DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Afkortingen en begrippen Omgeving in Kaart

Afkorting Begrip Omschrijving
Wbb Wet bodembescherming De Wet bodembescherming stelt regels op om de bodem te beschermen, ter voorkoming van bodemverontreiniging en om ontstane verontreiniging te kunnen saneren.
Wm Wet milieubeheer De Wet milieubeheer beschermt het milieu. Volgens artikel 8.1 van de Wm is het verboden een bedrijf te beginnen, uit te breiden of om te vormen zonder een milieuvergunning.
Wm-vergunning   Een Wm-vergunning (of milieuvergunning) schrijft voor aan welke milieuvoorschriften een bedrijf moet voldoen. De vergunning is een op een locatie toegeschreven uitwerking van de regels uit de Wet Milieubeheer. Een vergunning is nodig bij het oprichten, verbouwen en uitbreiden van een bedrijf of 'bedrijfsmatige activiteit'.
8.40-AMvB Algemene Maatregel van Bestuur Voor bepaalde bedrijfssectoren gelden algemene milieuregels. Deze algemene maatregelen van bestuur zijn gebaseerd op artikel 8.40 van de Wm en worden daarom 8.40-AMvB's genoemd. Bedrijven die onder deze 8.40-AMvB's vallen, hebben geen milieuvergunning meer nodig. Wel moeten zij hun activiteiten melden (meldingsplicht).
  Nadere eisen bij een melding In bepaalde gevallen kunnen, afhankelijk van de situatie van het bedrijf, nadere eisen worden gesteld. Zo’n bedrijf moet dan zowel aan de voorschriften van de AMvB als aan de gestelde nadere eisen voldoen.
  Beschikking Dit is een specifiek besluit dat door het bevoegd gezag wordt gemaakt op basis van wet- en regelgeving. Alle vergunningen, goedkeuringen, beoordelingen et cetera, zijn beschikkingen. Ook de nadere eisen die worden gesteld bij bedrijven die onder AMvB's vallen, zijn beschikkingen.
VPL Vergunningplichting Het bedrijf is verplicht een milieuvergunning te hebben.
MEV Melding-en vergunningplichtig Een bedrijf moet een milieuvergunning hebben en is ook meldingplichtig voor een AMvB.
MPL Meldingplichtig Een bedrijf is niet verplicht een vergunning te hebben, maar moet wel voldoen aan algemene regels die beschreven staan in de voor het bedrijf geldende AMvB. Het bedrijf moet zich bij aanvang van de activiteiten melden, zodat gecontroleerd kan worden of het bedrijf zich aan de regels houdt.
  Status ontwerp Het achterliggende document is een ontwerpbeschikking.
  Status definitief Het achterliggende document is een definitief besluit.
  Status gemeld Er is een (8.40) melding gedaan.
  Procedurestap Wettelijke procedurestappen die moeten worden doorlopen.