DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bodem in de Omgevingswet

Nieuwsbericht

De Omgevingswet vervangt ook de Wet bodembescherming (Wbb). De exacte tekst van de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving is nog niet bekend.

Op basis van de reeds bekende voorstellen is de gedachtegang als volgt:

  • Bodem wordt door middel van de Aanvullingswet bodem opgenomen in de Omgevingswet. De focus van de Aanvullingswet lijkt vooral te liggen op humane risico’s, waarbij de ecologische en verspreidingsrisico’s uit beeld lijken te zijn. Een actieve aanpak van niet beschikte gevallen van ernstige bodemverontreiniging met ecologische en verspreidingsrisico’s wordt niet meer noodzakelijk geacht. De gemeente kan met deze gevallen rekening houden bij het toedelen van functies aan locaties. In het omgevingsplan kunnen regels worden gesteld over de wenselijke bodemkwaliteit, mede ter bescherming van de gezondheid en het milieu, waaronder planten en dieren.
  • De uitvoeringsregelgeving gaat regels bevatten over wateractiviteiten die een historische grondwaterverontreiniging kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan het onttrekken van grondwater of het in de bodem brengen van water, zoals bij warmte- en koudeopslag.
  • Onder de Omgevingswet zullen nog steeds eisen worden gesteld aan de bodemkwaliteit bij bouwen. Gemeenten kunnen in hun omgevingsplan aanvullende eisen stellen.

Gemeenten kunnen voor meer informatie contact opnemen met hun contactpersoon van bureau bodem.