DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Inwerkingtreding luchthavenregeling helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag

Nieuwsbericht Den Haag

Laatst gewijzigd

De luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven Spoorlaan in Den Haag treedt officieel in werking op 21 januari, en ligt vanaf vrijdag 12 januari zes weken ter inzage. De exploitant kan de regeling overigens pas gebruiken als de gemeente Den Haag het bestemmingsplan voor de Spoorlaan heeft gewijzigd.

Provinciale Staten besloten in oktober 2015 tot de luchthavenregeling. De regeling zal nu pas in werking treden omdat er nog aantal formele goedkeuringen moesten worden afgewacht, waaronder de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Om de locatie als luchthaven te kunnen gebruiken, is ook een wijziging van het bestemmingsplan vereist. De gemeente Den Haag bereidt op dit moment een wijziging voor die helikoptervluchten aan de Spoorlaan mogelijk maakt.

400 vliegbewegingen per jaar

Met de luchthavenregeling kunnen op jaarbasis 400 starts en 400 landingen worden uitgevoerd. Deze starts en landingen mogen enkel plaatsvinden tussen:

  • een kwartier voor zonsopgang, maar niet voor 7:00 uur, en
  • een kwartier na zonsondergang, maar niet na 19:00 uur.

Dagelijks mogen niet meer dan 10 starts en 10 landingen worden uitgevoerd. Tot slot mogen geen commerciële rondvluchten worden uitgevoerd. Met deze beperkingen en vliegroutes die zo min mogelijk over de woonbebouwing lopen, verwacht de provincie dat geluidoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

Om een goed beeld te krijgen van het effect van de helihaven op de omgeving, hebben Provinciale Staten eerder besloten de helikopterluchthaven minimaal een jaar lang te monitoren op luchtkwaliteit, geluidhinder, verkeersveiligheid en economische consequenties. De monitoring van de milieu- en veiligheidsaspecten begint na inwerkingtreding van de luchthavenregeling. De uitkomsten worden gebruikt bij de afweging om de luchthavenregeling al dan niet te verlengen.

Beroep aantekenen

Tot en met 24 februari 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen de luchthavenregeling bij de Raad van State. Om bezwaar aan te tekenen is een voorwaarde dat de belanghebbende eerder een zienswijze indiende of aannemelijk kan maken dat hij of zij dit niet eerder heeft kunnen doen. De kennisgeving wordt op vrijdag 12 januari gepubliceerd op www.overheid.nl. De stukken over de luchthavenregeling zijn eveneens vanaf vrijdag 12 januari hier te downloaden.

Wijziging data

In afwijking van eerdere berichtgeving, is de inwerkingtreding van de luchthavenregeling met twee dagen uitgesteld naar 21 januari. Dit vanwege technische problemen bij het publiceren in het provinciaal blad. 

Melding van overlast

Wanneer u hinder ervaart van het starten of landen van een helikopter op de luchthaven aan de Spoorlaan te Den Haag, kunt u dit melden bij ons, via telefoonnummer 0888 333 555.