DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bodem

Overheden binnen en buiten de regio Rijnmond kunnen bij ons terecht voor vragen over bodemkwaliteit. We kunnen u helpen met bodemonderzoek, bodemtoetsen, bodeminformatie en quickscans op het gebied van bodemkwaliteit.

U kunt op twee manieren contact met ons opnemen:

  • Dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur via de bodemtelefoon: 010 246 8140
  • Via een e-mail met uw verzoek of vraag aan info@dcmr.nl

 

Producten en diensten

Bodemonderzoek

De DCMR voert historisch onderzoek uit en begeleidt de uitvoering van bodemonderzoek.

Quickscan bodemkwaliteit

De DCMR maakt quickscans bodemkwaliteit die gebruikt kunnen worden bij de bodemtoets.

Advies bodemtoets

De DCMR kan gemeenten in heel Nederland helpen met de beoordeling van bodemonderzoeken.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Publicaties

Eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt Maasluis

Het eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis beschrijft de eerste en tweede fase en de resultaten van het bodemecologisch onderzoek. Op basis van de uitkomst wordt een besluit genomen door het bevoegd gezag Wet bodembescherming over ecologische risico’s.

Invulinstructies Squit iBis

Om er voor te zorgen dat Squit iBis zo uniform mogelijk wordt ingevuld, zijn er tussen de DCMR en de participanten afspraken gemaakt over de invoervelden die verplicht ingevuld moeten zijn. Deze verplichte velden hebben ook te maken met de export volgens het SIKB 0101 protocol, waarin de uitwisseling van de bodemgegevens is geregeld. De gemaakte afspraken zijn verwerkt in een invulinstructie.

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Resultaten milieu onderzoek RIVM naar rubbergranulaat van 3 juli 2018

Het RIVM heeft onderzoek uitgevoerd rond 10 kunstgrasvelden van voetbalclubs in Nederland die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van oude autobanden. Bij het onderzoek heeft het RIVM samengewerkt met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA; het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland).

Nieuwsberichten

Herontwikkeling Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel in zicht

Krimpen aan den IJssel

Peter Heij, Directeur-Generaal Ministerie van IenW, en Theo Winter, Raad van Bestuur Dura Vermeer, ondertekenden 26 oktober 2018 het uitvoeringscontract voor de bodemsanering en het bouwrijp maken van de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel.

Let op Lood!

Provincie Zuid-Holland

Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in Zuid-Holland lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar.

Maatregelen bij proef bodemsanering Broekpolder Vlaardingen

Vlaardingen

De proef startte maart 2018 met het aanleggen van een terp van grond, waarop het Rottahuis en het Spijkenisserhuis worden nagebouwd. Nu blijken de terp en het talud op een aantal plaatsen instabiel.

Waarom B&W Rotterdam de geldigheidsduur van de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam 2013 per ontwerp-besluit heeft verlengd met 5 jaar

Rotterdam

De Bodemkwaliteitskaart Rotterdam is 20 juni 2013 definitief vastgesteld door de gemeente Rotterdam. Het College van B&W van Rotterdam heeft op 12 juni 2018 een concept-besluit genomen, om de geldigheidsduur te verlengen met 5 jaar.