DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stand van zaken sanering Broekpolder Vlaardingen

Nieuwsbericht Vlaardingen

In Broekpolder Vlaardingen, circa 350 hectare, wil de provincie Zuid-Holland de plekken waar sprake is van ecologisch risico verbeteren. Die plekken beslaan zo’n derde deel, 95 hectare, van de Broekpolder. De aanpak wordt nu besproken met de diverse gebiedspartijen zoals gemeente Vlaardingen en Federatie Broekpolder. Uitgangspunt is dat maatregelen zoveel als mogelijk in samenloop met andere wensen voor het gebied plaatsvinden.

In overleg

In 2010 is door gemeente Vlaardingen een saneringsplan opgesteld voor de Broekpolder. Dit plan voorziet er in om in samenloop met inrichtingsplannen voor het gebied maatregelen te treffen over een periode van 50 jaar.
In dit derde deel van het gebied is sprake van zodanig ecologisch risico dat maatregelen met spoed zouden moeten worden uitgevoerd. Op dit moment vinden gesprekken plaats tussen de diverse gebiedspartijen zoals gemeente Vlaardingen, Hoogheemraadschap, Federatie Broekpolder en provincie over een versnelling van de aanpak in die delen van het gebied. De DCMR werkt in opdracht van de provincie samen met deze gebiedspartijen aan de ontwikkeling van scenario’s voor de sanering van dit deel van het gebied.

Keuze

Die gesprekken gaan over een keuze: óf een versnelde aanpak met mogelijk grote impact, waarbij versneld de effecten van bodemverontreiniging op de ecologie  verdwijnen óf een aanpak met minder impact, waarbij gedeeltelijk ecologische risico’s worden geaccepteerd. Die aanpak vergt meer tijd.

Passende maatregelen

De provincie is zich er van bewust dat het spoedig saneren moet worden afgewogen tegen de impact die een sanering kan hebben op het gebied. Ingrepen in het gebied kunnen immers weleens ernstiger zijn dan de kwaal.

Bij herinrichten en saneren zijn ingrepen in het gebied onvermijdelijk. In de uitwerking van de plannen zal veel aandacht moeten worden besteed om die impact zoveel als redelijk mogelijk is te beperken. Het uitgangspunt is  dat maatregelen voor de bodem, versneld enzoveel als mogelijk in samenloop met andere wensen voor het gebied plaatsvinden.

De gemeente, Staatsbosbeheer, Federatie Broekpolder en Hoogheemraadschap werken op dit moment aan een herinrichtingsplan.

Op onderstaand plaatje is aangegeven om welke delen van het gebied het gaat. Deze delen zijn zwart gearceerd. Grofweg gesteld: vakken tussen het golfterrein en De Ruigte en vakken tussen de Watersportweg en De Ruigte.