DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast van schepen aan de kade bij een bedrijf: wat doet DCMR?

Heeft u geluidoverlast van schepen aan de kade bij bedrijven, bel dan onze meldkamer om de overlast te melden. Voor de afhandeling van uw melding onderscheiden we de volgende situaties.

Omgevingsvergunning geldt

Met een omgevingsvergunning krijgt een bedrijf de officiële (noodzakelijke) toestemming van de overheid om bepaalde activiteiten uit te voeren. In de omgevingsvergunning staan voorschriften die door het bedrijf moeten worden nageleefd. Als het bedrijf ook vergunning heeft aangevraagd voor activiteiten aan of op een afgemeerd schip en deze activiteiten zijn vergund dan staan hiervoor ook voorschriften in de omgevingsvergunning. Denk bijvoorbeeld bij een stuwadoorsbedrijf of een olieterminal aan laden en lossen.

Klachten die hiervan het gevolg zijn, worden onderzocht door een inspecteur van DCMR. In het geval dat wordt geconstateerd dat de vergunningvoorschriften worden overtreden, treedt DCMR op richting het bedrijf.

Omgevingsvergunning geldt niet

Schepen, die bij een bedrijf aan de kade liggen, maar waar geen aan de omgevingsvergunning gerelateerde werkzaamheden op worden uitgevoerd, kunnen ook geluidsoverlast veroorzaken. Dit wordt meestal veroorzaakt door de nutsvoorzieningen (elektriciteit, verwarming, pompen, koeling e.d.) aan boord. Dit wordt ook wel de hotelfunctie genoemd. Deze activiteiten zijn processen die altijd doorgaan en noodzakelijk zijn. Op deze activiteiten is de omgevingsvergunning van het bedrijf niet van toepassing. Daarom kan DCMR tegen de geluidsoverlast die hierdoor ontstaat niet optreden.

Als DCMR niet kan optreden tegen de oorzaak van de overlast wordt de klacht doorgegeven aan de gemeente en het bedrijf.

Niet bij een bedrijf aan de kade

Schepen die niet bij een bedrijf aan de kade liggen afgemeerd, vallen per definitie niet onder de omgevingsvergunning van een bedrijf. De klachten die deze schepen veroorzaken worden direct doorgegeven aan de toezichthoudende instantie. In het Rijnmondgebied is dat meestal het Havenbedrijf of Rijkswaterstaat.