DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Bodem

Overheden binnen en buiten de regio Rijnmond kunnen bij ons terecht voor vragen over bodemkwaliteit. We kunnen u helpen met bodemonderzoek, bodemtoetsen, bodeminformatie en quickscans op het gebied van bodemkwaliteit.

U kunt op twee manieren contact met ons opnemen:

  • Dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur via de bodemtelefoon: 010 246 8140
  • Via een e-mail met uw verzoek of vraag aan info@dcmr.nl

 

Producten en diensten

Bodemonderzoek

De DCMR voert historisch onderzoek uit en begeleidt de uitvoering van bodemonderzoek.

Quickscan bodemkwaliteit

De DCMR maakt quickscans bodemkwaliteit die gebruikt kunnen worden bij de bodemtoets.

Advies bodemtoets

De DCMR kan gemeenten in heel Nederland helpen met de beoordeling van bodemonderzoeken.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Dikte en kwaliteit van leeflagen in relatie tot bodemgebruik in het kader van het bodemsaneringsbeleid voor het Rijnmondgebied.

Met het vervallen van het Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid Zuid-Holland van 2003, is er onvoldoende duidelijkheid over de vereiste diktes en kwaliteit van leeflagen in relatie tot bestaand of beoogd bodemgebruik. In deze publicatie worden de afwegingscriteria nader uitgewerkt.

Rubbergranulaat op sportvelden

Op woensdag 11 oktober is een uitzending van Zembla geweest over het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden. Over dit onderwerp is overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van VNG, RIVM, GGD, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Richtlijnen voor onderzoek naar asbest in de bodem

Door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is 16 januari 2017 een brief gestuurd naar alle bodemintermediairs, waarin wordt aangekondigd dat strenger gaat worden gecontroleerd op het bemonsteren en analyseren van puinhoudende grond op asbest.

Nieuwsberichten

Meer inzicht in grondstromen, minder bodemverontreiniging

Provincie Zuid-Holland

Samen met Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant , Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Inspectie Leefomgeving en Transport heeft DCMR een barrièremodel grondstromen ontwikkeld.

Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO), wat u nog moet weten . . .

Provincie Zuid-Holland

Op 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) in werking getreden. Hieronder antwoorden op een aantal veel gestelde vragen.

Aanvullingsbesluit bodem, gezamenlijk signaal richting Ministerie?

Provincie Zuid-Holland

In februari heeft de VNG zijn zorgen geuit over de ontwerptekst van het Aanvullingsbesluit Bodem in de Omgevingswet, waarin samen met de Aanvullingswet Bodem de bodemregelgeving onder de Omgevingswet zal worden geregeld.

Onderzoek naar lood in de bodem van kinderspeelplaatsen

Rotterdam

Op veel plaatsen is de bodem diffuus verontreinigd geraakt met lood. Dit is ook het geval in de regio Rijnmond.