DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bodem

Overheden binnen en buiten de regio Rijnmond kunnen bij ons terecht voor vragen over bodemkwaliteit. We kunnen u helpen met bodemonderzoek, bodemtoetsen, bodeminformatie en quickscans op het gebied van bodemkwaliteit.

U kunt op twee manieren contact met ons opnemen:

  • Dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur via de bodemtelefoon: 010 246 8140
  • Via een e-mail met uw verzoek of vraag aan info@dcmr.nl

 

Producten en diensten

Bodemonderzoek

De DCMR voert historisch onderzoek uit en begeleidt de uitvoering van bodemonderzoek.

Quickscan bodemkwaliteit

De DCMR maakt quickscans bodemkwaliteit die gebruikt kunnen worden bij de bodemtoets.

Advies bodemtoets

De DCMR kan gemeenten in heel Nederland helpen met de beoordeling van bodemonderzoeken.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond

We beoordelen de milieu hygiënische kwaliteit van thermisch gereinigde grond via een nieuwe onderzoeksrichtlijn.

Tijdelijk handelingskader PFAS houdende grond

Op 8 juli 2019 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘handelingskader PFAS’. Dit handelingskader is opgesteld in samenwerking met decentrale overheden en biedt richtlijnen voor landelijke regels voor hergebruik van grond en bagger.

Bodemkwaliteitskaart Rotterdam 2013, Toetsingstabel en Gis-bestanden

Toetsingstabel (STI en Bkk) en de Gis-bestanden van de Ruimtelijke Eenheden (RE) die horen bij de nota Bodemkwaliteitskaart Rotterdam 2013:

Nieuwsberichten

Onderzoek naar lood bij kinderspeelplaatsen afgerond

Provincie Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzocht DCMR het blootstellingsrisico aan lood in de bodem van 266 kinderspeelplaatsen in het Rijnmondgebied. Bij circa 95% van de onderzochte kinderspeelplaatsen zijn geen maatregelen nodig.

Laatste werkzaamheden herinrichting en sanering Oeverbos-Oost Vlaardingen vandaag van start

Vlaardingen

In Vlaardingen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van het oostelijk deel van het Oeverbos.

Onderzoek naar asbestverdacht materiaal op terp Broekpolder Vlaardingen

Vlaardingen

Bij het Educatief Archeologisch Erf is een stukje asbestverdacht materiaal gevonden. Dit is bij DCMR gemeld. Inspecteurs hebben een eerste inspectie van de terpoppervlakte uitgevoerd. Hierbij zijn twee stukjes gevonden. DCMR heeft onderzoek laten doen.

Onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond

Provincie Zuid-Holland

We beoordelen de milieu hygiënische kwaliteit van thermisch gereinigde grond via een nieuwe onderzoeksrichtlijn.