DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bedrijfsmatig asbest slopen of verwijderen

Heeft u een bedrijf en wilt u gaan slopen of verbouwen? Als uw gebouw ouder is dan 1994 is er een kans dat er asbest in uw gebouw zit en moet u een sloopmelding doen via het Omgevingsloket.

In onderstaande gevallen is, volgens artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012, een sloopmelding verplicht:

 • Het verwijderen van asbest.
 • Slopen waarbij asbest wordt verwijderd.
 • Slopen waarbij meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt.

Volg het stappenplan om te kijken wat u moet doen bij asbest.

Mag uw bedrijf zelf asbest verwijderen?

Nee. Alleen deskundige en gecertificeerde bedrijven mogen bedrijfsmatig asbest verwijderen. Deze bedrijven voldoen aan hoge kwaliteitseisen en werken met opgeleid personeel.

Bedrijven of zzp’ers die als bedrijf niet zijn gecertificeerd mogen risicoklasse 2 en 2A saneringen nooit uitvoeren. In voorkomende gevallen mogen risicoklasse 1 werkzaamheden uitgevoerd worden door niet gecertificeerde bedrijven of personen. Er gelden ook in die situaties voorschriften over deskundigheid en arbeidsmiddelen.

Hoe doe ik een sloopmelding?

U (of een bedrijf namens u) doet een sloopmelding  door een formulier in te vullen op www.omgevingsloket.nl. Het bevoegd gezag, de gemeente of de provincie, ontvangt deze melding. Waarschijnlijk moet u ook een asbestinventarisatierapport meesturen. Dit is een inventarisatie die u laat doen voor het slopen, om na te gaan waar in het bouwwerk asbest zit. Deze inventarisatie is de basis voor uw sloopmelding.

Een asbestinventarisatie is niet verplicht voor bouwwerken of objecten die op of na 1 januari 1994 zijn gebouwd of vervaardigd. Er zijn daarnaast nog enkele uitzonderingen op de inventarisatieplicht. Zie hiervoor Artikel 4 Asbestverwijderingsbesluit 2005 via www.wetten.nl.

Hoe ver van te voren moet ik sloopwerkzaamheden melden?

Dien uw sloopmelding 4 weken voor de sloopwerkzaamheden in. Houdt rekening met deze termijn bij de werkzaamheden. U mag namelijk niet starten met slopen voordat uw melding is geaccepteerd.

In een aantal gevallen kan worden afgeweken van deze termijn:

 • In geval van een directe noodzaak tot sloop bij een calamiteit.
 • In geval van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden. Dit geldt uitsluitend ter voorkoming van onnodige leegstand van een gebouw of in gevallen dat het gebruiksgenot ernstig wordt belemmerd.
 • In het geval dat het bevoegd gezag besluit van de termijn af te wijken.

Wat doet de DCMR met uw melding?

De DCMR behandelt namens of in samenwerking met het bevoegd gezag uw melding. Wij doen het volgende:

 • Er vindt een intake plaats nadat uw melding bij ons binnen is.
 • Een toezichthouder beoordeelt de melding, waarvan de ingediende termijn, de voorgenomen werkzaamheden en volledigheid onderdeel zijn van de beoordeling.
 • Het meegeleverde asbestinventarisatierapport wordt getoetst aan de voorschriften uit het Certificatieschema voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering.
 • Als de melding op basis van bovenstaande niet kan worden geaccepteerd is er geen sprake van een sloopmelding en wordt dit per brief aan de melder kenbaar gemaakt.
 • Als de melding wel kan worden geaccepteerd en het gaat alleen om asbestverwijdering ontvangt de melder een acceptatiebrief van de DCMR namens het bevoegd gezag. Als het gaat om (gedeeltelijke) sloop zenden wij een positief advies naar het desbetreffende bevoegd gezag om de melding verder af te handelen. U krijgt de brief dan van de gemeente.

Controleert de DCMR de asbestverwijdering?

Naast het beoordelen van sloopmeldingen voert de DCMR namens het bevoegd gezag ook toezicht uit op de asbestverwijdering door bedrijven. Het kan daarom ook gebeuren dat een toezichthouder onaangekondigd uw bedrijf bezoekt tijdens de sloopwerkzaamheden. Hij of zij controleert dan de werkzaamheden van het bedrijf dat de asbestverwijdering uitvoert.

Als u vragen heeft kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de DCMR op telefoonnummer 010 246 8000 of via info@dcmr.nl.

Wat is asbest?

Asbest wordt gebruikt als verzamelnaam voor een aantal specifieke mineraalsoorten met een zeer fijne vezelstructuur. Sinds 1 juli 1993 is het toepassen van asbest verboden. Voor die tijd werd asbest veel gebruikt in de bouw. Vaak is het verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het zit ook in plafondplaten, vensterbanken, vloerzeil, pakkingmaterialen en isolatiemateriaal.

Op de website van Milieucentraal vindt u meer informatie over asbest. Vragen over de gezondheidsrisico’s van asbest?Heeft u vragen over de gezondheidsrisico’s van asbest dan kunt u contact opnemen met de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Ik zie dat iemand asbest niet goed verwijdert, kan ik dat melden? 

U kunt dag en nacht bij de DCMR een melding doorgeven als u denkt dat asbest door derden niet goed wordt verwijderd. Dit kan per telefoon 0888 333555 of online via het milieumeldingenformulier.
Wij controleren of er toestemming is en de verwijdering op de juiste wijze plaatsvindt, zo niet, dan handhaven we of we informeren de gemeente.