DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Emissiemetingen

De DCMR Milieudienst Rijnmond voert zelf emissiemetingen uit en geeft opdracht tot het uitvoeren van emissiemetingen. Bedrijven voeren daarnaast ook zelf emissiemetingen uit en raporteren deze aan de landelijke emissieregistratie en aan de DCMR.

Producten en diensten

Opsporen van VOS-bronnen

Controles van opslagtanks met een VOS-camera (Vluchtige Organische Stoffen).

Emissiemetingen

Advies over en uitvoering van emissiemetingen

Publicaties

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies

Actueel overzicht van de totale emissies naar de lucht van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied over de afgelopen jaren.

Infraroodcamera ziet VOS Uitstoot

Artikel in tijdschrift Lucht over gebruik door DCMR van VOS-camera (FLIR GF 320) bij inspectiewerk.

Spreadsheet ureumboekhouding

Spreadsheet behorende bij handleiding ureumboekhouding

Handleiding ureumboekhouding

Een ureumboekhouding voor kleine stookinstallaties in de glastuinbouw is een alternatief voor het uitvoeren van verplichte continue NOx-metingen. Met LTO Glaskracht zijn afspraken gemaakt hoe zo’n ureumboekhouding voor gasmotoren (WKK's) er uit moet zien.

Projecten

Emissies Noordzeeschepen

In dit Europese project, Clean North Sea Shipping, worden maatregelen ontwikkeld voor schepen, havens en de omgeving van havens om uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuilende stoffen te verminderen. Zo kan de goede positie van de Noordzeehavens behouden blijven.