DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

GebiedsGerichte Aanpak (GGA) Botlek

Nieuwsbericht Rotterdam

In het Rotterdamse havengebied is door langdurige aanwezigheid van industriële activiteiten op verschillende plaatsen verontreiniging van bodem en grondwater ontstaan.

De DCMR heeft in samenwerking met Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en het havenbedrijfsleven in de Botlek en met financiële steun van het ministerie van IenW de laatste jaren flink geïnvesteerd in kennis over de aard en mate van historische verontreinigingen (die voor 1987 zijn ontstaan).

Met de gebiedsgerichte aanpak wordt invulling gegeven aan de ambitie, om op de lange termijn binnen het Rotterdamse Botlekgebied een verbetering van de bodemkwaliteit en een stabiele verontreinigingssituatie te realiseren. De Handreiking GGA maakt de gebiedsgerichte aanpak mogelijk. Op dit moment is de ontwerp Handreiking GGA Botlek met bijbehorende toelichting beschikbaar op de website https://www.rotterdam.nl/werken-leren/gga-botlek. Over de ontwerp Handreiking kunnen verschillende partijen tot 1 maart hun visie geven. Daarna vindt bestuurlijke besluitvorming plaats.