DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Zuid-Holland brengt rapport over risicovolle bedrijven in 2018

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Provincie Zuid-Holland brengt elk jaar een rapportage uit over het toezicht op risicovolle bedrijven. De rapportage over 2018 laat zien dat bij geen van de geïnspecteerde bedrijven een overtreding van de zwaarste categorie 1 (onmiddellijke dreiging) is vastgesteld. Wel is het percentage bedrijven zonder overtredingen gedaald van 47% in 2017 naar 44% in 2018.

Een mogelijke verklaring voor dat laatste is de specifieke aandacht in 2018 voor de onafhankelijke overvulbeveiliging op verticale cilindrische tanks volgens de geactualiseerde richtlijn PGS-29. In het Rijnmondgebied staan bovengemiddeld veel van dit type installaties.

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag van de Brzo-bedrijven in Zuid-Holland voor de omgevingsveiligheid. Bij 120 bedrijven is in 2018 een inspectie in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen, Brzo, uitgevoerd door de DCMR. In de rapportage Brzo-inspecties 2018 Provincie Zuid-Holland staan de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspecties. De resultaten zijn vergeleken met de voorgaande jaren 2014, 2015, 2016 en 2017.

Intensief en risicogericht

Bedrijven zijn primair zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en omgeving en het naleven van wet- en regelgeving. Door intensief en risicogericht te inspecteren en strikt en voorspelbaar te handhaven op geconstateerde overtredingen blijven de provincie en de DCMR ook de komende jaren onverminderd inzetten op de naleving van wet- en regelgeving en daarmee op het beschermen van een veilige en gezonde leefomgeving.

De publieke samenvattingen van de individuele inspecties vindt u op de website van BRZO+ of via onze website.

Samenwerking

Het Brzo richt zich op drie onderwerpen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt toezicht op de interne of arbeidsveiligheid, de Veiligheidsregio op de brandveiligheid en de rampenbestrijding en de provincie en de daarvoor aangewezen omgevingsdienst, in Zuid-Holland en Zeeland de DCMR, op omgevingsveiligheid. Deze organisaties werken samen. In een filmpje van de Brzo-omgevingsdiensten wordt dit duidelijk.

Landelijk

Het landelijke beeld van de veiligheidssituatie bij Brzo-bedrijven is te vinden in de Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018, de zesde jaarlijkse rapportage hierover van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid.