DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Proef bodemsanering in de Broekpolder Vlaardingen

Nieuwsbericht Vlaardingen

In maart en april rijden er op werkdagen vrachtwagens van en naar het terrein nabij het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen door een proef van provincie Zuid-Holland met bodemsanering. Deze proef wordt uitgevoerd door de DCMR.

De provincie wil testen wat de gevolgen zijn voor de omgeving wanneer er een ophoging wordt aangebracht met grond. Daarvoor laat de provincie half maart een pad aanleggen voor de aanvoer van grond het gebied in. Het aanbrengen van zo’n leeflaag wordt voor dat deel van de Broekpolder gezien als de meest geschikte saneringsmethode. Deze proef moet dat uitwijzen.

Geen direct gevaar

De Broekpolder is aangelegd op baggerspecie uit Rotterdamse havens die hier in het verleden is gestort. De baggerspecie is verontreinigd met zware metalen en bestrijdingsmiddelen. De verontreiniging vormt geen direct gevaar voor de gezondheid van mensen, maar kan schadelijk zijn voor de ecologie. Verontreinigende stoffen kunnen via het bodemleven in de voedselketen of het oppervlaktewater terecht komen.

Effect van grootschalige ophoging

Om het Erf verder te ontwikkelen, wil de provincie weten of grootschalige ophoging met een afdeklaag goed werkt. De DCMR onderzoekt of en zo ja hoe, de verontreiniging zich naar grond- en oppervlaktewater verspreidt. De DCMR voert de proef uit namens de provincie, in samenwerking met de gemeente, de Federatie Broekpolder en het Hoogheemraadschap van Delfland. De proef gaat enkele maanden duren.

Stokoude nieuwbouw

Als de heuvel in mei klaar is, biedt de kunstmatige terp het Erf de kans om – in dit jubileumjaar waarin Vlaardingen herdenkt dat de Slag bij Vlaardingen 1000 jaar geleden plaatsvond – hier twee middeleeuwse woningen na te bouwen. Ook het pad naar de heuvel blijft liggen voor de bezoekers van het gebied.
Mocht de proef uitwijzen dat de ophoging onbedoeld negatieve effecten op de omgeving heeft dan wordt gekeken naar alternatieven.