DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Informatieplicht energiebesparing bedrijven

Circa 8000 bedrijven in het Rijnmondgebied  die per jaar minstens 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) verbruiken zijn per 1 juli verplicht de overheid te informeren over hun maatregelen om energie te besparen. Met deze informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid CO2-reductie en energiebesparing versnellen. De DCMR controleert bedrijven op deze energiebesparingsplicht.

Wanneer van toepassing

De informatieplicht geldt voor bedrijven of instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken. Bedrijven en instellingen moeten aan RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen getroffen worden. Maatregelen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend zijn verplicht. Moet u aan de informatieplicht voldoen, maar heeft u nog geen rapport ingediend? Doe dit zo snel mogelijk. De DCMR gaat hierop handhaven.


De informatieplicht geldt niet voor:

  • bedrijven die vergunningplichtig zijn (type C)
  • glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan ETS
  • bedrijven die deelnemen aan het MJA3 convenant

EED plichtige bedrijven hebben geen vrijstelling, maar moeten uiterlijk voor 1 december 2019 rapporteren.

Rapportage door bedrijven

Informatieplichtige bedrijven en instellingen moeten via het e-Loket van RVO.nl rapporteren bij RVO. Meer informatie is te vinden op RVO.nl. Het rapport moet iedere 4 jaar geactualiseerd worden.
Neem voordat u met de rapportage aan de slag gaat alle informatie van RVO door. Zie onderstaand instructiefilmpje voor meer informatie.

Erkende maatregelen

Erkende Maatregelen zijn per bedrijfstak vastgelegd in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Bedrijven die deze maatregelen nemen voldoen aan de besparingsplicht. Heeft u vragen  over de Erkende maatregelen die niet door RVO kunnen worden beantwoord? Neem contact op met het bureau Lucht en Energie van de DCMR via info@dcmr.nl of via 010 246 80 00.

Handhaving door de DCMR

Vanaf 1 juli 2019 controleert de DCMR op grond van de bij RVO ingediende rapportage of bedrijven een rapportage hebben ingediend en of deze voldoet. Als een rapportage ontbreekt of onvoldoende is ingevuld kan de DCMR een boete opleggen.

 

 

 

Producten en diensten

Advies energiebesparing bedrijven

Leveren advies over de mogelijkheden die bedrijven hebben om energie te besparen en om energie-efficiënter te worden.

Publicaties

Energiehandboek voor verwarmde tankopslag

Met het energiehandboek voor verwarmde tankopslag kunt u met een snelle scan aandachtspunten voor energiebesparing identificeren.

Presentaties energiebesparing scholen

Presentaties van de bijeenkomst "Energiebesparing bij scholen" op 30 mei 2017

Plan van aanpak energiebesparing bij scholen

Toetsen of een plan van aanpak voldoet aan Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit voor scholen.

Energiebesparing bij hotels

Energiebesparing bij hotels in het Rijnmondgebied.

Projecten

Scholen moeten energiemaatregelen treffen

De schoolbesturen van het primair onderwijs moeten vóór 2018 met een plan van aanpak komen waarbij zij voor hun locaties aangeven wanneer de erkende maatregelen getroffen worden. Op de meeste scholen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Maatregelen industrie energie efficiency

CE Delft heeft in opdracht van de DCMR Milieudienst een top-10 “no-regret” energiebesparende maatregelen voor de industrie opgesteld. Deze 10 maatregelen betreffen slechts een deel van de totale energiehuishouding van een grootgebruiker. Doel is het vergemakkelijken van het gesprek tussen bevoegd gezag en grootgebruikers over dit deel van het totale besparingspotentieel.

Nieuwsberichten

Betere controle op energiebesparing bedrijven

Provincie Zuid-Holland

In 2019 verandert het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zo'n 8000 bedrijven in het Rijnmondgebied moeten dan de overheid informeren over hun energiebesparing. Zo kunnen we beter controleren of de bedrijven zich houden aan de energiebesparingsplicht.

Energiebesparing bij basisscholen

Rotterdam

De DCMR Milieudienst Rijnmond is met een nieuwe aanpak gestart om het energieverbruik bij basisscholen terug te dringen. Het stimuleren en enthousiasmeren van scholen om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing is uitgangspunt van deze nieuwe aanpak.