DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

5 vragen over de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied

Nieuwsbericht

Ieder jaar publiceren we een jaarverslag over de luchtkwaliteit in ons gebied. De cijfers over 2016 laten zien dat de trend van een schonere lucht zich doorzet. Wat zegt dit? En hoe verhoudt dat zich tot de media-aandacht tot dit onderwerp? In vijf vragen duiden we deze cijfers.

Hoe beoordelen we de luchtkwaliteit?

Elf meetstations in ons gebied leveren data over de concentraties van een aantal stoffen, zoals stikstofdioxide, roet en fijnstof. De overheid heeft voor stikstofdioxide en fijnstof grenswaarden opgesteld. In 2016 zijn deze waarden - op twee uitzonderingen na - behaald. De luchtkwaliteit kan echter altijd nog beter. Daarom kijken we ook naar de lagere streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Handvat bij de beoordeling van luchtkwaliteit is: lagere waarden betekent minder luchtvervuiling. Een betere luchtkwaliteit is beter voor het milieu en de mens.

Wanneer krijgt onze luchtkwaliteit het label ‘goed’?

Er is geen scherpe grens te trekken tussen goede en slechte luchtkwaliteit. Nu we overwegend aan de grenswaarden voldoen, zeggen we liever: het gaat goed met de luchtkwaliteit als de luchtvervuiling daalt. De gemeten luchtvervuiling hangt overigens niet alleen af van de uitstoot, ook het weer is van invloed en daarom schommelt de kwaliteit van jaar tot jaar. Om te beoordelen of het de goede kant opgaat, kijken we bij voorkeur naar een langere periode.

Het gaat dus vooruit met de luchtkwaliteit, reden tot juichen?

We zien momenteel veel publieke aandacht voor luchtkwaliteit. De WHO hanteert strengere richtwaarden dan wettelijk aangegeven. In Europa wordt aan afspraken gewerkt om tot 2030 de uitstoot van veel stoffen verder te verlagen om concentraties in de buurt van de WHO-richtwaarden te bereiken. Wel zijn er soms  tijdelijke en/of plaatselijke verslechteringen zichtbaar, bijvoorbeeld door nieuwe fabrieken of de verhoging van de maximumsnelheid. Luchtbeleid is altijd een weging van sociale, economische en milieubelangen. Zolang de luchtkwaliteit blijft verbeteren én alle belangen worden meegenomen, dan is dat positief nieuws.

De norm bij de Statenweg en Pleinweg is overschreden. En nu?

De meetpunten bij de Statenweg en Pleinweg laten een concentratie stikstofdioxide zien die boven de wettelijke grenswaarde uitkomt. Dat is niet onverwachts. Ook in 2015 was dit het geval. En de metingen met stikstofoxide vielen over het algemeen hoger uit dan het jaar daarvoor. Mogelijke oorzaken zijn het mooie weer in de herfst én de aantrekkende economie (en daarmee het toenemende verkeer). Tegelijkertijd zorgden lokale, nationale en internationale maatregelen voor een dalende trend van luchtvervuiling de afgelopen jaren. Zolang de norm niet overal waar van toepassing gehaald wordt, moeten deze maatregelen verder doorgezet worden.

Staat al die media-aandacht niet haaks op de steeds betere luchtkwaliteit?

De levensverwachting van mensen neemt toe door een schoner milieu, gezondere leefstijl en voeding en betere medische mogelijkheden. Dat heeft ook als gevolg dat men kritischer is op milieubelasting die er nog wel is. Waar leefstijl en voeding door iedereen zelf bepaald wordt, is er individueel maar beperkt invloed op de kwaliteit van lucht. Milieukwaliteit blijft daarom een publieke zorg. In Nederland werken overheden daarom samen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Bekijk de kaart

In een infographic hebben we alle meetstations aangegeven met de gemeten concentratie van alle stoffen. Bekijk zelf de kwaliteit van de lucht in de Infographic Luchtkwaliteit Regio Rijnmond 2016.