DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsmetingen tijdens evenementen in oktober

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

Ook in de maand oktober is door de gemeenten in het Rijnmondgebied een groot aantal evenementenvergunningen verleend. We vermelden hieronder alleen de evenementen waarbij de DCMR als milieudienst betrokken is in de geluidsmonitoring.

Hoge geluidsnormen

We zorgen ervoor dat de organisatoren (en geluidstechnici) van deze evenementen zich aan de geluidsnormen uit de evenementenvergunning houden. Deze normen zijn hoger dan de normen voor ‘standaard’ horeca, omdat een evenement per definitie een uitzonderingssituatie is. Met geluidsnormen voor dB(A) en dB(C) proberen we zowel muziekgeluid als bastonen aan een acceptabel overlastniveau te laten voldoen. Als u de normen te hoog vindt, kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen evenementenvergunningen.

Het is haast onvermijdelijk dat een evenement hoorbaar is in de directe omgeving: daarom is een organisator verplicht tijdig een bewonersbrief te verspreiden. Zo kunt u eventueel rekening houden met de te verwachten overlast. Welke straten ten minste geïnformeerd moeten worden, staat in de vergunning. Ook geldt voor de meeste evenementen een eindtijd van 23.00u. Hier wordt alleen bij uitzondering van afgeweken.

Heeft melden zin?

Dat tot op zekere hoogte geaccepteerd wordt dat evenementen geluidsoverlast geven, betekent niet dat er niets met uw melding(en) gebeurt. De DCMR geeft het aantal meldingen altijd door aan de gemeente. Zij evalueert met de organisator en alle betrokken diensten het evenement. Hierbij worden ook de monitoringsresultaten en overlastbevindingen van de DCMR besproken. De gemeente kan aan de organisator maatregelen opleggen voor een volgend evenement. Wij ontvangen uw melding bij voorkeur via het online formulier.

Onze rol

De gemeente geeft na raadpleging van verschillende diensten een evenementenvergunning af voor een evenement. Er worden verschillende aspecten gecontroleerd, zoals de openbare orde en verkeers- en bouwveiligheid. De DCMR houdt zich bij evenementen specifiek en alleen bezig met het geluid. Bij grote evenementen adviseren onze geluidsdeskundigen. En houden onze inspecteurs toezicht op de naleving van de geluidsvoorschriften.

Onze inspecteurs meten zowel muziekgeluid, dB(A) als het geluidsniveau van de bassen, dB(C). Dit doen zij op de evenementenlocatie zelf én bij woningen in de directe omgeving. Met die metingen wordt gecontroleerd of de geluidgrenswaarden uit de vergunning worden nageleefd. Bij overschrijding wordt de organisator aangesproken en moet het geluidsniveau verlaagd worden.

Wanneer tijdens het evenement blijkt dat wel aan de normen voldaan wordt, maar er alsnog erg veel overlast in de omgeving is, zullen onze inspecteurs overleggen met de gemeente en geluidstechnici van het evenement. Als vergunningverlener kan de gemeente er dan voor kiezen de normen te verlagen, die onze inspecteurs op hun beurt dan weer zullen handhaven. Een geluidstechnicus kan bijvoorbeeld specifieke overlast gevende frequenties reduceren. Het geluid zal hiermee niet volledig verdwijnen, maar de meest storende tonen worden mogelijk wel minder hinderlijk.

Bij de volgende evenementen in oktober is DCMR betrokken in de geluidsmonitoring:

Zaterdag 6 oktober
Festival Downtown
In de omgeving van de Witte de Withstraat en het Eendrachtsplein zijn 5 podia en een rondfietsend soundsystem te vinden: alle programmering vindt plaats tussen 14.30 en 23.00u.
Meer informatie: bekijk de afgegeven vergunning van de gemeente Rotterdam.

Vrijdag 18 tot zondag 27 oktober
Najaarskermis op het Lloyd Multiplein
Alle dagen van 13.00 tot 23.00u, Op vrijdagen en zaterdagen tot 24.00u.

Zaterdag 26 oktober
Crazy Sexy Cool Halloween in het Zuiderpark
Begint om 14.00 uur, vanaf 16.00 uur mag geluidsniveau wat harder, stopt om 23.00u met afsluitend vuurwerk.

Veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen over geluidoverlast bij evenementen hebben we op een rij gezet.

Foto: Danny Howe/ Unsplash