DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Daling stankklachten zet door

Nieuwsbericht

Bij de DCMR werden in 2015 ruim 23.000 klachten en meldingen ingediend. Dat waren er ruim 2500 minder dan vorig jaar. Toen waren er relatief veel klachten. Vooral de daling van klachten over stank vanuit de grote industrie valt op.

Er waren vorig jaar 4238 stankklachten over bedrijven, in 2014 nog 5451, zo blijkt uit het Milieumeldingenverslag 2015. De dalende trend zette toen al in. Vorig jaar was het aantal stankklachten het laagste dat ooit is bereikt.


Milieu en veiligheid

De DCMR handhaaft consequent op voorschriften over milieu en veiligheid. De vermindering van geuroverlast komt vooral doordat de grote industrie minder stank veroorzaakt. 34 procent van de geurklachten komt tegenwoordig van deze bedrijven (in 2013 nog 55 procent). Dat is het resultaat van strikte handhaving bij een paar bedrijven die veel stank veroorzaakten. 

Geurinspecties

Bij de resterende geurklachten zijn er veel verschillende veroorzakers van klachten. Elk van die ondernemingen heeft een aandeel in het totale aantal klachten. De DCMR wil de overlast terugdringen, desnoods stapsgewijs. Elk bedrijf dat significante overlast geeft, wordt daarom gecontroleerd. De DCMR gebruikt bovendien innovatieve instrumenten zoals e-noses om bovenmatige uitstoot van stoffen in een vroeg stadium op te sporen. Een deel van de stankklachten hebben als bron de horeca (970 klachten, in 2014 nog 1120). In 2016 zet de DCMR opnieuw geurinspecties in voor deze branche. 

Geluidklachten vrijwel gelijk

Er waren ruim 1100 klachten minder over vliegtuiglawaai. Het aantal andere geluidklachten bleef vrijwel gelijk (van 10.759 naar 10.682). Over Windpark Hartelbrug 2, het voormalige XL Wind, kwamen 1926 klachten. Die betroffen vooral geluid. De DCMR inde begin 2015 één keer een dwangsom bij het windpark omdat in 2014 een overschrijding van de geluidvoorschriften was aangetoond. Bij andere metingen werden geen overschrijdingen aangetoond. 

Afgemeerde zeeschepen

Niet bij elke vorm van overlast is de DCMR bevoegd om te handhaven. Nauw overleg met andere overheden is dan nodig. Zo klagen bewoners in het Rijnmondgebied regelmatig over het geluid van afgemeerde zeeschepen. De bedrijven waar de schepen liggen afgemeerd en de handhavingspartners in de Rotterdamse haven streven gezamenlijk naar een oplossing. 

Veilig en leefbaar

De DCMR werkt aan een veilig en leefbaar Rijnmondgebied. Om overlast te bestrijden, vraagt de DCMR bewoners om te blijven melden. Dat kan op het milieutelefoonnummer 0888 333 555 of via www.dcmr.nl/milieuklachten.


Verslag

Het volledige verslag over 2015 vindt u hier