DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Ter inzage: ontwerp voor wijziging in de luchthavenregeling helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag

Nieuwsbericht

Inzage van 4 oktober tot en met 15 november 2017. Het ontwerp wijzigt de luchthavenregeling van 14 oktober 2015 voor deze locatie. De luchthavenregeling vervalt op 1 april 2018. In het ontwerp is de vervaldatum gewijzigd naar 1 april 2020.

Waarom wijziging van vervaldatum

Om een goed beeld te krijgen van het effect van de helihaven op de omgeving, besloot Provinciale Staten de helikopterluchthaven minimaal een jaar lang te monitoren op luchtkwaliteit, geluidhinder, verkeersveiligheid en economische consequenties (motie M-570). De monitoring van de milieu- en veiligheidsaspecten zou starten na inwerkingtreding van de luchthavenregeling. De uitkomsten zouden worden gebruikt in de afweging over een eventuele verlenging van de luchthavenregeling.

Luchthavenregeling trad nog niet in werking

De luchthavenregeling voor deze locatie is wel vastgesteld, maar nog niet in werking getreden. Inwerkingtreding kan pas nadat de Inspectie Leefomgeving en Transport een Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim heeft verleend. Dat is nog niet gebeurd. De afgifte van deze verklaring liep vertraging op doordat er nog geen overeenstemming was over het gebruik van het luchtruim. Als de regeling op 1 april 2018 vervalt, is er te weinig tijd om de motie zorgvuldig uit te voeren.

Geen wijziging in voorwaarden en beperkingen

In het ontwerp is geen wijziging van de aantallen starts en landingen opgenomen. Ook de voorwaarden waaronder start en landing mogen plaatsvinden veranderen niet.

Wijziging bestemmingsplan

Om de locatie als luchthaven te kunnen gebruiken, is een wijziging van het bestemmingsplan vereist. De omgevingsvergunning tot wijziging van het bestemmingsplan is onlangs door de rechtbank vernietigd. Er wordt een nieuwe wijziging voorbereid. Tot het bestemmingsplan is gewijzigd, wordt geen gebruik van de luchthaven gemaakt. De vernietiging van het bestemmingsplan door de rechter, is geen grond om de luchthavenregeling te weigeren.

TUG-ontheffing

Voor het starten en landen van luchtvaartuigen zoals helikopters buiten een luchthaven kan een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) worden verleend. Dat geldt ook voor deze locatie, zolang de luchthavenregeling nog niet van kracht is. De exploitant heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt in het weekend van 26 en 27 augustus jongstleden.

Onderzoek naar klachten weekend van 26 en 27 augustus

De wijziging van de luchthavenregeling staat los van het onderzoek naar aanleiding van het grote aantal klachten helikoptervluchten in het weekend van 26 en 27 augustus jl. Hiervoor is een handhavingstraject gestart. Het onderzoek loopt nog.