DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bodem

Overheden binnen en buiten de regio Rijnmond kunnen bij ons terecht voor vragen over bodemkwaliteit. We kunnen u helpen met bodemonderzoek, bodemtoetsen, bodeminformatie en quickscans op het gebied van bodemkwaliteit.

U kunt op twee manieren contact met ons opnemen:

  • Dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur via de bodemtelefoon: 010 246 8140
  • Via een e-mail met uw verzoek of vraag aan info@dcmr.nl

 

Producten en diensten

Bodemonderzoek

De DCMR voert historisch onderzoek uit en begeleidt de uitvoering van bodemonderzoek.

Quickscan bodemkwaliteit

De DCMR maakt quickscans bodemkwaliteit die gebruikt kunnen worden bij de bodemtoets.

Advies bodemtoets

De DCMR kan gemeenten in heel Nederland helpen met de beoordeling van bodemonderzoeken.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Publicaties

Onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond

We beoordelen de milieu hygiënische kwaliteit van thermisch gereinigde grond via een nieuwe onderzoeksrichtlijn.

Tijdelijk handelingskader PFAS houdende grond

Op 8 juli 2019 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘handelingskader PFAS’. Dit handelingskader is opgesteld in samenwerking met decentrale overheden en biedt richtlijnen voor landelijke regels voor hergebruik van grond en bagger.

Bodemkwaliteitskaart Rotterdam 2013, Toetsingstabel en Gis-bestanden

Toetsingstabel (STI en Bkk) en de Gis-bestanden van de Ruimtelijke Eenheden (RE) die horen bij de nota Bodemkwaliteitskaart Rotterdam 2013:

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Nieuwsberichten

Onderzoek naar asbestverdacht materiaal op terp Broekpolder Vlaardingen

Vlaardingen

Bij het Educatief Archeologisch Erf is een stukje asbestverdacht materiaal gevonden. Dit is bij DCMR gemeld. Inspecteurs hebben een eerste inspectie van de terpoppervlakte uitgevoerd. Hierbij zijn twee stukjes gevonden. DCMR heeft onderzoek laten doen.

Onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond

Provincie Zuid-Holland

We beoordelen de milieu hygiënische kwaliteit van thermisch gereinigde grond via een nieuwe onderzoeksrichtlijn.

Stand van zaken sanering Broekpolder Vlaardingen

Vlaardingen

In de Broekpolder wil provincie Zuid-Holland de plekken waar sprake is van ecologisch risico verbeteren. Gebiedspartijen bespreken nu de aanpak. Uitgangspunt is dat maatregelen zoveel mogelijk in samenloop met andere wensen voor het gebied plaatsvinden.

Start vervolgonderzoek naar asbest in Oeverbos Vlaardingen

Vlaardingen

Staatsbosbeheer en DCMR starten onderzoek dieper in de grond naar de aanwezigheid van asbest in Oeverbos Vlaardingen. Dat onderzoek begint woensdag 20 februari 2019.