DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Verder onderzoek naar VOS-emissies bij Odfjell

Nieuwsbericht

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft op het hele terrein van tankopslagbedrijf Odfjell in het Botlek-gebied in Rotterdam de concentraties van vluchtige organische stoffen, VOS, waaronder benzeen, met koolstofbadges gemeten. Dit onderzoek is een aanvulling op eerdere onderzoeken naar VOS-emissies.

Redenen van verder onderzoek

Het meetonderzoek, uitgevoerd in februari en maart 2012, deed de DCMR om twee redenen. Als eerste kan de DCMR op basis van de resultaten van dit meetonderzoek nader onderzoek doen naar eventuele bronnen van verhoogde VOS-concentraties om zo de VOS uitstoot verder te minimaliseren. Daarnaast kan de DCMR de concentratieniveaus van VOS bij het bedrijf Odfjell gaan vergelijken met concentratieniveaus bij vergelijkbare bedrijven.

Verhoogde concentraties bepaalde plaatsen

Bij laadplaatsen en tankputten zijn met de badges verhoogde VOS-concentraties gemeten. Om de bron van deze verhogingen te vinden, meet de DCMR verder met de VOS-camera. Doel is om de uitstoot van VOS-emissies te minimaliseren. Op 11 april is bij een vervolgmeting met de VOS-camera al zo’n emissie geconstateerd. Hiervoor wordt een dwangsom geïnd die staat op het uitstoten van VOS-emissies. De emissie is inmiddels verholpen. Oorzaak was een lekkende schuimpot. Dit is een voorziening boven aan de tank waarin water en lucht worden gemengd tot een schuimmengsel dat wordt gebruikt bij het blussen.

Concentratieniveaus

Om de gemeten concentratieniveaus bij Odfjell beter op waarde te kunnen schatten zijn vergelijkbare metingen bij andere terminals noodzakelijk. Deze metingen worden dit jaar door de DCMR uitgevoerd bij minimaal 3 vergelijkbare bedrijven.

Onder de norm voor omgeving

De wet luchtkwaliteit kent een gemiddelde grenswaarde voor benzeen per jaar van 5 microgram/m3 voor de omgeving. De gemiddelde benzeenconcentratie per jaar in de omgeving is altijd onder de grenswaarde van 5 microgram/m3 geweest. De concentratie benzeen in de omgeving wordt in de gaten gehouden via het luchtmeetnet van de DCMR.