DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO), wat u nog moet weten

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Op 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) in werking getreden. Hieronder antwoorden op een aantal veel gestelde vragen.

Wat is het doel van de BRO?

Via de Wet basisregistratie ondergrond beoogt de overheid de informatievoorziening over de ondergrond sterk te verbeteren door die gegevens te standaardiseren en aan zowel de overheid als aan andere partijen ter beschikking te stellen. De basisregistratie ondergrond zal uiteindelijk informatie bevatten over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond. Ondergrondgegevens die in de basisregistratie ondergrond zijn opgenomen, zijn voor iedereen beschikbaar voor hergebruik. Overheden zijn verplicht om de informatie in de basisregistratie ondergrond te gebruiken, wanneer zij gegevens over de ondergrond nodig hebben. Daarnaast is het niet nodig om gegevens aan bestuursorganen te leveren als die reeds in de basisregistratie zijn opgenomen.

Ben ik als gemeente bronhouder voor de BRO?

Ja, gemeenten zijn als bestuursorgaan bronhouder van de BRO. Evenals provincies, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken (EZ), Rijkswaterstaat en zelfstandige bestuursorganen als Staatsbosbeheer. In totaal gaat het om circa 450 organisaties. Een omgevingsdienst of een waterbedrijf is dus géén bronhouder. Zij kunnen echter wel dataleverancier zijn. Een bestuursorgaan machtigt dan de desbetreffende omgevingsdienst of het waterbedrijf om relevante gegevens aan het Bronhouderportaal BRO (en daarmee aan de LV) te leveren. Het bestuursorgaan blijft verantwoordelijk.

Welke gegevens (brondocumenten) moeten door de gemeente aan het Bronhouderportaal BRO geleverd worden?

Op dit moment moeten brondocumenten met betrekking tot de volgende registratieobjecten aan het Bronhouderportaal BRO worden geleverd:
•    geotechnisch sondeeronderzoek. Het betreft sondeeronderzoek dat op een specifieke locatie in Nederland is uitgevoerd, in opdracht van of namens de gemeente, zie de Catalogus Geotechnisch Sondeeronderzoek 1.0 voor meer informatie.
•    grondwatermonitoringput. In dit domein staan de monitoringnetten centraal die zijn ingesteld om het grondwater in Nederland te kunnen beheren, zie de Catalogus grondwatermonitoringput voor meer informatie.

In de loop van 2018 volgt het volgende registratieobject:
•    bodemkundige boormonsterbeschrijving. In de loop van 2018 volgt de instructie hoe u een BRO-verzoek kunt maken voor het registratieobject bodemkundige boormonsterbeschrijving, de Catalogus Booronderzoek Bodemkundige Boormonsterbeschrijving 1.0 is al wel beschikbaar. Archeologisch en milieukundig onderzoek vallen buiten het bereik van de basisregistratie ondergrond.

Is levering aan het Bronhouderportaal BRO verplicht?

Ja, op grond van de Ministeriële Regeling BRO is het verplicht dat bestuursorganen (bronhouders genaamd) brondocumenten over bepaalde registratieobjecten aanleveren voor inschrijving in de basisregistratie ondergrond. Vrijwel alle gegevensleveringen worden door uitvoerende opdrachtnemers gedaan. De gegevens zijn verplicht aan te leveren als deze zijn verzameld bij opdrachten van of namens de gemeente. Als gegevens in opdracht van private partijen zijn verzameld, geldt geen verplichting voor levering aan de BRO.

Wie zorgt voor levering aan het Bronhouderprotaal BRO?

De gemeente is als bronhouder van de BRO verplicht gegevens te leveren. De gemeente kan dit echter ook contractueel regelen met opdrachtnemers.
Meer informatie kunt u vinden op https://bro.pleio.nl. Daarnaast organiseert het programmabureau BRO, in samenwerking met haar partners, zeven informatieve regio-bijeenkomsten voor:

  • Gemeentelijke medewerkers
  • Medewerkers van Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat
  • Toe-/softwareleveranciers/Aannemers

Via deze link vindt u meer informatie over de BRO Roadshow.