DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Jaarlijkse beeld veiligheid risicovolle bedrijven Nederland en Zuid-Holland

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Op 9 juli 2018 is de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2017 met alle onderliggende rapportages aangeboden aan de Tweede Kamer. De Staat van de Veiligheid geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). Ook provincie Zuid-Holland geeft voor burgers en belanghebbenden een jaarlijkse rapportage uit over de staat van de veiligheid van Brzo-bedrijven in Zuid-Holland.

Algemene conclusie van de Staat van de Veiligheid 2017 is dat de Brzo-toezichthouders in hun rapportage over 2017 (net als over 2016) geen melding maken van een situatie bij een Brzo-bedrijf waar sprake is van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie met verhoogd risico voor werknemers en de omgeving. Verder kan op basis van de beschikbare informatie en de resultaten uit het toezicht en de handhaving op majeure risicobedrijven geconcludeerd worden dat de lijn met betrekking tot de Brzo-overtredingen in de afgelopen jaren wordt voortgezet. Dit houdt een verdere afname van het aantal zware overtredingen in, en een verschuiving van middelzware naar lichte overtredingen. Het aantal bedrijven zonder overtredingen ligt in de range van 40-45%.

Veiligheid

Brzo-bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen hun bedrijf. Voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving is specialistische kennis vereist.  Binnen Nederland zijn daarom zes omgevingsdiensten (OD’s) aangewezen om zich hierin te specialiseren en deze taken uit te voeren voor een groter gebied dan het eigen werkgebied. De DCMR is één van de zogenaamde Brzo-OD’s en is verantwoordelijk voor het toezicht op de risicovolle bedrijven in Zuid-Holland en Zeeland.

Daarnaast heeft de DCMR een landelijke taak om de zes Brzo-OD’s onderling te coördineren.

Bij het toezicht op Brzo bedrijven zijn ook de Veiligheidsregio’s (brandweer) en de Inspectie SZW (inspectie sociale zaken en werkgelegenheid, de voormalige arbeidsinspectie) betrokken. Inspecties, planningen en handhaving worden gezamenlijk uitgevoerd. Bevindingen van inspecties worden vastgelegd in gezamenlijke inspectierapporten.

De samenwerking tussen de zes Brzo-OD, Inspectie SZW en de veiligheidsregio’s vindt plaats op landelijk niveau in de Brzo+ samenwerking.

Rapporten

Het rapport 'Staat van de veiligheid majeure risicobedrijven 2017' geeft het landelijke overzicht.

De rapportage 'Brzo-inspecties 2017 Provincie Zuid-Holland' geeft het provinciale overzicht.

Brzo-bedrijven Zuid-Holland op kaart

Actuele milieu- en veiligheidsinformatie van de Brzo-bedrijven in Zuid-Holland kunt u te allen tijde vinden op de interactieve kaart gemaakt door de provincie samen met de DCMR.