DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dossier Koole Tankstorage Minerals

Dossier Rotterdam

Het tank op- en overslagbedrijf Koole Tankstorage Minerals, op de Vondelingenplaat in Rotterdam Botlek, veroorzaakt geuroverlast voor de inwoners van regio Rijnmond. Door de aanhoudende geurklachten legde de DCMR het bedrijf een dwangsom op. Hiervan is € 300.000 geïnd. Daarnaast is proces verbaal opgemaakt. De dwangsom voor geuroverlast is komen te vervallen omdat een nieuwe vergunning aan Koole is verleend. Hierdoor is het vergunningvoorschrift waarop de dwangsom was gebaseerd, vervallen. In de nieuwe vergunning staat dat bij geurgevoelige locaties (zoals huizen) geen geur van het bedrijf waarneembaar mag zijn.
Door de start van de bouw van twee tanks, zonder vergunning, legde de DCMR het bedrijf ook een last onder dwangsom op en maakte proces verbaal op. Inmiddels zijn deze twee tanks vergund.
Hier vindt u meer informatie over toezicht en handhaving bij Koole Tankstorage Minerals. Onderaan dit bericht staan de milieumeldingen van de DCMR die zijn verschenen op deze website over het bedrijf.

Koole Tankstorage Minerals

Het Nederlandse bedrijf Koole Tankstorage Minerals Rotterdam richt zich op de op- en overslag van minerale oliën. Het is een Brzo-bedrijf. Voor dergelijke risicovolle bedrijven zijn speciale richtlijnen gegeven in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). De provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag.
In het havengebied bevinden zich twee andere vestigingen van Koole: Koole Tankstorage Pernis voor de opslag van eetbare oliën en Koole Tankstorage Botlek voor de opslag van olie- en chemische producten.

Vergunning

Op Koole Tankstorage Minerals waren meerdere vergunningen van kracht.  Het bedrijf heeft inmiddels één revisievergunning. Dit traject is destijds door het bedrijf aangevraagd omdat er twee bedrijven op het Koole terrein één werden en omdat het bedrijf de bedrijfscapaciteit wilde uitbreiden.

Waarom stinkt het bedrijf?

Koole Tankstorage Minerals veroorzaakt geuroverlast. De klachten over geuroverlast van het bedrijf komen vooral van inwoners uit de gemeenten Vlaardingen en Schiedam. De oorzaak van de stank van Koole Tankstorage Minerals ligt in het verladen van olieproducten van en naar schepen in tanks en de opslag van deze producten in de tanks. Bij de verlading en de opslag kan geur vrijkomen.

Wat doet het bedrijf om de overlast te verminderen?

Sinds januari 2016 heeft het bedrijf een ontgeuringsinstallatie op enkele tanks en bijbehorende verlading. Sinds midden 2017 heeft het bedrijf een ontgeuringsinstallatie op de tanks waar veel geuroverlast van was. Het bedrijf onderzocht de mogelijkheid voor ontgeuring op alle tanks en verladingen en is momenteel bezig om deze ontgeuringstechnieken door te voeren. Ook kijkt het bedrijf naar andere, betere, manieren van ontgeuring dan de ontgeuringsinstallatie die nu wordt gebruikt.
Koole heeft een geurbeperkingsplan opgesteld. De in dit plan benoemde maatregelen zijn in de nieuwe vergunning opgenomen en daarmee een eis geworden.

Hoe treedt de DCMR op tegen de overlast?

Bedrijven dienen zich te houden aan de voorschriften die de DCMR vastlegt in de vergunning. Koole Tankstorage Minerals is in overtreding als er geuroverlast van het bedrijf wordt waargenomen bij geurgevoelige locaties (zoals huizen). Als een bedrijf een overtreding begaat, dwingt de DCMR naleving van de regels af door middel van handhaving. Eerder legde DCMR Koole een dwangsom op voor geuroverlast.

Onvergunde tanks

Bij een inspectie op 19 januari 2017 constateerde de DCMR dat er bij het bedrijf twee tanks in aanbouw waren, waarvoor nog geen vergunning was verleend. Op het moment van de inspectie was alleen het raamwerk van de tanks aanwezig. De tanks konden op die manier nog niet gebruikt worden voor opslag.
Op 2 maart 2017 controleerde de DCMR of Koole Tankstorage Minerals buiten de aangekondigde aanpassingen aan de onvergunde tanks (lasnaad en aanbrengen onderste ringen op de tank in verband met veiligheid) geen verdere aanpassingen zijn gemaakt aan de tanks. Dit was het geval.
Inmiddels zijn beide tanks vergund.

Hoe trad de DCMR op tegen de start van de onvergunde bouw van twee tanks?

De DCMR legde een preventieve dwangsom op om te zorgen dat het bedrijf de tanks niet onvergund in gebruik zou nemen.
Het bedrijf heeft de aanvraag voor de bouw van de twee tanks meegenomen in de revisievergunningaanvraag. Deze revisievergunning is inmiddels afgegeven.
Daarnaast werd proces-verbaal opgemaakt.

Brzo-inspecties

De resultaten van alle Brzo-inspecties in Nederland, ook van Koole Tankstorage Minerals, worden samengevat gepubliceerd.

Milieumeldingen

Stankoverlast in Vlaardingen

Vlaardingen

Vanaf 8.30 uur maandagochtend 5 maart meldden inwoners van Vlaardingen stankoverlast bij de meldkamer van de DCMR.

Olielucht in Vlaardingen

De DCMR ontvangt vanavond 16 stankklachten uit Vlaardingen over olielucht.. Een inspecteur onderzoekt de bron.

Stankoverlast door Koole Tankstorage Minerals B.V.

Sinds zaterdagochtend zijn er 16 klachten binnengekomen van inwoners uit Vlaardingen over stank. Het bedrijf Koole Tankstorage Minerals B.V. veroorzaakt de klachten.

Stankoverlast in Vlaardingen en omgeving

Sinds 16.00 uur meldden 28 inwoners uit Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam stankoverlast bij de meldkamer van de DCMR.