DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dossier stofoverlast Hoek van Holland

Dossier Hoek van Holland

Laatst gewijzigd

Actueel

22 januari 2021: Hoe werkt het bij de Meldkamer als er klachten komen?
De Meldkamer en het milieupiket van DCMR handelen naast klachten uit de Rijnmond, ook milieuklachten af uit heel Zuid-Holland en Zeeland (als die betrekking hebben op bepaalde grote - BRZO en RIE4 – bedrijven). Hoe dat milieupiket werkt legde Casparus Hensen, teammanager van de Meldkamer, onlangs uit op de WOS-radio. Dit aan de hand van klachten uit vooral Hoek van Holland over een zwavelachtige geur. Luister hier naar het  radio-interview WOS  (vanaf minuut 49) .

19 januari 2021: Stankklachten uit Hoek van Holland
Sinds 5.30 uur vanochtend waren meer dan 50 stankklachten uit Hoek van Holland over een zwavelachtige geur. Het milieupiket heeft onderzoek ingesteld en de stankklachten zijn toegewezen aan de BP Raffinaderij in Rotterdam-Europoort. Inmiddels is er extra stookgas en stoom bijgezet op de fakkel waardoor de stankoverlast moet afnemen. Zie ook de milieumeldingen.

21 december 2020: Brief wethouder over stand van zaken plannen van aanpak overslagbedrijven
In een brief aan de raadscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM) schrijft wethouder Arno Bonte op verschillende onderwerpen. Zo gaat hij in op de stand van zaken rond de plannen van aanpak van de overslagbedrijven in de Europoort voor vermindering van de stofuitstoot. Verder meldt hij dat er een toezichtszaak loopt omdat DCMR bij een van de bedrijven een overtreding van de vergunning heeft vastgesteld. Klik hier voor de tekst van de brief.

https://storage.googleapis.com/dcmr-prod-assets/media/48eebb35b77408919cd498a32702b9ce9772e3c2.pdf


18 december 2020: Youtubefilmpje van presentatie stofonderzoek door DCMR en GGD beschikbaar

 

Op 8 december zijn de resultaten van het stofonderzoek door bewoners gepresenteerd tijdens een onlinebijeenkomst (‘webinar’). Er is nu een handig en leerzaam YouTubefilmpje beschikbaar van deze presentatie. Sef van den Elshout, onderzoeker van DCMR vertelt over de conclusies en gevolgen.
Tom Koeman, gezondheidkundige van de GGD, beantwoordt de vraag of er gevolgen voor de gezondheid zijn aangetoond. De link naar het filmpje vindt u hier .

8 december 2020: definitieve resultaten stofonderzoek door bewoners

Dertig inwoners van Hoek van Holland hebben van juni tot oktober drie maanden lang bijgehouden hoeveel hinder van zwart stof ze ervaren. Dat deden ze door monsters van het stof te nemen en een dagboekje bij te houden. Dit in samenwerking met de DCMR. De resultaten zijn nu bekend. Gemiddeld bevatten de monsters 40 procent kolenstof, met uitschieters tijdens klachtengolven tot 80 procent op sommige plaatsen. Ook zijn duin- en Saharazand en plantenresten gevonden. Dit komt overeen met resultaten uit analyses die TNO en DCMR eerder zelf hebben gedaan. Klik hier voor het rapport.

Op 8 december zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een onlinebijeenkomst (‘webinar’). Ook de GGD heeft daar een toelichting gegeven. De Powerpointpresentatie met de conclusies kun u zien via deze link.

20 oktober 2020: beoordeling plannen van aanpak
De kolenoverslagbedrijven hebben plannen aangeboden met een geconcretiseerde aanpak van de verbetermaatregelen. De wethouder gaat beoordelen of die voldoende helpen tegen de overlast. DCMR adviseert daarbij over de effectiviteit en over het toezicht op de uitvoering. Daarnaast kijkt de DCMR naar de mogelijkheden voor aanpassing van de milieuvergunningen van de bedrijven.

14 oktober 2020: digitale informatieavond.
De wethouder heeft de onderzoeken gepresenteerd. Duidelijk is dat de bewoners op bepaalde momenten heel veel overlast ervaren. De twee kolenoverslagbedrijven erkennen dat zij deel uitmaken van het zwartestofprobleem. Ze komen met aanvullende maatregelen en werken mee aan aanscherping van de vergunning.

13 oktober 2020: resultaten van het trendonderzoek luchtkwaliteit en eerste resultaten hinderonderzoek door bewoners gepubliceerd

Het rapport met de resultaten van een gezamenlijk onderzoek van GGD Rotterdam en DCMR naar de historische ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Hoek van Holland in de laatste 20 jaar vindt u hier.

Van het rapport over het onderzoek door inwoners van Hoek van Holland naar de aard en ernst van de stofhinder is inmiddels een definiteve versie gepubliceerd. Die vindt u hier.

2 oktober 2020: Resultaten TNO-onderzoek bekend

Aan TNO is opdracht gegeven om vergelijkend onderzoek te doen aan de hand van monsters bij bedrijven en in Hoek van Holland. Resultaten van deze analyse vindt u hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Achtergrond

Inwoners van Hoek van Holland geven aan al jaren stofoverlast te ondervinden. Toch kwamen er bij de DCMR relatief weinig klachten binnen die met stofoverlast te maken hadden. Dit veranderde in augustus 2019. Toen kwamen er tussen 10 en 16 augustus 113 meldingen binnen van stofoverlast, veroorzaakt door een zuidwesterstorm. Uit onderzoek bleek dat inwoners veel vaker overlast ervoeren dan uit het aantal meldingen naar voren kwam. Daarom hebben we de meldkamer extra onder de aandacht gebracht in Hoek van Holland om mensen te vragen om stofoverlast vooral te (blijven) melden. Na de twee grote klachtengolven in mei en juli van 2020 staat de stofoverlast in Hoek van Holland extra hoog op de agenda.

Op deze pagina geven we u meer informatie over de aanpak om de stofoverlast in Hoek van Holland te voorkomen. DCMR volgt hierbij een aantal sporen: toezicht & handhaving, onderzoek en vergunningverlening.

Toezicht & handhaving

Toezicht

Wij controleren bedrijven die mogelijk bijdragen aan de stofoverlast regelmatig. De overslagbedrijven EECV en EMO controleren we extra vaak. Dat doen we omdat het stof voor een deel bij deze bedrijven vandaan zou kunnen komen. We bezoeken deze bedrijven ook onaangekondigd. Dit naast de reguliere controles.

We controleren of de bedrijven zich houden aan de voorschriften in de vergunningen. We inspecteren bijvoorbeeld of er goed gesproeid wordt om verwaaien van stof tegen te gaan en of de bergen kolen afgepulpt zijn (bedekt met een mengsel van onder andere papier zodat stof niet kan verwaaien). Ook kijken we of de bedrijven hun activiteiten stoppen bij een bepaalde windkracht en windrichting.

Handhaving
Om juridisch op te kunnen treden tegen bedrijven moet het duidelijk zijn dat de bedrijven de voorschriften in de vergunning overtreden. Alleen wanneer uit de controles blijkt dat er sprake is van een overtreding, kunnen we sancties opleggen. We starten dan een handhavingstraject. Daarnaast controleren we ook of de bedrijven zich aan de milieuwetgeving houden.

Meer informatie over de sanctiestrategie vindt u hier. Handhavingsbesluiten die wij opleggen namens de gemeente Rotterdam worden op de pagina bestuurlijke sancties gepubliceerd.

Lopende onderzoeken

Vergelijkend onderzoek veegmonsters milieupiket

Het milieupiket van de DCMR doet onderzoek wanneer er meldingen van stofoverlast bij de meldkamer binnenkomen. De medewerkers van het milieupiket kijken waar het stof vandaan kan komen en nemen veegmonsters. Dit doen zij bij de bedrijven en (steekproefsgewijs) bij inwoners die overlast melden.

Het onderzoek naar de veegmonsters richt zich op de chemische samenstelling van de monsters: welke elementen ('deeltjes') zitten er in de monsters? En, waar worden de inwoners aan blootgesteld wanneer er veel stofoverlast is?

Aan TNO is opdracht gegeven om vergelijkend onderzoek te doen aan de hand van monsters bij bedrijven en in Hoek van Holland. Resultaten van deze analyse vindt u hier.

Hinderonderzoek door bewoners

Ongeveer 35 inwoners uit Hoek van Holland doen mee aan een bewonersonderzoek. Dit onderzoek is op 15 juni 2020 begonnen en loopt over een periode van een aantal maanden

Aan de hand van het bewonersonderzoek proberen we de overlast beter begrijpen. De overlast is bijvoorbeeld niet altijd te verklaren uit de windrichting en de windkracht. Wanneer we beter begrijpen wanneer er overlast wordt ervaren en wat dit voor overlast is, kunnen we misschien de bronnen gerichter aanpakken. De plakmonsters worden ook bekeken door het milieupiket van DCMR. Dat geeft een goed beeld van de aangetroffen stofsoorten, zoals kolen- en ertsstof, maar ook zand, saharazand en plantenresten.

De eerste resultaten van het bewonersonderzoek vindt u hier. Later zal nog een eindrapportge volgen.

Luchtkwaliteit

Via het luchtmeetnet wordt de luchtkwaliteit in Hoek van Holland voortdurend gecontroleerd. Van uur tot uur wordt de luchtkwaliteit bekeken. Het luchtmeetnet kijkt onder andere naar de aanwezigheid van roet en twee soorten fijnstof. De luchtkwaliteit in Hoek van Holland is goed, en vaak beter dan in andere gebieden in Nederland.

Naast deze ‘real time’ monitoring, doen we historisch onderzoek naar de luchtkwaliteit. Dit doen we om in kaart te brengen of de luchtkwaliteit in Hoek van Holland de laatste decennia verbeterd of verslechterd is. Dit onderzoek is in oktober 2020 afgerond en vindt u hier.

Vergunningverlening

Bedrijven hebben een vergunning nodig om kolen en erts te mogen verwerken. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam (het 'bevoegd gezag'). In de vergunning staat bijvoorbeeld hoeveel kolen en ertsen ze mogen verwerken en wat ze moeten doen om overlast zoveel mogelijk te beperken. Volgens de huidige vergunningen moeten de bedrijven zoveel mogelijk de Beste Beschikbare Technieken (BBT) inzetten in hun bedrijfsprocessen om overlast en milieuschade tegen te gaan.

DCMR onderzoekt of de vergunningen moeten worden aangescherpt. We kijken of de voorwaarden in de vergunning nog voldoen en of er aanvullende maatregelen in de vergunning moeten worden opgenomen om stofoverlast tot een minimum te beperken. Het aanscherpen van een vergunning is een langdurig traject dat meer dan een jaar kan duren.

Werkgroep Stofoverlast Hoek van Holland

Naar aanleiding van de vele meldingen in augustus 2019, is de werkgroep Stofoverlast Hoek van Holland opgericht. Aan de werkgroep neemt een aantal bewoners deel, de gebiedscommissie Hoek van Holland, de overslagbedrijven, Deltalinqs en de DCMR. De werkgroep onderzoekt welke verbeteringen er nog mogelijk zijn om stofoverlast verder tegen te gaan. Ook het bewonersonderzoek dat in juni 2020 is gestart, is een initiatief van de werkgroep.

Nieuwsberichten

Onderzoek door inwoners Hoek van Holland: ook stofoverlast bij minder harde wind

Hoek van Holland

Dertig inwoners uit Hoek van Holland hebben 500 zogeheten plakmonsters genomen van zwart stof. Veel mensen ervaren hinder van het stof bij harde wind uit het zuidwesten. Sommigen ervaren ook overlast als de wind uit andere richtingen waait.

Onderzoek GGD en DCMR luchtkwaliteit Hoek van Holland gereed

Hoek van Holland

De resultaten van een onderzoek door GGD Rotterdam en DCMR naar de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Hoek van Holland zijn bekend.

Eerste resultaten onderzoek stofhinder inwoners Hoek van Holland

Hoek van Holland

De eerste resultaten van een onderzoek naar stofhinder in Hoek van Holland zijn bekend.

Uitkomsten TNO-onderzoek naar de herkomst van stofdeeltjes in Hoek van Holland bekend

Rotterdam

50 procent van de deeltjes in een monster van het zwarte stof in Hoek van Holland is kolenstof. Een groot deel van de rest is zand. Het merendeel van de kolenstofdeeltjes is te herleiden naar kolen die ligt opgeslagen bij twee overslagbedrijven.