DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Energie besparen

Procedure voor bedrijven onder het activiteitenbesluit

De DCMR beoordeelt op basis van de Erkende Maatregelen. Deze zijn per bedrijfstak zijn vastgelegd in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Bedrijven die deze maatregelen hebben genomen voldoen aan de besparingsplicht. In een door de DCMR goedgekeurd energiebesparingsplan dienen nog te nemen maatregelen vastgelegd te zijn. De DCMR controleert de uitvoering van deze plannen en handhaaft waar nodig. Bedrijven met vragen over de Erkende maatregelen worden aanbevolen contact op te nemen met bureau Lucht en Energie van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Voor bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten geldt vanaf 1 januari 2019 een meldplicht met betrekking tot energiebesparing. Dat betekent deze bedrijven vóór 1 juli 2019 via een landelijk portaal moeten aangeven in hoeverre aan de Erkende Maatregelen wordt voldaan. Dit landelijke portaal is vanaf januari 2019 beschikbaar via www.rvo.nl .

Procedure voor bedrijven met een vergunning

De DCMR verlangt een energieonderzoek met plan van aanpak als onderdeel van de vergunningaanvraag. Bedrijven die vervoersrelevant zijn, moeten ook een besparingsplan voor vervoer indienen. Onderzoek en plan worden gebruikt bij het opstellen van vergunningvoorschriften. In elk geval worden de maatregelen geëist die binnen een periode van 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Het energieonderzoek en –plan en het besparingsplan voor vervoer moeten elke 4 jaar worden geactualiseerd. Een bedrijf voldoet aan de regels als de DCMR de plannen heeft goedgekeurd en het bedrijf de maatregelen volgens planning uitvoert. De DCMR kan de uitvoering van de plannen controleren en handhaven waar dit nodig is.

Afwijkende aanpak

Soms is een bedrijfsspecifieke aanpak noodzakelijk. Bij unieke bedrijfsprocessen wordt bijvoorbeeld een aanvullend besparingsonderzoek gedaan. Als voor bedrijven niet duidelijk is of bij hun een unieke bedrijfssituatie voorkomt kunnen ze contact opnemen met bureau Lucht en Energie van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Advies regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

Sinds 1 juli 2018 is de ‘regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht’ van kracht. Deze regeling is gericht op het gasvrij opleveren van alle nieuwbouw. In de regio Rijnmond kan deze regeling nadelig uitpakken voor nieuwbouw die zich bevindt in toekomstige warmtenet-gebieden. De DCMR adviseert gemeenten of uitzonderingen wenselijk zijn en welke criteria dan voor de nieuwbouw moeten gelden in warmtenet-potentiegebieden. De DCMR zoekt daarin altijd afstemming met de netbeheerder Stedin.

Producten en diensten

Advies energiebesparing bedrijven

Leveren advies over de mogelijkheden die bedrijven hebben om energie te besparen en om energie-efficiënter te worden.

Publicaties

Energiehandboek voor verwarmde tankopslag

Met het energiehandboek voor verwarmde tankopslag kunt u met een snelle scan aandachtspunten voor energiebesparing identificeren.

Presentaties energiebesparing scholen

Presentaties van de bijeenkomst "Energiebesparing bij scholen" op 30 mei 2017

Plan van aanpak energiebesparing bij scholen

Toetsen of een plan van aanpak voldoet aan Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit voor scholen.

Energiebesparing bij hotels

Energiebesparing bij hotels in het Rijnmondgebied.

Projecten

Scholen moeten energiemaatregelen treffen

De schoolbesturen van het primair onderwijs moeten vóór 2018 met een plan van aanpak komen waarbij zij voor hun locaties aangeven wanneer de erkende maatregelen getroffen worden. Op de meeste scholen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Maatregelen industrie energie efficiency

CE Delft heeft in opdracht van de DCMR Milieudienst een top-10 “no-regret” energiebesparende maatregelen voor de industrie opgesteld. Deze 10 maatregelen betreffen slechts een deel van de totale energiehuishouding van een grootgebruiker. Doel is het vergemakkelijken van het gesprek tussen bevoegd gezag en grootgebruikers over dit deel van het totale besparingspotentieel.

Nieuwsberichten

Energiebesparing bij basisscholen

Rotterdam

De DCMR Milieudienst Rijnmond is met een nieuwe aanpak gestart om het energieverbruik bij basisscholen terug te dringen. Het stimuleren en enthousiasmeren van scholen om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing is uitgangspunt van deze nieuwe aanpak.