DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

ILT akkoord met herkeuring thermisch gereinigde grond. Toepasbaarheid TGG en meldingsprocedure

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat de herkeuringen van thermisch gereinigde grond (TGG) van de bedrijven Theo Pouw en ATM voldoen. Er is een betrouwbaar beeld gegeven van de kwaliteit en eigenschappen van de TGG die is opgeslagen.

Thermisch reinigen is een manier waarop men een mengsel van ernstig vervuilde grond en teerhoudend asfalt (afkomstig van wegonderhoud) kan schoonmaken.

Het vertrouwen in thermisch gereinigde grond werd in 2016 geschaad nadat bleek dat de kwaliteit op drie locaties (Westdijk in Bunschoten, de plas van Heenvliet en de Perkpolder) niet voldeed aan de normen die gesteld worden vanuit het Besluit Bodemkwaliteit. Daarom stelde de ILT een onderzoek in naar de bedrijven in Nederland die thermisch reinigen en op dit moment veel TGG produceren. Dit zijn Theo Pouw en ATM. De ILT eiste van ATM aanpassing van het productieproces.

Aangepaste productieprocessen

Theo Pouw en ATM hebben inmiddels hun productieprocessen gewijzigd en hun voorraden opnieuw gekeurd op een uitgebreider analysepakket. De bedrijven mogen de TGG nu weer aanbieden. Voor daadwerkelijke toepassing is toestemming nodig van het lokaal bevoegd gezag. De reinigers geven nu de mogelijkheden en knelpunten bij (voorgenomen) toepassing aan in een bijsluiter. De lokale bevoegde gezagen (bijvoorbeeld een omgevingsdienst) kunnen hun besluitvorming in het kader van de Zorgplicht over de toepassing hierop baseren. TGG kan dan onder specifieke condities worden toegepast, bijvoorbeeld in een brak gebied en zonder contact met het grondwater.

De ILT gaat in 2020 afspraken met de handhavingspartners maken over het toezicht op thermische reinigers, zodat de kwaliteit van nieuw te produceren TGG gewaarborgd blijft.

Toepasbaarheid TGG

TGG is milieuhygiënisch niet geschikt voor toepassing in of in de directe nabijheid van (gevoelige) landbouw- natuurgebieden of grondwaterbeschermingsgebieden en is ook niet geschikt voor toepassing in grond- of oppervlaktewater. TGG is daarnaast ook niet geschikt als aanvulgrond voor leeflaagconstructies. De toepasbaarheid in verschillende situaties is ook opgenomen in het stroomschema onderaan dit bericht.

De TGG voldoet voor wat betreft de genormeerde stoffen aan de maximale waarden voor klasse industrie en toepassing in een grootschalige bodemtoepassing (GBT). Uit de keuringen blijkt echter dat een aantal niet genormeerde parameters verhoogd voorkomt in TGG. Daarom moet, door lokaal bevoegd gezag, een nadere invulling gegeven worden aan de zorgplicht voor deze niet-genormeerde stoffen. Het gaat onder andere om antimoon, molybdeen, calcium, chloride, sulfaat en de pH. Naast de invulling van de zorgplicht is een nadere locatie-specifieke uitwerking nodig voor de toepassing.

Meldingen

Uit het bovenstaande volgt dat de toepassing van TGG maatwerk vereist per bevoegd gezag. Daarom mag TGG niet meer alleen via een BBK-melding worden toegepast.

Indien u voornemens bent TGG toe te passen binnen het werkgebied van de DCMR dient u contact op te nemen met Team TGG, 010-2468187 of 010-2468636. We maken dan een afspraak om de plannen te bespreken.

Indien u meer informatie wenst over de eigenschappen van TGG of de keuringsresultaten kunt u een email sturen naar tgg@atm.nl

Toepassingsschema

Foto: Toepassingsschema thermisch gereinigde grond
Foto: ILT akkoord met herkeuring thermisch gereinigde grond (TGG)