DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dossier ICL-IP Terneuzen B.V.

Dossier Provincie Zeeland

Laatst gewijzigd

DCMR houdt namens de provincie Zeeland toezicht bij het bedrijf ICL-IP Terneuzen B.V. in Terneuzen, Zeeland. De afgelopen jaren constateerden wij bij ICL-IP verschillende overtredingen. Hiervoor startten wij meerdere handhavingstrajecten.
Om uit deze situatie te komen, heeft het bedrijf nu, onder druk vanuit de DCMR en de provincie, een overkoepelend plan van aanpak opgesteld.

In dit dossier houden we u op de hoogte van de voortgang van de uitvoering van dit plan van aanpak.

Plan van aanpak

Met dit plan van aanpak wil het bedrijf zich op milieu- en veiligheidsgebied verbeteren en deze verbetering borgen. Provincie Zeeland is op voorstel van DCMR, de Veiligheidsregio Zeeland, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de waterkwaliteitsbeheerder akkoord met het plan van aanpak van ICL-IP.

Toezicht op uitvoering

DCMR houdt strak toezicht op de uitvoering van het plan van aanpak. DCMR gaat er strikt op toezien dat de geplande maatregelen in de daarvoor gestelde tijd ook zijn doorgevoerd. Het toezicht zal hier op worden afgestemd.
DCMR zal hierin samen optrekken met de andere inspectiediensten.

Planning

Het bedrijf heeft tot eind 2023 nodig om de geplande maatregelen door te voeren. De uitvoering is op 1 oktober 2020 gestart. Elke drie maanden brengt ICL-IP rapport uit aan de provincie Zeeland over de voortgang. Mocht het voor de DCMR en de provincie gedurende de uitvoering noodzakelijk zijn om te handhaven, dan gebeurt dit.

Over ICL-IP

ICL-IP Terneuzen produceert onder andere vlamvertragers en producten voor waterbehandeling. De grondstof die meestal wordt gebruikt is pure broom. Deze broom wordt uit de Dode Zee gewonnen. ICL-IP Terneuzen (voorheen Broomchemie) ligt aan de Zevenaarhaven langs het kanaal van Gent naar Terneuzen en is onderdeel van de Israëlische multinational ICL-(Israel Chemicals Limited) Industrial Products, de grootste broomproducent ter wereld.

Algemeen

Bedrijven zijn primair verantwoordelijk voor het milieu en de veiligheid in en om het bedrijf. Ze moeten ten minste binnen hun verleende omgevingsvergunning handelen. Dat geldt ook voor het bedrijf ICL-IP.
Voor ICL-IP is de provincie Zeeland het bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dat wil zeggen dat de provincie verantwoordelijk is voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onder meer de onderwerpen veiligheid van de omgeving, emissie naar de lucht en geluidbelasting. DCMR beoordeelt namens de provincie Zeeland de vergunningaanvragen en meldingen van het bedrijf die betrekking hebben op milieu. Ook controleert DCMR of regels en vergunningvoorschriften worden nageleefd. Bij meldingen van overlast stelt DCMR een onderzoek in.

DCMR doet dit voor provincie Zeeland bij alle bedrijven in Zeeland die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO).

Ook op de website van provincie Zeeland is informatie te vinden over het plan van aanpak van ICL-IP.