DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Bodem

Overheden binnen en buiten de regio Rijnmond kunnen bij ons terecht voor vragen over bodemkwaliteit. We kunnen u helpen met bodemonderzoek, bodemtoetsen, bodeminformatie en quickscans op het gebied van bodemkwaliteit.

U kunt op twee manieren contact met ons opnemen:

  • Dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur via de bodemtelefoon: 010 246 8140
  • Via een e-mail met uw verzoek of vraag aan info@dcmr.nl

 

Producten en diensten

Bodemonderzoek

De DCMR voert historisch onderzoek uit en begeleidt de uitvoering van bodemonderzoek.

Quickscan bodemkwaliteit

De DCMR maakt quickscans bodemkwaliteit die gebruikt kunnen worden bij de bodemtoets.

Advies bodemtoets

De DCMR kan gemeenten in heel Nederland helpen met de beoordeling van bodemonderzoeken.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Nota bodembeheer gemeente Goeree-Overflakkee 2015

Regels voor het toepassen van grond en bagger op de landbodem in de gemeente Goeree-Overflakkee en de lokale uitwerking van de landelijke regelgeving uit het Besluit bodemkwaliteit.

Wijziging Nota bodemheer Maassluis Vlaardingen 2016 - 2026

Aanpassing Toepassingskaart (0-1 m-mv en 1-2 m-mv): In verband met de verandering van het deelgebied Vergulde Hand West in bedrijfsterrein is het deelgebied op de toepassingskaart ingedeeld in de klasse "Industrie".

Nota bodembeheer Maassluis Vlaardingen 2016 - 2026

Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen van grond en baggerspecie Gemeenten Maassluis en Vlaardingen

Nieuwsberichten

Let op lood

Rotterdam postbusnummers

Op verschillende plaatsen in Rotterdam is de bodem vervuild met lood. Dat is niet goed voor de gezondheid. Zeker niet voor jonge kinderen.

Wethouder Visser trapt megasanering Keilehaven af

Op 3 oktober gaf wethouder Adriaan Visser van Rotterdam de formele aftrap van de ongeveer acht jaar durende bodemsanering van het voormalig gasfabrieksterrein aan de Keilehaven.

Kwaliteitsborging voor het bouwen verandert

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van nieuwe gebouwen en vergunningplichtige werken. De Wet treedt 1 januari 2018, naar verwachting, in werking.

Bodem in de Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt ook de Wet bodembescherming (Wbb). De exacte tekst van de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving is nog niet bekend.