DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Onderzoek naar lood in de bodem van kinderspeelplaatsen

Nieuwsbericht Rotterdam

Op veel plaatsen is de bodem diffuus verontreinigd geraakt met lood. Dit is ook het geval in de regio Rijnmond.

Twee jaar na publicatie van het GGD-GHOR rapport “Lood in bodem en gezondheid” mag het als algemeen bekend worden verondersteld dat de inname van lood een negatief effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Bij kinderen tot 6 jaar kan inname van lood leiden tot een verlies van IQ-punten. In opdracht van de provincie Zuid-Holland zijn in 2016 de aandachtsgebieden geïnventariseerd waar sprake is van verhoogde loodgehalten. In deze gebieden komen ook kinderspeelplaatsen voor. Gegeven de gevoeligheid van jonge kinderen voor bodemlood, mag het loodgehalte op deze plaatsen niet hoger zijn dan 100 mg/kg d.s.

Om de omvang van het (mogelijke) probleem duidelijk te krijgen, heeft de provincie het “Plan van Aanpak kinderspeelplaatsen” opgesteld. Voor de gemeenten die hierboven bedoelde aandachtsgebieden binnen hun gemeentegrens hebben, organiseert de provincie op donderdag 5 april van 14.30 tot 16.00 uur bij de DCMR een voorlichtingsbijeenkomst. De betreffende gemeenten zijn voor de bijeenkomst uitgenodigd.
Aanvullende informatie kan worden verkregen bij Jan van der Veen (j.vander.veen@pzh.nl) en Koos Jager (koos.jager@dcmr.nl).