DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Werken aan meer transparantie rond risicovolle bedrijven

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

De provincie Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond willen bedrijven en inwoners meer inzicht geven in de regelgeving rond risicovolle bedrijven, en in de naleving van die regels. Doel is om in 2022 de relevante gegevens over alle risicovolle bedrijven in Zuid-Holland digitaal beschikbaar te hebben. De eerste resultaten zullen al sneller merkbaar zijn.

Risicovolle bedrijven zijn bedrijven die werken met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Denk aan raffinaderijen, (petro)chemie en op- en overslagbedrijven. Deze bedrijven moeten aan zeer strenge veiligheidseisen voldoen om zware ongevallen te voorkomen en de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken.

Deze regels zijn vastgelegd in verschillende wetten, besluiten en verordeningen en die worden regelmatig aangescherpt. Dat maakt de vergunningverlening ingewikkeld en het is daardoor lastig voor zowel de bedrijven als voor omwonenden en andere geïnteresseerden om op elk moment te weten welke regels nu gelden.

Altijd Actuele Digitale Vergunning

Met de ‘Altijd Actuele Digitale Vergunning’ willen de provincie Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond het zicht op de regelgeving rond risicovolle bedrijven verbeteren. Doel van dit programma is om een digitale omgeving te realiseren waarin voor provincie, omgevingsdiensten, bedrijven en anderen steeds per bedrijf zichtbaar is aan welke regels een bepaald bedrijf moet voldoen. Ook zal deze digitale omgeving op termijn informatie bieden over de uitstoot van schadelijke stoffen of de hoeveelheid lozingen door de bedrijven.Gedeputeerde Floor Vermeulen gaf maandag 28 januari het startsein voor het realiseren van het programma: “Met de Altijd Actuele Digitale Vergunning verhogen we de veiligheid van onze omgeving. Tegelijkertijd zorgen we voor minder rompslomp voor bedrijven en overheden. En nog een voordeel: het wordt voor inwoners gemakkelijker om na te zoeken welke eventuele risico’s er in hun omgeving spelen, en hoe de provincie en de omgevingsdiensten toezien op het inperken van die risico’s.”

Fasering

Dit jaar wordt een eerste versie van de Altijd Actuele Digitale Vergunning opgeleverd. Die is met name bedoeld voor direct betrokkenen bij het vergunningentraject: de risicovolle bedrijven zelf en de verantwoordelijke overheden. Vervolgens wordt het programma stap voor stap uitgebreid en ook ontsloten voor inwoners en anderen. Mogelijk kan er op termijn ook informatie over andere bedrijven aan worden toegevoegd. De Altijd Actuele Digitale Vergunning wordt zodanig ingericht dat deze in 2021 kan aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Risicovolle bedrijven

De provincie Zuid-Holland is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan, het toezicht op en indien noodzakelijk de handhaving op de meest risicovolle bedrijven in Zuid-Holland. Nederland telt ruim 400 risicovolle bedrijven, waarvan er ruim 120 in Zuid-Holland staan. Voor de taakuitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving, ten aanzien van deze risicovolle bedrijven in Nederland zijn er 6 gespecialiseerde omgevingsdiensten. In Zuid-Holland voert de DCMR Milieudienst Rijnmond deze taken namens de provincie Zuid-Holland uit.

Goed informeren

De provincie Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond willen de omwonenden van risicovolle bedrijven en andere belangstellenden zo goed mogelijk informeren over deze bedrijven, de risico’s die ze met zich mee brengen en over de manier waarop we als provincie vergunningen verleenden, toezicht houden en handhaven. Eerder al presenteerden de provincie en DCMR om die reden een online kaart waarop alle risicovolle bedrijven in Zuid-Holland zichtbaar zijn gemaakt.