DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dossier stofoverlast Hoek van Holland

Dossier Hoek van Holland

Laatst gewijzigd

Achtergrond

Inwoners van Hoek van Holland geven aan al jaren stofoverlast te ondervinden. Toch kwamen er bij de DCMR nauwelijks klachten binnen die met stofoverlast te maken hadden. Dit veranderde in augustus 2019. Toen kwamen er tussen 10 en 16 augustus 113 meldingen binnen van stofoverlast, veroorzaakt door een zuidwesterstorm. Uit onderzoek bleek dat inwoners veel vaker overlast ervoeren dan uit het aantal meldingen naar voren kwam. Daarom hebben we de meldkamer extra onder de aandacht gebracht in Hoek van Holland om mensen te vragen om stofoverlast vooral te (blijven) melden. Na de twee grote klachtengolven in mei en juli van 2020 staat de stofoverlast in Hoek van Holland extra hoog op de agenda.

Op deze pagina geven we u meer informatie over de aanpak om de stofoverlast in Hoek van Holland te voorkomen. DCMR volgt hierbij een aantal sporen: toezicht & handhaving, onderzoek en vergunningverlening.

Toezicht & handhaving

Toezicht

Wij controleren bedrijven die mogelijk bijdragen aan de stofoverlast regelmatig. De overslagbedrijven EECV en EMO controleren we extra vaak. Dat doen we omdat het stof voor een deel bij deze bedrijven vandaan zou kunnen komen. We bezoeken deze bedrijven twee tot drie keer per week onaangekondigd naast de reguliere controles.

We controleren of de bedrijven zich houden aan de voorschriften in de vergunningen. We inspecteren bijvoorbeeld of er goed gesproeid wordt om verwaaien van stof tegen te gaan en of de bergen kolen afgepulpt zijn (bedekt met een mengsel van onder andere papier zodat stof niet kan verwaaien). Ook kijken we of de bedrijven hun activiteiten stoppen bij een bepaalde windkracht en windrichting.

Handhaving
Om juridisch op te kunnen treden tegen bedrijven moet het duidelijk zijn dat de bedrijven de voorschriften in de vergunning overtreden. Alleen wanneer uit de controles blijkt dat er sprake is van een overtreding, kunnen we sancties opleggen. We starten dan een handhavingstraject. Daarnaast controleren we ook of de bedrijven zich aan de milieuwetgeving houden.

Meer informatie over de sanctiestrategie vindt u hier. Handhavingsbesluiten die wij opleggen namens de gemeente Rotterdam worden op de pagina bestuurlijke sancties gepubliceerd.

Lopende onderzoeken

Analyse veegmonsters milieupiket

Het milieupiket van de DCMR doet onderzoek wanneer er meldingen van stofoverlast bij de meldkamer binnenkomen. De medewerkers van het milieupiket kijken waar het stof vandaan kan komen en nemen veegmonsters. Dit doen zij bij de bedrijven en (steekproefsgewijs) bij inwoners die overlast melden.

Het onderzoek naar de veegmonsters richt zich op de chemische samenstelling van de monsters: welke elementen zitten er in de monsters? En, waar worden de inwoners aan blootgesteld wanneer er veel stofoverlast is? Het laboratorium van TNO maakt deze chemische analyse.

De resultaten van deze analyse verwachten we eind september 2020.

Bewonersonderzoek

Ongeveer 35 inwoners uit Hoek van Holland doen mee aan een bewonersonderzoek. Dit onderzoek is op 15 juni 2020 begonnen en loopt over een periode van een aantal maanden

Aan de hand van het bewonersonderzoek proberen we de overlast beter begrijpen. De overlast is bijvoorbeeld niet altijd te verklaren uit de windrichting en de windkracht. Wanneer we beter begrijpen wanneer er overlast wordt ervaren en wat dit voor overlast is, kunnen we misschien de bronnen gerichter aanpakken. De plakmonsters worden ook bekeken door het milieupiket van DCMR. Dat geeft een goed beeld van de aangetroffen stofsoorten, zoals kolen- en ertsstof, maar ook zand, saharazand en plantenresten.

De eerste resultaten van het bewonersonderzoek verwachten we eind september 2020.

Luchtkwaliteit

Via het luchtmeetnet wordt de luchtkwaliteit in Hoek van Holland voortdurend gecontroleerd. Van uur tot uur wordt de luchtkwaliteit bekeken. Het luchtmeetnet kijkt onder andere naar de aanwezigheid van roet en twee soorten fijnstof. De luchtkwaliteit in Hoek van Holland is goed, en vaak beter dan in andere gebieden in Nederland.

Naast deze ‘real time’ monitoring, doen we historisch onderzoek naar de luchtkwaliteit. Dit doen we om in kaart te brengen of de luchtkwaliteit in Hoek van Holland de laatste decennia verbeterd of verslechterd is.

Naar verwachting wordt dit onderzoek eind september 2020 afgerond.

Vergunningverlening

Bedrijven hebben een vergunning nodig om kolen- en ertsen te mogen verwerken. In de vergunning staat bijvoorbeeld hoeveel kolen en ertsen ze mogen verwerken en wat ze moeten doen om overlast zoveel mogelijk te beperken. Volgens de huidige vergunningen moeten de bedrijven zoveel mogelijk de Beste Beschikbare Technieken (BBT) inzetten in hun bedrijfsprocessen om overlast en milieuschade tegen te gaan.

DCMR onderzoekt of de vergunningen moeten worden aangescherpt. We kijken of de voorwaarden in de vergunning nog voldoende zijn en of er aanvullende maatregelen in de vergunning moeten worden opgenomen om stofoverlast tot een minimum te beperken. Het aanscherpen van een vergunning is een langdurig traject, wat meer dan een jaar kan duren.

Werkgroep Stofoverlast Hoek van Holland

Naar aanleiding van de vele meldingen in augustus 2019, is de werkgroep Stofoverlast Hoek van Holland opgericht. In de werkgroep zitten een aantal bewoners, de gebiedscommissie Hoek van Holland, de overslagbedrijven, Deltalinqs en de DCMR. De werkgroep onderzoekt welke verbeteringen er nog mogelijk zijn om stofoverlast verder tegen te gaan. Ook het bewonersonderzoek dat in juni 2020 is gestart, is een initiatief van de werkgroep.