DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dossier XL Wind

Dossier Nissewaard

Laatst gewijzigd

Hier vindt u meer informatie over toezicht en handhaving bij XL Wind, eigenaar van windmolenpark Hartelbrug II in het Botlekgebied op de oever van het Hartelkanaal. De DCMR houdt toezicht op het geluidniveau van windmolens. Sinds de bouw en ingebruikname van de windmolens ontvangt de meldkamer van de DCMR klachten van omwonenden uit de gemeente Nissewaard (Geervliet en Heenvliet) en in mindere mate vanuit de gemeente Brielle (Zwartewaal).

Laatste stand van zaken en geschiedenis van windpark Hartelbrug II

Om omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving binnen het windpark Hartelbrug II, wordt deze informatie bijgehouden op onze website. Het kan voorkomen dat er soms lange tijd geen nieuwe informatie is. (laatste update: 30 juni 2017)

Lees direct de veelgestelde vragen voor het Windmolenpark Hartelbrug II (laatste update: 18 april 2018)

Klachten bij windmolenoverlast

Als u last heeft van het geluid van deze of andere windmolens in het Rijnmondgebied dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bij de DCMR meldkamer terecht. U kunt gebruik maken van het online klachtenformulier of bellen naar 0888 333 555. De DCMR registreert alle klachten die worden gemeld en houdt deze bij in een overzicht. Klachten geven de DCMR inzicht over de aard en de spreiding van het geluid. Het is niet mogelijk dat de DCMR bij klachten direct ter plaatse komt om te meten. Dit komt omdat geluidmetingen te complex zijn om zonder voorbereiding op korte termijn uit te voeren. Metingen vergen voorbereiding van een of enkele dagen, om beschikbaarheid van specialisten en apparatuur te regelen en om vooraf windmeetapparatuur te plaatsen.

Geluid

Bij de DCMR ontvangen we geluidklachten over het windpark Hartelbrug II. Het geluid dat door de windturbines wordt veroorzaakt, bestaat uit het slaggeluid van de wieken. Soms wordt een bromtoon waargenomen. Er is een norm voor de geluidbelasting, maar ook als voldaan wordt aan deze norm, kan het geluid zeker hoorbaar en voor sommigen zelfs (zeer) hinderlijk zijn.

Bij het plaatsen van een windmolen moet altijd een akoestisch rapport worden geleverd. Hierin wordt berekend hoe de gemiddelde geluidbelasting op de woningen zal worden. Er wordt uitgegaan van de gemiddelde windsituatie in het gebied, genomen over een heel jaar. De gemiddelde geluidbelasting wordt getoetst aan de norm, die vastgelegd is in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Deze norm gaat over het gemiddelde over een jaar, rekening houdend met de gemiddelde windsituatie.

Als bij een geluidmeting wordt gecontroleerd of aan de norm wordt voldaan, kan dus niet direct sprake zijn van een overtreding. Wel kan steekproefsgewijs worden bekeken of de meetresultaten in overeenstemming zijn met de opgaven in het akoestisch rapport.

Maatwerk

In Heenvliet en Geervliet hebben we te maken met een bijzondere geluidsituatie. Het is een gebied waarin sprake is van een hoge geluidbelasting afkomstig van de industrie, de havenspoorlijn en het wegverkeer (Groene Kruisweg). Bij zuidelijke windrichtingen is in de nachtperiode nog sprake van relatieve rust. Zonder maatwerkvoorschriften, een aanscherping van de geluidsnorm, zou deze rustige periode worden verstoord.

Dit maatwerkvoorschrift werd in juni 2014 gesteld en in juni 2017 vernietigd door de Raad van State. Het maatwerkvoorschrift hield in dat bij zuidelijke wind (als er minder overlast is van de industrie in de Botlek) de windmolens zodanig werden ingesteld dat ze minder geluid maakten. Dit gold alleen voor de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur. Op 28 juni 2017 concludeerde de Raad van State dat de vorm van het voorschrift niet in overeenstemming is met de wet. Dat betekent dat het voorschrift is vernietigd.

De betrokken partijen betreuren dat bewoners geluidshinder ervaren. Daarom heeft XL Wind in samenspraak met de fabrikant Enercon in 2016 en 2017 geluidreducerende maatregelen getroffen. Er zijn aanpassingen aan de bladen gedaan en er zijn grote delen van de generatoren vervangen.

Daarnaast is er ook een alternatief bedacht voor de door de Raad van State vernietigde maatwerkvoorschriften. Omdat de gemeente Rotterdam het belangrijk vindt dat de nachtrust zoveel mogelijk gewaarborgd zou blijven, is de gemeente met XL Wind een ‘Letter of intent’ overeengekomen. In deze overeenkomst verbindt XL Wind zich aan de afspraak dat het maximale geluidniveau, zoals dat gold ten tijde van de maatwerkvoorschriften, gehanteerd blijft.

Extra afspraak nachtelijke uren
Op basis van metingen is er nog een extra afspraak gemaakt. Er is afgesproken dat het draairegime van de windturbines 3 en 6, die dichtbij de dorpskernen van Geervliet en Heenvliet staan, in de nachtelijke uren verder kan worden terug geregeld. Door de extra afspraak is er minder geluidhinder te verwachten voor bewoners.

Als tegemoetkoming naar XL Wind kunnen windturbines 1 en 4, die verder weg van de dorpskernen zijn gelegen, iets meer energie opwekken in de nachtelijke uren. De norm zoals oorspronkelijk in het maatwerkvoorschrift opgenomen blijft gehanteerd. De DCMR monitort deze aanpassingen.

Slagschaduw

Bij de DCMR ontvangen we naast geluidklachten ook klachten over slagschaduw afkomstig van het windpark Hartelbrug II. De wieken van windturbines kunnen soms schaduw veroorzaken bij woningen. Dit effect kan zeer hinderlijk zijn. In de wetgeving is hiervoor een norm opgenomen. Als er gemiddeld meer dan ongeveer 6 uur per jaar slagschaduw optreedt**, dan moet er een stilstandregeling worden ingesteld. In dat geval moet een turbine worden stilgezet als er ook slagschaduw optreedt.

Bij het geleverde akoestisch rapport is een slagschaduwrapport gevoegd. Volgens rekenmodellen wordt berekend wanneer slagschaduw op kan treden en er staat precies in vermeld wanneer welke turbine moet worden stilgezet.

** Gemiddeld 17 keer per jaar meer dan 20 minuten

Metingen

De geluidmetingen aan de windmolens dienen zorgvuldig te gebeuren. Bij de metingen kan allerlei stoorgeluid optreden. Bij zachte wind kunnen verkeer, vogels en achtergrond geruis van bijvoorbeeld industrie de meting verstoren. Bij harde wind kan bijvoorbeeld de wind zelf of bladgeruis de meting verstoren. Daarnaast kan tijdens regen niet worden gemeten omdat regengeluid altijd een storende factor is.

Wie doet wat?

  • XL Wind is de exploitant van het windpark Hartelbrug II. XL Wind heeft een eigen website waarop zij de laatste informatie bijhouden over het windpark.
  • Het Havenbedrijf Rotterdam verhuurt de grond, waarop de windturbines staan, aan XL Wind.
  • Gemeente Rotterdam is bevoegd gezag voor het afgeven van de benodigde vergunningen. De haventerreinen vallen namelijk binnen de Rotterdamse gemeentegrenzen.
  • Gemeente Nissewaard is de gemeentelijk vertegenwoordiger voor de dorpskernen Geervliet en Heenvliet. Deze kernen liggen in de buurt van het windpark. 
  • De DCMR houdt namens de gemeenten toezicht op de naleving van de milieuvoorschriften die voor het windpark van toepassing zijn, bijv. op het gebied van geluid en slagschaduw.

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn meerdere windmolenparken in ontwikkeling. Meer informatie kunt u vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

Nieuwsberichten

Zo werken we aan uw melding over windmolens

Provincie Zuid-Holland

U ervaart overlast van slagschaduw of geluid van windmolens en meldt dit bij onze meldkamer. Wat gebeurt er dan?

Eerste inning dwangsom geluidsoverlast XL Wind

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft op 10 december 2014 een overschrijding van de geluidsnorm gemeten bij windpark Hartelbrug II.

Dwangsom XL Wind wegens geluidsoverlast

Het college van Rotterdam heeft besloten om een dwangsom op te leggen aan eigenaar XL Wind van windpark Hartelbrug II. De DCMR heeft in augustus jl. een overtreding geconstateerd.

Geluidsoverlast bij windmolens

Aan de Nieuwesluisweg in Rotterdam ligt windpark Hartelbrug II. Vanaf de bouw en ingebruikname krijgt de meldkamer van de DCMR klachten van omwonenden uit Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal.

Milieumeldingen

Geluidsoverlast door windmolens

Sinds vannacht ontvangt de DCMR klachten van inwoners uit Geervliet en Heenvliet over geluid. Het geluid is afkomstig van de windmolens van XL Wind in de Botlek.

Geluidsklachten over windmolens

15 klachten uit Heenvliet en Geervliet over het geluid van windmolens kwamen vandaag binnen bij de meldkamer van de DCMR.

Klachten over windmolens

Bij de DCMR kwamen vandaag 27 klachten en vragen binnen uit Geervliet en Heenvliet over het geluid van windmolens.

Klachten over geluidsoverlast windmolens

De DCMR ontving tussen 23.18 uur gisteravond en 14.00 uur vanmiddag 27 klachten over het geluid van draaiende windmolens.