DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

In snel tempo naar uniform toezicht op risicobedrijven

Nieuwsbericht Meerdere wijken

De versnippering van het toezicht op risicovolle bedrijven in Nederland is in snel tempo aan het verdwijnen. De verantwoordelijkheid voor dit toezicht is verschoven naar de twaalf provincies. In opdracht van de provincies voeren zes gespecialiseerde omgevingsdiensten, dit toezicht en de vergunningverlening uit. In 2019 zal de operatie afgerond zijn en zal er sprake zijn van een uniform, kwalitatief hoogwaardig toezicht, transparantie, en eenduidige en heldere vergunningen.

In Nederland staan zo’n 400 bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en daarom zware ongevallen (zoals een brand of een explosie) kunnen veroorzaken. Voor deze bedrijven geldt het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). De kern van deze richtlijn is dat bedrijven de risico’s kennen en passende maatregelen treffen.  De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers én van de omgeving. De overheid houdt toezicht op de wijze waarop de bedrijven aan die veiligheid werken. Hoe is het toezicht op deze bedrijven georganiseerd? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat zijn per regio de specifieke uitdagingen?

Z-card en app

De zes Brzo-omgevingsdiensten ontwikkelden gezamenlijk een Z-card en een app om op deze vragen antwoord te geven. De Z-card geeft aan de hand van een heldere tijdlijn inzicht in de wijze waarop toegewerkt wordt naar dat uniforme toezicht in 2019 en wat inmiddels is gerealiseerd om excellente uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) waar te maken. De Z-card geeft ook een beeld van de zes Brzo-omgevingsdiensten, de ambities van de provincies (IPO) en de wijze van samenwerking met collega-inspectiediensten. De speciale Brzo-app toont aan belangstellenden filmpjes waarin VTH-ontwikkelingen kort uitgelegd worden. De app kan gedownload worden vanuit de App Store en vanuit Google Play. Het IPO (Interprovinciaal Overleg) heeft financieel bijgedragen aan de realisatie van de app en de Z-card.