DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Onderzoek naar asbestverdacht materiaal op terp Broekpolder Vlaardingen

Nieuwsbericht Vlaardingen

Een bezoeker van de Broekpolder heeft op de terp bij het Educatief Archeologisch Erf een stukje asbestverdacht materiaal gevonden en heeft dit bij de DCMR gemeld. Onze inspecteurs hebben naar aanleiding van de melding een eerste inspectie van de terpoppervlakte uitgevoerd. Hierbij zijn twee stukjes asbestverdacht materiaal gevonden. DCMR laat onderzoek doen.

Onderzoek

Ondanks dat de partijen toegepaste grond aan de gestelde eisen voldoen, heeft DCMR twijfel willen wegnemen die is ontstaan naar aanleiding van de vondst van de drie stukjes asbestverdacht materiaal. We hebben opdracht gegeven aan een erkend adviesbureau voor het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek volgens de daartoe gestelde onderzoeksnorm. Asbesthoudend materiaal in de bodem is tot op zekere hoogte toegestaan.
Het onderzoek is dinsdag 26 maart gestart en is half april afgerond. De uitkomst van het onderzoek is bekend.

Update 17 april: onderzoek afgerond

Op de terp is een maaiveldinspectie gedaan door het adviesbureau. Ook is een groot aantal sleuven gegraven waaruit grondmonsters zijn genomen. Deze grondmonsters zijn in een laboratorium geanalyseerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat geen sprake is van een bodemverontreiniging met asbest.

Situatie

In Broekpolder Vlaardingen, circa 350 hectare, wil de provincie Zuid-Holland de plekken waar sprake is van ecologisch risico verbeteren. Die plekken beslaan zo’n 95 hectare van de Broekpolder.

In opdracht van DCMR is namens de provincie Zuid-Holland in 2018 in het kader van een onderzoek naar saneringsmogelijkheden een proefsanering in het specifieke deel van de Broekpolder uitgevoerd. Het tastbare resultaat hiervan is de terp waar twee middeleeuwse huizen op worden gebouwd. De terp met de huizen vormde vorig jaar een deel van het decor bij de herdenking van de ‘Slag bij Vlaardingen’ en maakt deel uit van het verder te ontwikkelen Educatief Archeologisch Erf.

Toegepaste grond

Voor aanvang van de aanleg van de terp is bepaald aan welke wettelijk gestelde kwaliteitseisen de aan te brengen grond moest voldoen. Uit de leveringscertificaten bij de verschillende partijen aangebrachte grond blijkt dat hieraan is voldaan. Op grond van de kwaliteitsgegevens van de aangebrachte grond zijn er geen risico’s voor mensen en dieren. Het onderzoek naar asbest is uitgevoerd ter controle daarvan. Het terrein hoefde niet te worden afgesloten en is toegankelijk gebleven tijdens de uitvoering van het onderzoek.

Oeverbos Vlaardingen

De situatie in Broekpolder Vlaardingen staat los van de situatie in het Oeverbos. In het Oeverbos zijn gebonden asbestdeeltjes gevonden en wordt nu vervolgonderzoek gedaan. De grond die destijds in het Oeverbos is toegepast, heeft een andere herkomst dan de grond die is toegepast op de terp in de Broekpolder Vlaardingen.