DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast bij windmolens

Nieuwsbericht

Aan de Nieuwesluisweg in Rotterdam ligt windpark Hartelbrug II. Vanaf de bouw en ingebruikname krijgt de meldkamer van de DCMR klachten van omwonenden uit Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal.

Vanaf februari heeft de meldkamer meer dan 1000 klachten binnengekregen. De klachten komen vooral uit de gemeente Bernisse (Geervliet en Heenvliet) en in mindere mate uit de gemeente Brielle (Zwartewaal). Ruim 240 personen hebben één of meer keer geklaagd.

Geluidsoverlast

Vrijwel alle klachten hebben betrekking op geluidsoverlast. In april heeft de DCMR geluidonderzoek gedaan. Dit geluidsonderzoek houdt in dat een medewerker van de uitrukdienst zowel buiten als binnen in een woning luistert. Als het geluid buiten én binnen hoorbaar is, wordt een meting gedaan (indicatieve meting). Bij 4 van de in totaal 29 onderzoeken is gebleken dat buiten het geluid van de windmolens enigszins boven het omgevingsgeluid uitkomt.

Momenteel meet de DCMR het geluid van de windmolens buiten. Het gaat om langdurige metingen zoals omschreven in de maatwerkvoorschriften.

Slagschaduw

Slagschaduw kan optreden als de zon laag staat en op de windmolen schijnt. Voor omwonenden is dit hinderlijk. In mei en juni ontving de DCMR ongeveer 40 klachten over slagschaduw (4 procent,van het totale aantal klachten). Uitgangspunt in de wet is dat slagschaduw af en toe is toegestaan. Jaarlijks mag er niet meer dan 6 uur slagschaduw optreden. Of dit het geval is, wordt berekend. Is er volgens de berekeningen meer dan 6 uur slagschaduw, dan moeten de molens worden stilgezet (‘stilstandregeling’).
Op 4 turbines die mogelijk slagschaduw veroorzaken is een zogenaamde stilstandregeling aangebracht. Doordat de molens wel enige slagschaduw mogen veroorzaken is handhaving lastig. De DCMR gebruikt dan ook klachten van omwonenden om inzicht te krijgen in het (te vaak) voorkomen van slagschaduw en de juistheid van de berekeningen.

Maatwerkvoorschriften

De DCMR heeft Rotterdam geadviseerd om maatwerkvoorschriften voor geluid te stellen. De bedoeling van deze voorschriften is dat de geluidhinder en slaapverstoring in de nacht tot aanvaardbare proporties beperkt worden. De maatwerkvoorschriften zijn specifieker en daarmee beter handhaafbaar dan de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

De windmolens moeten bij bepaalde windrichtingen aan strengere geluidsnormen voldoen in de nachtperiode. Daarbij dienen de windmolens worden aangestuurd door middel van een windmeter. De DCMR houdt toezicht op de nakoming van het voorschrift.

XL Wind, eigenaar van de windmolens, heeft bezwaar ingediend tegen het maatwerk en heeft een verzoek gedaan om een voorlopige voorziening. De Voorzieningenrechter heeft de het college van Rotterdam in het gelijk gesteld. XL Wind moet dan ook voldoen aan de strengere geluidsnormen. De termijn van één maand voor het realiseren van een windmeter vond de rechter te kort. Het voorschrift, dat de windmeter ter aansturing van de windmolens voorschrijft, is dan ook geschorst.