DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de DCMR komen bedrijven voor die met gevaarlijke stoffen werken of opslaan. De DCMR inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de DCMR handhavend op.

Handhavingsbeschikking

De DCMR publiceert alle handhavingsbeschikkingen die zijn opgelegd aan deze bedrijven. Met een handhavingsbeschikking legt de DCMR een bedrijf een last onder dwangsom of bestuursdwang op.

In een handhavingsbeschikking vindt u: 

  • De naam van het bedrijf
  • De geconstateerde overtreding(en)
  • De datum van constatering
  • De maatregelen die het bedrijf moet verrichten om de overtreding(en) op te heffen
  • Termijn waarbinnen de overtreding opgeheven moet zijn
  • De handhavingsactie: last onder dwangsom of bestuursdwang

Dwangsom of bestuursdwang?

Omdat overtredingen in ernst verschillen, verschilt de mate en de vorm van handhaving. Een ernstige of een voortdurende overtreding leidt meestal tot het opleggen van een zogenaamde last onder dwangsom of bestuursdwang. In het stuk over sanctiestrategie kunt u meer informatie vinden over manieren van handhaving.

Bedrijf is het oneens?

Op het voornemen van de DCMR om een handhavingsbeschikking op te leggen, kan een bedrijf reageren met een zienswijze. De DCMR verwerkt die in het definitieve besluit. De DCMR kan ook beslissen om handhaving niet door te zetten.

Als het bedrijf het oneens is met de definitieve handhavingsbeschikking kan het een bezwaarprocedure starten. Een onafhankelijke commissie onderzoekt dan of de beschikking terecht is opgelegd. De handhavingsbeschikking wordt intussen wel uitgevoerd. Het bedrijf kan de rechter vragen om de uitvoering van de handhavingsbeschikking tijdelijk te stoppen. Dit heet een voorlopige voorziening. De rechter kent dit verzoek al dan niet toe.

Publicatie beschikkingen

De handhavingsbeschikkingen worden online gepubliceerd. Eerst vermelden we in een overzicht of een bedrijf bezwaar heeft gemaakt en of het bedrijf aan de rechter heeft gevraagd om de beschikking uit te stellen. Wanneer het bedrijf bezwaar heeft gemaakt op de handhavingsbeschikking, zal de gehele tekst pas na de beslissing door het bevoegd gezag (meestal de provincie of een gemeente) gepubliceerd worden. Wordt er geen bezwaar gemaakt, dan publiceert de DCMR de gehele tekst op de website nadat de termijn voor het indienen van een bezwaar is verstreken. Afhankelijk van de omstandigheden kan worden besloten om van de hier beschreven procedure af te wijken.

In het genoemde overzicht is aangegeven of een bedrijf bezwaar heeft gemaakt of een voorlopige voorziening heeft aangevraagd.

Nieuwsberichten

Provincie neemt maatregelen tegen lozingen Chemours

Dordrecht

De provincie Zuid-Holland heeft recent bij een lozing van afvalwater door Chemours, PFOA aangetroffen. Het gaat om een indirecte lozing naar de rioolwaterzuivering van met PFOA verontreinigd afvalwater.