DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Veiligheidscultuur risicovolle bedrijven gemiddeld voldoende

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

De veiligheidscultuur bij onderzochte risicovolle bedrijven in het Rijnmondgebied is over het algemeen genomen voldoende. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoeksrapport van onderzoeksbureau TNO en DCMR naar de veiligheidscultuur bij 19 risicovolle bedrijven in het Rijnmondgebied.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er ook een aantal belangrijke aandachtspunten. Het kán beter en moet daarom ook beter. Veiligheidsprestaties van een bedrijf worden immers bepaald door techniek, organisatie én gedrag. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van provincie Zuid-Holland.

In 2012 deed TNO, in opdracht van provincie Zuid-Holland, al onderzoek naar de veiligheidscultuur bij veertien bedrijven in het Rijnmondgebied die hoofdzakelijk vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). Het betrof bedrijven uit de branches raffinaderijen, (petro) chemie, natte bulk en op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Sinds 2012 is de veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering van onze toezichts- en handhavingstaken.  

In kaart

Voor de kwaliteit van de veiligheidscultuur zijn nog geen wettelijke eisen. De Nederlandse Brzo-inspectiediensten, waaronder DCMR, hebben landelijk besloten om de cultuuraspecten, mee te wegen in de intensiteit van de inspecties. De provincie Zuid-Holland en de DCMR willen de veiligheidscultuur veel gerichter in kaart brengen. DCMR en TNO voerden daarom begin dit jaar een herhalingsonderzoek naar de veiligheidscultuur bij negentien bedrijven uit. Doordat er in 2018 vijf bedrijven zijn toegevoegd aan het onderzoek is ook inzicht verkregen in de veiligheidscultuur bij andere bedrijven in de vier branches.

Resultaten

Uit het herhalingsonderzoek blijkt dat de veiligheidscultuur bij de onderzochte bedrijven over het algemeen genomen voldoende is. Bij de bedrijven die in de periode 2012-2018 hun veiligheidscultuur verbeterden zijn investeringen in opleiding en training, het uitvoeren van gerichte veiligheidscultuurprogramma’s en het versterken van het leiderschap de belangrijkste interventies geweest. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er ook een aantal belangrijke aandachtspunten:
•    bij een aantal bedrijven worden door het management dubbele en/of onduidelijke boodschappen uitgezonden met betrekking tot veiligheid,  
•    tussen management en werkvloer heerst soms een wij-zij cultuur of angstcultuur,
•    procedures zijn niet altijd eenduidig  of worden niet eenduidig opgevat,
•    er zijn soms problemen met het realiseren van tijdige en adequate follow-up van audits en inspecties,
•    er is niet altijd voldoende veiligheidskundige kennis aanwezig is bij de bedrijven.

Verbeteren

De resultaten van het onderzoek geven een duidelijk signaal aan de bedrijven. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor de veiligheid. De provincie gaat met de bedrijven in gesprek en zal hen aansporen de aanbevelingen uit te voeren. Ook gaan we in gesprek met de brancheverenigingen om te bekijken welke rol zij hierin kunnen spelen. Uiteraard bekijken de provincie als bevoegd gezag en wij ook welke vervolgacties genomen kunnen worden.

Verdiepend onderzoek raffinaderijen

Naar aanleiding van de incidenten in de zomer van 2017 bij de Exxon Mobil en Shell raffinaderijen is door de provincie  aan de DCMR verzocht om een verdiepend onderzoek te doen naar de raffinaderijen in het Rijnmond gebied. Op basis van de resultaten van het veiligheidscultuuronderzoek en de overige prestaties, zoals incidenten en overtredingen zal het onderzoek nader toegspitst worden. Daarbij kan de aard en intensiteit van het onderzoek per bedrijf verschillen. Dit onderzoek zal dit najaar starten en naar verwachting begin 2019 zijn afgerond.  

Risicogericht

Om de blijvende aandacht voor de veiligheidscultuur te borgen is in het provinciale beleid, de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021, bepaald dat toezicht op de bedrijven risicogericht plaatsvindt. Eén van de onderdelen, die bepaalt hoe risicogericht toezicht wordt ingericht, is de veiligheidscultuur binnen een bedrijf.