DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Odfjell moet onderhoud van tanks aantonen

Nieuwsbericht

De gezamenlijke inspectiediensten nemen nieuwe maatregelen tegen het tank- en overslagbedrijf Odfjell in het Rotterdamse Botlekgebied. In maart werd een uitgebreide controle gehouden door de DCMR Milieudienst Rijnmond, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Die controle leidde al tot directe stillegging van enkele gevaarlijke situaties door inspectie SZW. Op grond van zijn bevoegdheid heeft de DCMR inmiddels een bestuursrechtelijke procedure in gang gezet. De consequentie daarvan kan zijn dat bedrijfsactiviteiten stil worden gelegd. Eerder zijn dwangsommen opgelegd.

De conclusie van de inspectiediensten is dat Odfjell onvoldoende verantwoordelijkheid toont voor de veiligheid op zijn terrein. Zwaarwegend is dat het bedrijf van diverse tanks niet kan aantonen wanneer ze voor het laatst zijn geïnspecteerd.

BRZO

De inspectie was in het kader van het toezicht op BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen): bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De controle was breed opgezet, met als onderwerpen onderhoud van opslagtanks, laad- en losactiviteiten, explosieveiligheid, brandblusvoorzieningen en veilige en gezonde inrichting van de arbeidsplaats. Bij alle onderwerpen schiet Odfjell tekort en leggen de inspecties maatregelen op.

Leegmaken

“Odfjell heeft een grote achterstand en moet verbeteren”, zegt Jan van den Heuvel, directeur van de DCMR. “We hebben gezamenlijk strikt geïnspecteerd; het gaat immers om de veiligheid. Odfjell moet in korte tijd onderbouwen dat een groep grote tanks naar behoren is onderhouden. Doet het bedrijf dat niet, dan volgt bestuursdwang.” Als er een acuut risico is, wordt direct opgetreden. Naar aanleiding van de inspectie heeft Odfjell inmiddels een paar tanks uit bedrijf genomen.

Provincie

Voor het uitoefenen van bestuursdwang is de provincie Zuid-Holland eindverantwoordelijk. De provincie is het bevoegd gezag voor de milieuvergunning van Odfjell en heeft de DCMR mandaat gegeven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Handhaving

De VRR heeft verschillende tekortkomingen op blus- en koelvoorzieningen geconstateerd en daarop handhaving ingezet. De VRR legt Odfjell voor deze tekortkomingen een dwangsom op. Bij de inspectie in maart greep de Inspectie SZW al in vanwege het gebruik van niet-explosieveilige pompen en het werken op een steiger met gevaar voor medewerkers om te vallen. De activiteiten zijn stilgelegd en er is proces-verbaal opgemaakt. Aansluitend legt de Inspectie SZW nu eisen op aan het bedrijf om onder meer blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen en (explosie-)veilige apparatuur te gebruiken in risicovolle omgevingen.

Eindrapport

Het eindrapport is opgemaakt nadat onder meer de administratie die tijdens de inspectie was opgevraagd, was verwerkt. Over enkele constateringen heeft Odfjell later meer informatie aangeleverd, maar die heeft de inspecties niet overtuigd van een goede risicobeheersing. Uit voorzorg bereiden de inspecties daarom nieuwe maatregelen voor.

Voor het overzicht van de maatregelen, klik hier.