is tegen de last onder dwangsom in beroep gegaan.
In 2018 heeft het bedrijf bij de provincie Zuid-Holland vergunning aangevraagd voor het lozen van kleine hoeveelheden PFOA. Deze aanvraag wordt momenteel beoordeeld.
Op 15 oktober 2019 heeft de provincie Zuid-Holland de aan Chemours opgelegde last onder dwangsom met betrekking tot de onvergunde lozing van PFOA aangepast omdat de bezwarencommissie van de provincie bij een vergelijkbare zaak geadviseerd heeft om niet aan te sluiten bij een nullozing, maar bij de achtergrondconcentratie. Daarom is de last onder dwangsom zodanig aangepast dat Chemours pas dwangsommen gaat betalen wanneer de concentratie PFOA in het geloosde afvalwater hoger is dan de achtergrondconcentratie in drinkwater.

Op 2 september 2019 legde provincie Zuid-Holland aan DuPont een last onder dwangsom op. DuPont gebruikt een bestaande procesoven als afvalverbrandingsinstallatie. Deze oven voldoet niet volledig aan alle eisen die het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt aan een afvalverbrandingsinstallatie. Het gaat vooral om monitoringseisen die voor een afvalverbrandingsinstallatie strenger zijn dan voor een gewone procesoven. Omdat er technische aanpassingen aan de oven noodzakelijk zijn om aan alle eisen te voldoen, krijgt DuPont tot 1 maart 2020 om de oven aan te passen. Op basis van de beschikbare informatie zullen er geen onaanvaardbare gevolgen voor het milieu optreden als gevolg van het tijdelijk niet volledig naleven van alle meet- en monitoringsverplichtingen.

Overzicht documenten over Chemours

Hier vindt u een overzicht van documenten die betrekking hebben op de situatie bij Chemours. Het gaat om documenten van 1 juli 2017 tot nu.

Nieuwsberichten

Burenraad DuPont en Chemours te gast bij DCMR

Dordrecht

Op uitnodiging van de DCMR was de Burenraad DuPont en Chemours dinsdag 11 februari te gast bij de DCMR. Burenraad leden wilden graag meer weten over ons werk in het algemeen en specifiek bij Chemours.

Uitstoot PFAS-verbindingen Chemours verder verlaagd

Dordrecht

De provincie Zuid-Holland gaat de uitstoot van PFAS-verbindingen via de lucht en het water door Chemours verder naar beneden brengen.

Uitstoot Chemours nog meer beperkt

Dordrecht

De provincie Zuid-Holland past de vergunning van Chemours opnieuw aan, omdat er geschikte technieken zijn om de uitstoot van fluorkoolwaterstoffen bij het chemiebedrijf verder terug te dringen.

Verdere verlaging toegestane lozing Chemours

Dordrecht

De omgevingsvergunning van Chemours wordt verder aangescherpt. Vandaag, 25 juli 2018, publiceert de DCMR, namens de provincie Zuid-Holland een ontwerp beschikking.