DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Toezicht op risicovolle bedrijven (Brzo-bedrijven)

Provincie Zuid-Holland en provincie Zeeland hebben de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor milieuwetgeving ondergebracht bij de DCMR. Hieronder valt ook het toezicht en de handhaving van de risicovolle bedrijven. Voor deze risicovolle bedrijven zijn speciale richtlijnen gegeven in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Dit worden de Brzo-bedrijven genoemd. In Nederland zijn er ongeveer 400 van deze bedrijven, één derde daarvan is gevestigd in het Rijnmondgebied.

Voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving is specialistische kennis vereist.  Binnen Nederland zijn daarom zes omgevingsdiensten (OD’s) aangewezen om zich hierin te specialiseren en deze taken uit te voeren voor een groter gebied dan het eigen werkgebied. De DCMR is één van de zogenaamde Brzo-OD’s en is verantwoordelijk voor het toezicht op de risicovolle bedrijven in Zuid-Holland en Zeeland.

Daarnaast heeft de DCMR een landelijke taak om de zes Brzo-OD’s onderling te coördineren. De samenwerking tussen de zes Brzo-OD, Inspectie SZW en de veiligheidsregio’s vindt plaats op landelijk niveau in de Brzo+ samenwerking.

Bij het toezicht op Brzo bedrijven zijn ook de Veiligheidsregio’s (brandweer) en de Inspectie SZW (inspectie sociale zaken en werkgelegenheid, de voormalige arbeidsinspectie) betrokken. Inspecties, planningen en handhaving worden gezamenlijk uitgevoerd. Bevindingen van inspecties worden vastgelegd in gezamenlijke inspectierapporten.

BRZO+

Brzo+ is de voortzetting van LAT Risicobeheersing Bedrijven (LATRB). Brzo+ is een landelijk samenwerkingsverband dat werkt aan de verdere kwaliteitsverbetering van het toezicht op risicovolle bedrijven. De inspectiediensten in Nederland maken onderdeel uit van de samenwerkende partijen. Een van de maatregelen die de samenwerkende partijen hebben genomen is om u bondig en begrijpelijk te informeren over Brzo-inspectierapporten.

Complexe installaties

Risicovolle bedrijven moeten voldoen aan veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in het Besluit Risico Zware Ongevallen (Brzo). Vanwege de complexiteit van de installaties waarmee deze bedrijven werken, zijn de regels waaraan zij moeten voldoen ook complex. Deze bedrijven worden elk jaar geïnspecteerd. De resultaten van de inspecties bij deze bedrijven worden in rapporten vastgelegd. In deze rapporten wordt bijvoorbeeld vermeld waar naar is gekeken bij de inspectie en welke overtredingen er zijn.

Hoe informeert de overheid mij over Brzo-bedrijven?

Er is voor gekozen om samenvattingen te maken van de Brzo-rapporten. Deze samenvattingen hebben als doel om op een begrijpelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze inspecties. Deze inspecties zijn steekproeven en per inspectie wordt ook maar een beperkt aantal onderwerpen gecontroleerd.

Waar tref ik deze samenvattingen aan?

Samenvattingen van Brzo-inspecties die plaats hebben gevonden kunt u raadplegen op de gezamenlijke website van de betrokken landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden; Brzoplus.nl. Daar vindt u  meer informatie over Brzo, welke inspectiediensten samenwerken, en het toezicht bij Brzo-bedrijven.

Wat staat er in deze samenvattingen?

De samenvattingen bevatten informatie over de controles, de resultaten en de overtredingen. Ook de zaken die op orde zijn noteren de inspectieteams in hun rapport en in de samenvatting. Is er sprake van een overtreding? Dan geeft de samenvatting een indicatie van de ernst van de overtreding.

Nieuwsberichten

Burenraad DuPont en Chemours te gast bij DCMR

Dordrecht

Op uitnodiging van de DCMR was de Burenraad DuPont en Chemours dinsdag 11 februari te gast bij de DCMR. Burenraad leden wilden graag meer weten over ons werk in het algemeen en specifiek bij Chemours.

Weer regulier toezicht bij Shell Raffinaderij in Rotterdam

Pernis

DCMR houdt weer regulier toezicht bij de Shell Raffinaderij in Rotterdam. Begin 2018 was het bedrijf onder verscherpt toezicht geplaatst door provincie Zuid-Holland naar aanleiding van incidenten in de zomer van 2017.

Toezicht op Zeeuwse risicovolle bedrijven

Provincie Zeeland

Sinds 1 oktober 2019 zijn de vergunningverleners en inspecteurs die toezicht houden op de Zeeuwse risicovolle bedrijven bij DCMR in dienst. DCMR is sinds 1 juli 2017 verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven.

Zuid-Holland brengt rapport over risicovolle bedrijven in 2018

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland brengt elk jaar een rapportage uit over het toezicht op risicovolle bedrijven. In 2018 is geen van de geïnspecteerde bedrijven een overtreding van de zwaarste categorie 1 (onmiddellijke dreiging) vastgesteld.