DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Waarom B&W Rotterdam de geldigheidsduur van de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam 2013 per ontwerp-besluit heeft verlengd met 5 jaar

Nieuwsbericht Rotterdam

De Bodemkwaliteitskaart Rotterdam is 20 juni 2013 definitief vastgesteld door de gemeente Rotterdam. Om de geldigheid ervan niet te laten verlopen – deze is maximaal 5 jaar – heeft het College van B&W van Rotterdam een concept-besluit genomen op 12 juni 2018 om de geldigheidsduur te verlengen met 5 jaar om de volgende redenen:

 

  • De bodemonderzoeken, die de afgelopen 5 jaar in Rotterdam zijn uitgevoerd, bevestigen de kwaliteit van boven- en ondergrond, zoals deze zijn vastgelegd in de kaartbladen bodemkwaliteit van de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam 2013.
  • Vanwege het uitstel van de invoering van de Omgevingswet van eind 2018 naar eind 2021 is nog onduidelijk welke normering er gaat gelden voor bodem, grond en bagger.
  •  Ambtelijk wordt nieuw beleid voor lood in de bodem voorbereid, dat kan leiden tot aanpassing van de kaartbeelden van de Bodemkwaliteitskaart. De Bodemkwaliteitskaart zal op basis van dit nog vast te stellen beleid moeten worden herzien.
  • De verwachting is dat eind 2018 de regelgeving omtrent asbest in de bodem zal worden herzien. Het is wenselijk om bij een herziening van de Bodemkwaliteitskaart ook een kaartblad toe te voegen met een asbestkansenkaart.
  • Het partijgewijs keuren van te hergebruiken grond leidt tot aanzienlijke extra kosten voor de gemeente. Op jaarbasis wordt door de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam ruim 1 miljoen m3 grond hergebruikt in en buiten Rotterdam. Als deze grond gekeurd zou moeten worden, leidt dat tot een extra kostenpost van circa € 800.000,=. Ook aannemers en particuliere grondbanken zullen met extra keuringskosten worden geconfronteerd.

Zoveel eerder als besluitvorming en invoering van regelgeving dit mogelijk maakt, zal de Bodemkwaliteitskaart worden herzien. De verlenging van de geldigheidsduur met 5 jaar is eenmalig en moet worden gezien als de maximaal mogelijke termijn.