DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Onderzoek GGD en DCMR luchtkwaliteit Hoek van Holland gereed

Nieuwsbericht Hoek van Holland

Laatst gewijzigd

Tussen 2000 en 2019 is een forse afname te zien van de hoeveelheid verontreinigende stoffen in de lucht in Hoek van Holland. Dit zegt overigens niets over de overlast die mensen al of niet ervaren en hoe ze die beleven, aldus GGD en DCMR in het rapport.

Er is in het onderzoek geen direct verband vastgesteld tussen het aantal meldingen over stofoverlast en de gemeten concentraties verontreinigende stoffen in de lucht in de afgelopen 20 jaar. In het algemeen is de luchtkwaliteit in Hoek van Holland, net als in de rest van Nederland, aanzienlijk verbeterd. Dit zegt overigens niets over de overlast die mensen al of niet ervaren en hoe ze die beleven, aldus GGD en DCMR in het rapport.

Al jaren krijgt de meldkamer van de DCMR klachten over stof uit Hoek van Holland. In de zomer 2019 waren er klachtengolven met meer dan honderd meldingen en in voorjaar 2020 deden zich nieuwe klachtengolven voor. De hinder leidt tot zorgen bij inwoners over de samenstelling van het stof, de luchtverontreiniging in Hoek van Holland in het algemeen en de mogelijke gevolgen ervan voor de gezondheid. Het rapport beschrijft de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Hoek van Holland sinds 2000 aan de hand van meetgegevens. Die zijn vervolgens geplaatst tegenover de wettelijke normen en andere criteria zoals WHO-advieswaarden.Daarnaast is gekeken hoe de gezondheid is van inwoners van Hoek van Holland ten opzichte van andere plaatsen in de Rijnmond.

Tussen 2000 en 2019 is een forse afname te zien van luchtverontreinigende stoffen. De hoeveelheden liggen binnen de wettelijke normen. De concentraties van stikstofdioxide en fijnstof (twee belangrijke indicatoren voor luchtvervuiling) zijn iets lager dan de gemiddelden in de Rijnmond. De hoeveelheid fijnstof is sinds 2009 met  circa 10 procent gedaald; de hoeveelheid roet met 30 procent en zwaveldioxide met 80 procent. De laatste drie jaar lijkt vooral bij stof de daling af te nemen. Mogelijke oorzaak van de dalende afname is dat de meeste maatregelen die mogelijk zijn, al zijn genomen. Daarnaast is de afgelopen 10 jaar de activiteit in de haven toegenomen. Dat kan ook weer fijnstofuitstoot opleveren. De hoeveelheid zware metalen in de lucht is afgenomen met het sinds 2007 stapsgewijs ingevoerde verbod op zware stookolie voor de zeevaart.

De GGD peilt regelmatig de gezondheidstoestand in Rotterdam-Rijnmond door middel van de gezondheidsmonitor. Hieruit blijkt niet dat er in Hoek van Holland duidelijk meer of minder longziekten of hart- en vaatziekten voorkomen dan in andere gebieden in Rotterdam-Rijnmond. In vergelijking met plaatsen elders in de Rijnmond geven inwoners van Hoek van Holland hun gezondheid in een aantal gevallen gemiddeld een hogere waardering.

Het trendonderzoek maakt deel uit van een omvangrijk toezichts-, vergunnings- en researchproject dat is gestart in 2019. Het staat onder verantwoordelijkheid van de Gebiedscommissie Hoek van Holland.