DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Werken aan een structureel beter naleefgedrag

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Hoe je het voor elkaar krijgt dat bedrijven zich beter aan de regels houden? Door te focussen op risico’s en gedrag van branches. Zo ziet de DCMR dat. De DCMR pakt sinds enkele jaren het toezicht op de bedrijven in het Rijnmondgebied op die manier aan. De resultaten zijn te lezen in het jaarverslag Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2015 van de DCMR.

Structureel

Afhankelijk van risico’s en gedrag bij branches en bedrijven stelt de DCMR prioriteiten in het toezicht: welke branche eerst, welk bedrijf, welk milieuthema (lucht, veiligheid e.d.). Ook kiest de DCMR een passend toezichtinstrumentarium. Rosita Thé, directeur DCMR: “Natuurlijk blijven we consequent handhaven op overtredingen. Om structureel naleefgedrag bij alle bedrijven te krijgen, is echter meer nodig dan alleen sancties. Op deze wijze maatwerk toepassen in de manier van toezicht houden, helpt daarbij.” Zo licht de milieudienst de vuurwerkbranche voor  over de risico’s, regels en veel gemaakte overtredingen en inspecteert de dienst aangekondigd en onaangekondigd.

Aantal overtredingen

Bij branches waar al enige tijd risicogestuurd wordt geïnspecteerd, is een lichte verbetering in de naleving geconstateerd.. Bij branches waar dit sinds kort gebeurt, is er een daling in de naleving. Door de focus op risico’s en gedrag van branches worden in eerste instantie meer overtredingen geconstateerd. Het percentage gecontroleerde bedrijven waar een of meer overtredingen zijn geconstateerd is in 2015 daardoor gelijk gebleven aan dat in 2014.

Gegevens

De focus op risico’s en op gedrag van branches werkt de DCMR steeds verder uit. Inmiddels beschikt de milieudienst over een groot aantal interne en externe data, die ondersteunend zijn bij de risico-analyse. Ook uit zogenaamde doelgroepanalyses, waarbij met alle stakeholders gesprekken worden gevoerd om de pijnpunten van een branche te kennen, komen aanknopingspunten voor maatwerk. Een inspecteur baseert zijn inspectie op deze gegevens.

Risicovolle bedrijven

Bij de inspecties van bedrijven werkt de DCMR aan een balans tussen toezicht op techniek en installaties, toezicht op veiligheidsbeheerssystemen en het beoordelen van de veiligheidscultuur. Zo heeft bij  twaalf bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo) in 2015 een diepgaande beoordeling van de veiligheidscultuur plaatsgevonden. Bij de raffinage- en chemie-branches zijn kleine kans/ groot effect-scenario’s opgesteld, om de impact van een incident op woongebieden te analyseren. Gerichte voorzieningen zijn vastgesteld om te zorgen dat effecten van een incident zoveel mogelijk worden beperkt.

Actuele vergunningen

De DCMR houdt vergunningen actueel en handhaafbaar. Om te bepalen aan welke eisen bedrijven op de langere termijn moeten voldoen, zijn branchevisies ontwikkeld. Hierin staan milieudoelen die in de vergunningen worden verwerkt.

Jaarverslag Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2015

De resultaten zijn te lezen in het Jaarverslag Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2015 van de DCMR.

Hoe een inspectie in zijn werk gaat, ziet u in het filmpje over een DCMR-inspectie bij een grote containerterminal.