DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Industrielawaai: wat doet DCMR?

Een bedrijf kan door zijn activiteiten hinder veroorzaken bij omwonenden. Aan welke geluidnormen een bedrijf zich  moet houden, hangt af van de regels die van toepassing zijn. Het overgrote deel van alle bedrijven valt onder algemene regels. Grotere bedrijven hebben een vergunning nodig en als een bedrijf op een industrieterrein ligt dan bewaakt DCMR de omliggende geluidzone.

Activiteitenbesluit

Het overgrote deel van alle bedrijven in de regio valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit besluit zijn ook grenswaarden voor geluid opgenomen. Deze grenswaarden kunt u hier vinden.

Voor specifieke bedrijven kunnen, naast de algemene regels uit het Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften opgesteld worden. DCMR bepaalt of de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit moeten worden aangescherpt of kunnen worden verruimd. Als het nodig is schrijven we maatregelen voor om de grenswaarden te kunnen borgen, zoals het toepassen van een geluidbegrenzer bij een horecabedrijf.

DCMR beoordeelt meldingen op grond van het Activiteitenbesluit en bepaald of het aspect geluid verder moet worden onderzocht.

Omgevingsvergunning

Voor de activiteiten van grotere bedrijven is vaak een omgevingsvergunning nodig. In het verleden werd dit ook wel de milieuvergunning genoemd. DCMR toetst iedere vergunningaanvraag en stelt geluidgrenswaarden in de vergunning. Daarbij wordt rekening gehouden met het geluidniveau dat al in de omgeving aanwezig is. De geluidnormen zijn gebaseerd op de landelijke Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Hierin staan de uitgangspunten voor de grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (het gemiddelde geluidniveau) en de maximale geluidniveaus (de pieken in de geluidbelasting) in de omgevingsvergunning. DCMR beoordeelt of de activiteiten inpasbaar zijn in de omgeving, maar ook of gebruik wordt gemaakt van stille technieken.

Bedrijven op een industrieterrein

Rondom veel industrieterreinen in de regio is een geluidzone opgenomen. Dit betekent dat alle bedrijven op het industrieterrein samen niet meer geluid mogen produceren dan volgens de zonering is vastgesteld. In de omgevingsvergunning worden per bedrijf geluidgrenswaarden vastgesteld. Op die manier borgen we dat de geluidbelasting vanwege alle bedrijven op het industrieterrein bij woningen binnen de perken blijft.

Voordeel van de geluidzone is dat het bedrijven de zekerheid geeft dat zij samen een bepaalde hoeveelheid geluid mogen veroorzaken. Aan de andere kant is de zone een aandachtsgebied voor gemeenten en ontwikkelaars. Wanneer zij binnen een geluidzone woningen willen bouwen zullen zij nadrukkelijk aandacht moeten hebben voor het geluid vanwege de bedrijven op het industrieterrein.