DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

GebiedsGerichte Aanpak (GGA) Botlek

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

In het Rotterdamse havengebied is door langdurige aanwezigheid van industriële activiteiten op verschillende plaatsen verontreiniging van bodem en grondwater ontstaan. Daarom is gemeente Rotterdam samen met de DCMR gestart met een gebiedsgericht aanpak. Met deze aanpak wil de gemeente een verbetering van de bodemkwaliteit en een stabiele verontreinigingssituatie op termijn.

De DCMR heeft in samenwerking met gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en het havenbedrijfsleven in de Botlek en met financiële steun van het ministerie van IenW de laatste jaren flink geïnvesteerd in kennis over de aard en mate van historische verontreinigingen (die voor 1987 zijn ontstaan).

Met de gebiedsgerichte aanpak wordt invulling gegeven aan de ambitie om op termijn binnen het Rotterdamse havengebied een verbetering van de bodemkwaliteit en een stabiele verontreinigingssituatie te realiseren. In december 2018 is de Handreiking GGA Botlek bestuurlijk goedgekeurd door het B&W van de gemeente Rotterdam. Momenteel wordt de gebiedsgerichte aanpak uitgebreid voor het hele havengebied.

Heeft u vragen of wilt u als bedrijf deelnemen aan de gebiedsgerichte aanpak, neem dan contact op met de projectgroep van de gemeente en de DCMR. Daarbij kunt u tevens de volgende documenten opvragen:
•    Handreiking GGA
•    Toelichting handreiking GGA
•    Concept LBPg richtlijn
•    Bijlage LBPg richtlijn
•    Achtergrondinformatie grondwatermodel havengebied Rotterdam