DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Bodem

Overheden binnen en buiten de regio Rijnmond kunnen bij ons terecht voor vragen over bodemkwaliteit. We kunnen u helpen met bodemonderzoek, bodemtoetsen, bodeminformatie en quickscans op het gebied van bodemkwaliteit.

U kunt op twee manieren contact met ons opnemen:

  • Dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur via de bodemtelefoon: 010 246 8140
  • Via een e-mail met uw verzoek of vraag aan info@dcmr.nl

 

Producten en diensten

Bodemonderzoek

De DCMR voert historisch onderzoek uit en begeleidt de uitvoering van bodemonderzoek.

Quickscan bodemkwaliteit

De DCMR maakt quickscans bodemkwaliteit die gebruikt kunnen worden bij de bodemtoets.

Advies bodemtoets

De DCMR kan gemeenten in heel Nederland helpen met de beoordeling van bodemonderzoeken.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Dikte en kwaliteit van leeflagen in relatie tot bodemgebruik in het kader van het bodemsaneringsbeleid voor het Rijnmondgebied.

Met het vervallen van het Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid Zuid-Holland van 2003, is er onvoldoende duidelijkheid over de vereiste diktes en kwaliteit van leeflagen in relatie tot bestaand of beoogd bodemgebruik. In deze publicatie worden de afwegingscriteria nader uitgewerkt.

Rubbergranulaat op sportvelden

Op woensdag 11 oktober is een uitzending van Zembla geweest over het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden. Over dit onderwerp is overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van VNG, RIVM, GGD, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Richtlijnen voor onderzoek naar asbest in de bodem

Door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is 16 januari 2017 een brief gestuurd naar alle bodemintermediairs, waarin wordt aangekondigd dat strenger gaat worden gecontroleerd op het bemonsteren en analyseren van puinhoudende grond op asbest.

Nieuwsberichten

Proef bodemsanering in de Broekpolder Vlaardingen

Vlaardingen

In maart en april rijden er op werkdagen vrachtwagens van en naar het terrein nabij het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen door een proef van provincie Zuid-Holland met bodemsanering. Deze proef wordt uitgevoerd door de DCMR.

GebiedsGerichte Aanpak (GGA) Botlek

Botlek

In het Rotterdamse havengebied is door langdurige aanwezigheid van industriële activiteiten op verschillende plaatsen verontreiniging van bodem en grondwater ontstaan.

Let op lood

Rotterdam postbusnummers

Op verschillende plaatsen in Rotterdam is de bodem vervuild met lood. Dat is niet goed voor de gezondheid. Zeker niet voor jonge kinderen.

Wethouder Visser trapt megasanering Keilehaven af

Op 3 oktober gaf wethouder Adriaan Visser van Rotterdam de formele aftrap van de ongeveer acht jaar durende bodemsanering van het voormalig gasfabrieksterrein aan de Keilehaven.