DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bodemonderzoek uitvoeren

Bodemonderzoek bij start en beëindiging bedrijf

Als u een bedrijf begint of beëindigt moet u mogelijk bodemonderzoek doen. Bij de start dient de kwaliteit van de bodem vastgelegd te worden ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten. Dit om later vast te kunnen stellen of de activiteiten tot bodemverontreiniging hebben geleid. Het is dus ook in het belang van het bedrijf om niet voor reeds aanwezige vervuiling bij de start aansprakelijk gesteld te worden. Bij de beeïndiging wordt gekeken of de kwaliteit nog gelijk is aan de kwaliteit bij de start.

Bodemonderzoek bij bouwen

Als u wilt bouwen moet u mogelijk een bodemonderzoek uit laten voeren. Dit kan nodig zijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen. Er wordt dan onderzocht of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

Bodemonderzoek bij grondverzet

Ook voordat in de bodem wordt gegraven (grondverzet) is bodemonderzoek nodig. Als de bodem ernstig verontreinigd is, moet de bodem (en de opgegraven grond) schoongemaakt worden. Daarvoor is een saneringsplan nodig.

Indien u grond (gebonden aan een hoeveelheid) wilt toepassen dient u hiervan melding te doen in het kader van het besluit bodemkwaliteit.

Bodemonderzoek bij overdracht terrein

U kunt ook een bodemonderzoek laten uitvoeren bij de overdracht van een terrein. Dit is niet verplicht, maar als u het onderzoeksrapport bij uw gemeente aanbiedt, kunt u een objectieve beoordeling hiervan krijgen. Bovendien kan de gemeente de resultaten uit het onderzoek meenemen bij het opstellen van zogenaamde bodemkwaliteitskaarten.

Erkende bodemintermediairs

Bodemonderzoek en bodemsanering waarover de gemeente of provincie een uitspraak moet doen, mogen alleen uitgevoerd worden door erkende instanties. Dit zijn instanties met een Kwalibo-certificaat. Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Op de website van Bodem+ vindt u een lijst van erkende bodemintermediairs.

Aanvulling op de NEN 5740

De provincie Zuid-Holland stelt in aanvulling op de NEN 5740 speciale eisen aan onderzoek naar stoffen die lichter zijn dan water (drijflaag) en zwaarder zijn dan water (zaklaag). Bij onderzoek naar stoffen die op het grondwater drijven moet het filter van de peilbuis snijdend met de grondwaterspiegel geplaatst worden. Bij stoffen die in het grondwater naar beneden zakken, moet het onderzoek uitgevoerd worden met een peilbuis waarvan de onderzijde is geplaatst op de eerste slecht doorlatende bodemlaag.
Op deze wijze wordt een reëler beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit. Zie ook Toelichting aanvulling op NEN 5740.

Publicaties

Rapport bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt

Het rapport “Bodemecologisch onderzoek Vogelbuurt te Maassluis” beschrijft de eerste fase van het bodemecologische onderzoek en de resultaten. De verontreinigingssituatie is sinds 2008 niet gewijzigd. Ook wordt een doorkijk gegeven van de tweede fase, het uitvoeren van het Triade onderzoek.

Nieuwsberichten

Onderzoek naar asbestverdacht materiaal op terp Broekpolder Vlaardingen

Vlaardingen

Bij het Educatief Archeologisch Erf is een stukje asbestverdacht materiaal gevonden. Dit is bij DCMR gemeld. Inspecteurs hebben een eerste inspectie van de terpoppervlakte uitgevoerd. Hierbij zijn twee stukjes gevonden. DCMR heeft onderzoek laten doen.