DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Branchegericht inspecteren door de DCMR loont

Nieuwsbericht

Om de milieu- en veiligheidsprestatie van bedrijven te verhogen, onderzoekt de DCMR sinds 2014 het naleefgedrag per branche. De milieudienst heeft hierdoor meer inzicht in de naleving op de risicovolle onderwerpen per branche. Het toezicht wordt hierop toegespitst. Ook de inzet van verschillende toezichtinstrumenten daarbij leidt tot verbetering van het naleefgedrag.

Gerichter inspecteren

Het toezicht richtte zich al op bedrijven met een slechter naleefgedrag dan gemiddeld in een branche. Door de branchegerichte aanpak krijgt de DCMR steeds meer inzicht in het gedrag van de bedrijven in de branche. Daardoor kan het toezichtinstrumentarium gerichter worden. Dit moet uiteindelijk leiden tot een structureel beter naleefgedrag en hardnekkige overtredingen verleden tijd maken. De DCMR blijft consequent handhaven volgens de DCMR sanctiestrategie.

Resultaten

Resultaten van de branchegerichte aanpak zijn te zien op de website van de DCMR in het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014 en in afzonderlijke rapportages over de branches.

Hieronder staan enkele voorbeelden:

  • Bij de branche garagebedrijven slaat het merendeel van de geïnspecteerde bedrijven gevaarlijke stoffen op de juiste manier op en laat aanwezige brandblusmiddelen op tijd keuren, terwijl dit in 2013 nog niet zo was. Het voorafgaand aan de controles opsturen van voorlichtingsmateriaal over de meest voorkomende overtredingen helpt hierbij.
  • Bij de branche horeca is gezocht naar een instrument om een beter beeld te krijgen van de geursituatie rondom een horecalocatie. Uit onderzoek van de DCMR, het ministerie van I&M, Eindhoven, Amsterdam en Goes, bleek dat de e-nose, een elektronische neus die geur kan waarnemen, hiervoor kan worden ingezet. Met dit meetinstrument wordt het gemakkelijker overlastgevende bedrijven aan te pakken.
  • Bij de vuurwerkbranche is vastgesteld dat het naleefgedrag is verbeterd. De DCMR heeft deze branche met gerichte voorlichting benaderd. Exploitanten van vuurwerkverkooppunten zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar uitleg is gegeven over de regelgeving en de meest voorkomende overtredingen in de branche.
  • De DCMR zet ook sterk in op het vergroten van het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van bedrijven: uiteindelijk zijn de bedrijven zelf verantwoordelijk voor het veiligheidsniveau. Voor de branche op- en overslag gevaarlijke stoffen is een congres ‘Veilige opslag, een goede zaak!’ gehouden. Doel van deze dag  was de bedrijven en de branche te wijzen op het nog te lage nalevingsniveau in deze branche
  • Bij de branches chemie, raffinaderijen en tankopslagbedrijven is de aanpak vernieuwd. Er worden naast controle op certificaten meer fysieke inspecties uitgevoerd, en er is meer aandacht voor de veiligheidscultuur bij bedrijven. Hierdoor kan sneller de vinger op de zere plek worden gelegd en worden bedrijven gestimuleerd hun verantwoordelijkheid te nemen.