DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bodem

Overheden binnen en buiten de regio Rijnmond kunnen bij ons terecht voor vragen over bodemkwaliteit. We kunnen u helpen met bodemonderzoek, bodemtoetsen, bodeminformatie en quickscans op het gebied van bodemkwaliteit.

U kunt op twee manieren contact met ons opnemen:

  • Dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur via de bodemtelefoon: 010 246 8140
  • Via een e-mail met uw verzoek of vraag aan info@dcmr.nl

Bodemonderzoeksrapporten en de beoordelingen daarvan zijn terug te vinden op "Omgeving in Kaart"

Producten en diensten

Bodemonderzoek

De DCMR voert historisch onderzoek uit en begeleidt de uitvoering van bodemonderzoek.

Quickscan bodemkwaliteit

De DCMR maakt quickscans bodemkwaliteit die gebruikt kunnen worden bij de bodemtoets.

Advies bodemtoets

De DCMR kan gemeenten in heel Nederland helpen met de beoordeling van bodemonderzoeken.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Publicaties

Richtlijn Kleinschalig Grondverzet (RKG)

Richtlijn voor de uitvoering van kleinschalig grondverzet in bodemverontreinigingen zonder het doorlopen van een procedure Wet bodembescherming. De richtlijn geldt voor het werkgebied van de DCMR met uitzondering van de gemeente Schiedam.

Invulinstructies Squit iBis

Om er voor te zorgen dat Squit iBis zo uniform mogelijk wordt ingevuld, zijn er tussen de DCMR en de participanten afspraken gemaakt over de invoervelden die verplicht ingevuld moeten zijn. Deze verplichte velden hebben ook te maken met de export volgens het SIKB 0101-protocol, waarin de uitwisseling van de bodemgegevens is geregeld. De gemaakte afspraken zijn verwerkt in een invulinstructie en aangepast naar aanleiding van de update naar versie 3.1 van Squit iBis.

Register Monitoring en Omgevingsinformatie

In het MOI-register (Monitoring & Omgevingsinformatie) vindt u informatie over de staat van de leefomgeving en de factoren die de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden.

Eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis

Het eindrapport Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis beschrijft de eerste en tweede fase en de resultaten van het bodemecologisch onderzoek. Op basis van de uitkomst is op 29 juli 2019, na een openbare procedure voor zienswijzen vanaf 18 april 2019, is het besluit genomen over –het ontbreken van – ecologische risico’s als gevolg van de verontreiniging op de locatie Vogelbuurt Maassluis.

Nieuwsberichten

Rapport RIVM: recreëren Plas van Heenvliet in Brielle geen gevaar voor gezondheid

Brielle

De Plas van Heenvliet is een voormalige zandwinput. Aannemerscombinatie Plas van Heenvliet richt deze momenteel in als recreatieplas in opdracht van gemeente Brielle. Het RIVM heeft hier onderzoek gedaan.

Start bodemonderzoek volkstuinen in onze regio

Provincie Zuid-Holland

In 2019 deed DCMR, in opdracht van provincie Zuid-Holland, onderzoek naar blootstellingsrisico’s van lood in de bodem bij kinderspeelplaatsen. Dit najaar start eenzelfde onderzoek bij 19 volkstuincomplexen in onze regio.

ILT akkoord met herkeuring thermisch gereinigde grond. Toepasbaarheid TGG en meldingsprocedure

Provincie Zuid-Holland

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat de herkeuringen van thermisch gereinigde grond (TGG) van de bedrijven Theo Pouw en ATM voldoen.

Onderzoek naar lood bij kinderspeelplaatsen afgerond

Provincie Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzocht DCMR het blootstellingsrisico aan lood in de bodem van 266 kinderspeelplaatsen in het Rijnmondgebied. Bij circa 95% van de onderzochte kinderspeelplaatsen zijn geen maatregelen nodig.